Dyn o Gasnewydd yn derbyn Gorchymyn Ymddygiad Troseddol i gadw ei ymddygiad gwael dan reolaeth

Mae dyn 44 oed o Gasnewydd wedi derbyn gorchymyn ymddygiad troseddol yn dilyn ei ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas.

Rhoddwyd y gorchymyn tair blynedd i Mark Samuels ar ôl i Lys Ynadon Casnewydd glywed ei fod yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac yn peri niwsans i bobl sy'n gweithio yng nghanol y ddinas ac yn ymweld â chanol y ddinas. Ers hynny mae wedi torri ei orchymyn, ac wedi cael ei anfon yn ôl i'r carchar.

Mae'r gorchymyn yn nodi, pan gaiff Mark Samuels ei ryddhau, bod rhaid iddo beidio:

- Ymwneud neu fygwth ymwneud ag unrhyw ymddygiad sy'n gallu peri niwsans neu fwrn, dychryn neu drallod naill ai trwy gyfrwng geiriau neu weithredoedd i unrhyw un yn ninas Casnewydd.

- Mynd i'r strydoedd neu leoliadau canlynol:  Stryd Fasnachol, Heol Fasnachol, Stryd Wyndham, Stryd Fawr, Rhodfa Friars, Stryd Griffin

- Pasio d?r nag ysgarthu mewn unrhyw fan agored gan gynnwys drws unrhyw siop

- Begera gan unrhyw berson yn ninas Casnewydd.

Os bydd Samuels yn torri unrhyw ran o'r gorchymyn hwn, gellir ei arestio.

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Chris Butt, Swyddog Lleihau Trosedd ac Anhrefn:

"Rydym wedi ymroi i wneud canol dinas Casnewydd yn lle diogel a dymunol i bawb ac mae gorfodi'r gorchymyn hwn yn rhan o'r gwaith hwnnw.

"Rydym yn falch bod y gorchymyn hwn wedi cael ei awdurdodi, bydd ymwelwyr, siopwyr a staff manwerthu'n ei groesawu.

"Mae gorchmynion ymddygiad troseddol yn cael eu defnyddio pan fydd pob ymdrech arall i ymgysylltu a chefnogi unigolyn trwy asiantaethau partner wedi methu, ond rydym yn gobeithio y bydd y gorchymyn hwn yn annog Samuels i dderbyn y cymorth sydd ar gael hefyd."

"Dylai unrhyw un sy'n gweld Mark Samuels yn torri'r gorchymyn hwn ffonio 101."