Dyn o Gwmbrân wedi cael ei ddedfrydu i saith mlynedd yn y carchar ar ôl achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Mae dyn 24 oed o Gwmbrân wedi cael ei ddedfrydu i saith mlynedd yn y carchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus a gwrthod stopio.

Roedd Thomas Hughes yn gyrru fan Mercedes Sprinter i'r cyfeiriad anghywir lawr yr M4 ger cyffordd 25a yng Nghasnewydd yn ystod oriau mân bore dydd Sul y 5ed o Ebrill pan darodd i mewn i Nissan Micra. Yn drasig, bu farw gyrrwr y Micra, Kirk Butcher, 45 oed o ardal Glyn Ebwy, o ganlyniad i'r gwrthdaro.

Dywedodd Darren Sullivan, y swyddog cyfrifol am yr achos:

“Roedd hon yn weithred ddisynnwyr a hunanol gan y diffynnydd, a laddodd ddyn diniwed. Mae tri o blant ifanc wedi colli'u tad, mae Janet wedi colli ei g?r ac ni ellir anghofio'r golled i frawd Kirk, Lindsay a'i deulu estynedig a ffrindiau.

“Roedd Kirk yn weithiwr allweddol, yn mynd adref at ei deulu ar ddiwedd sifft 12 awr, pan darodd cerbyd Thomas Hughes, a oedd yn gyrru i'r cyfeiriad anghywir ar y draffordd, i mewn i’w gerbyd.

"Gellid bod wedi osgoi'r drasiedi hon yn hawdd a bydd rhaid i Hughes fyw gyda chanlyniadau ei weithredoedd am weddill ei oes, er na fydd hynny'n fawr o gysur i'r teulu Butcher.

"Mae gormod o bobl yn marw ar ein ffyrdd bob blwyddyn mewn amgylchiadau disynnwyr y gellid eu hosgoi yn aml. Gallaf ond gobeithio y bydd y ddedfryd a roddwyd heddiw yn atal unrhyw un sy'n benderfynol o yrru mewn ffordd mor beryglus a di-hid rhag gwneud hynny.

"Ar fy rhan i, y tîm a oedd yn ymchwilio i'r achos hwn a Heddlu Gwent, hoffwn estyn fy nghydymdeimlad diffuant i Janet a'i theulu.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gynigiodd wybodaeth i gynorthwyo'r ymchwiliad hefyd, a arweiniodd at arestio ac euogfarnu Thomas Hughes".

Mae Thomas Hughes wedi cael ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar hefyd.