Gorchmynion gwasgaru wedi cael eu cyhoeddi i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghoed-duon a Chefn Forest

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi gorchmynion gwasgaru fel rhan o weithgarwch parhaus yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghoed-duon a Chefn Forest.

Bydd y gorchmynion yn weithredol yng nghanol trefi Coed-duon a Chefn Forest o 4pm dydd Gwener 7 Chwefror tan 2.30am dydd Sadwrn 8 Chwefror.

Bydd y gorchymyn yng Nghoed-duon yn cynnwys canol y dref, yr ardal sy’n ffinio ar gylchfan McDonalds, Heol Cliff, Stryd Hall, Stryd y Bont, Heol Gordon, Heol Coronation, Rhodfa Pentwyn a Heol Sunnybank.

Bydd y gorchymyn yng Nghefn Forest yn cynnwys Heol Tynyffald, Heol Bryn, Heol Bloomfield (yn rhannol) a Theras T? Isha sy'n llunio hirsgwar o gwmpas ardal gyffredinol canolfan Cefn Forest a'r caeau chwarae/tir.

Mae swyddogion yn gorfodi'r gorchmynion yn dilyn nifer o hysbysiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol a digwyddiadau o anhrefn yn gysylltiedig â grwpiau o bobl ifanc yn yr ardaloedd hyn.

Mae'r gorchymyn gwasgaru'n rhoi pwerau ychwanegol i swyddogion heddlu a swyddogion cymorth cymunedol i orchymyn grwpiau fel hyn i adael yr ardal os ydynt yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu os yw swyddogion yn credu y gallai eu hymddygiad arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Os byddant yn dychwelyd i'r ardal ar ôl cael gorchymyn i adael, mae'n bosibl y byddant yn wynebu cael eu harestio.

Dywedodd Arolygydd Aled George, sydd yn gyfrifol am blismona yng Nghoed-duon a Chefn Forest:  "Mae pobl Coed-duon a Chefn Forest wedi cadarnhau yn yr arolwg 'Eich Llais' diweddaraf ar faterion cymunedol mai ymddygiad gwrthgymdeithasol yw eu prif flaenoriaeth plismona o hyd. Ers dechrau mis Ionawr rydym wedi cael ein hysbysu am nifer o ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhrefn yn yr ardaloedd hyn ac mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid o Dîm Diogelwch Cymunedol Caerffili, cynrychiolwyr etholedig a phobl eraill gan gynnwys ysgolion lleol, er mwyn mynd i'r afael â'r problemau hyn.

"I gefnogi patrolau ychwanegol ac yng ngoleuni'r problemau a gafwyd yn ystod y penwythnos diwethaf, rwyf wedi awdurdodi defnyddio pwerau gwasgaru yn y ddwy ardal hyn. Ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei oddef yn ein cymunedau. Bydd swyddogion ar batrôl yng nghanol trefi Coed-duon a Chefn Forest y penwythnos hwn a byddwn yn cymryd camau gweithredu yn erbyn unrhyw un sy'n bwriadu achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Hoffwn annog rhieni a gwarcheidwaid i sicrhau eu bod yn gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a gyda phwy maen nhw'n cymysgu, ac i ddweud wrthyn nhw am ymddwyn mewn ffordd gyfrifol. Rydym yn gwybod pwy yw nifer o'r bobl sydd wedi bod yn rhan o'r digwyddiadau hyn o'r blaen ac rydym yn gweithio gyda thîm ymddygiad gwrthgymdeithasol Cyngor Caerffili a'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid i sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd, gan gynnwys gorchmynion gyda ph?er i arestio. 

“Gofynnaf yn daer i aelodau'r cyhoedd hysbysu am unrhyw droseddau neu bryderon drwy ein ffonio ni ar 101. Os gwelwch chi drosedd yn cael ei chyflawni, ffoniwch 999 ar unwaith."