Estyn llaw - staff Heddlu Gwent yn gwirfoddoli mewn canolfan goetir i bobl sy'n byw gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Mae staff Heddlu Gwent wedi bod yn brysur yn helpu yng Nghanolfan Goetir Pen-y-graig, ger Penallt yn Sir Fynwy. Maen nhw wedi bod yn helpu i godi ffensys a gwirfoddoli yn eu hamser sbâr i gael y ganolfan yn barod i'w hagor yn ystod tymor yr hydref.

Mae wyth acer o goetir dail llydan hynafol yn y ganolfan, ger Afon Wysg, a bydd yn cynnwys caban ar gyfer llety tymhorol ac ysgubor o'r 18fed ganrif sydd wedi cael ei hadnewyddu a’i throi yn weithdai a man hyfforddiant. Bydd yn cynnal cyrsiau ar gyfer gweithwyr o'r sefydliadau golau glas a'r lluoedd arfog, sy'n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Mae'r rhaglen beilot yn cael ei hariannu trwy Gynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio Llywodraeth Cymru a bydd yn cefnogi cadwyn gyflenwi gofal iechyd newydd yn ardal Gwent. Mae'r cynllun yn gobeithio datblygu gweithdrefnau, prosesau a dulliau newydd i sbarduno gwelliant a disgwylir y bydd y dulliau hyn yn helpu i leihau'r ymdeimlad o stigma ac ynysiad cymdeithasol ymysg dioddefwyr hefyd.

Yn ogystal, mae'r rhaglen beilot yn gobeithio dangos sut gall pobl sy'n cymryd rhan helpu i adfywio coetir hynafol sydd wedi cael ei esgeuluso a chefnogi'r economi lleol trwy werthu cynhyrchion pren a chrefftau ynghyd â chreu cyflogaeth. Bydd hyn yn galluogi rhyw fath o arallgyfeirio coedwigaeth lle bydd y costau gweithredu'n cael eu gwrthbwyso gan ddarpariaeth gofal iechyd taledig yn y dyfodol.

Mae'r prosiect cyffrous yn debygol o gynnwys defnyddio ceffylau cert ar gyfer torri a thrin coed, dysgu sut i godi waliau cerrig sychion a gwersi mewn saernïo coed. Bydd gweithwyr proffesiynol ar y safle hefyd i gynnig cymorth clinigol trwy gwnsela a gwasanaethau tebyg.

James Cooke, cyn swyddog heddlu gyda'r Heddlu Metropolitanaidd, yw rheolwr-gyfarwyddwr Canolfan Hyfforddiant a Chynhyrchion Coetir Hynafol Pen-y-graig. Dywedodd; "Mae gweithwyr gwirfoddol wedi dechrau gweithio'n barod yn gosod y ffens ceirw er mwyn gwarchod coedlan cyll ar gyfer gwialenni i wneud basgedi a chlwydi".

Wrth siarad am y gwirfoddolwyr, gan gynnwys SCC Peter Walker a Chwnstabliaid Heddlu Alan Cotteral a Leanne Williams, dywedodd Mr Cooke; "Mae'n fraint gweithio gyda staff dewr Heddlu Gwent ac Arolygydd Amanda Williams, a ymddeolodd yn ddiweddar, cyn bennaeth y tîm lles. Ar ôl bod trwy fy mhrofiad tywyll fy hun gyda PTSD rwy'n ymwybodol iawn o'i effaith andwyol."

Dywedodd Swyddog Cymorth Cymunedol Peter Walker;  "Penderfynais fod yn rhan o'r prosiect gan fy mod wedi cael diagnosis a thriniaeth am PTSD.  Rwy'n credu bydd y ganolfan hon yn darparu triniaeth mewn amgylchedd hamddenol, preifat a phrydferth i bobl sydd wedi gweld neu wedi profi digwyddiadau trawmatig. Mae gen i brofiad uniongyrchol o'r effaith mae PTSD yn gallu ei gael ar fywyd, teulu a gyrfa rhywun. Os gall fy nghyfraniad bach i helpu rhywun i wella yna rwy'n teimlo bod cyfrifoldeb arna'i i helpu."

I gloi, dywedodd Mr Cooke; "Bydd y wefan yn weithredol ar ddiwedd y mis ac rydym yn gobeithio dechrau tua chanol i ddiwedd Hydref, pan fydd y staff yn barod."