Grwp Ffocws i Ddioddefwyr - rydym am glywed eich barn

Rydym am glywed eich barn a'ch profiadau fel dioddefwr trosedd am sut gallwn ni barhau i gadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

Hoffai Heddlu Gwent, mewn partneriaeth â'r ganolfan dioddefwyr Connect Gwent, eich gwahodd i ddigwyddiad i rannu profiadau a gwella'r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i ddioddefwyr trosedd. 

Dywedodd Liz Lowther, Trefnydd Ymgysylltu â Goroeswyr: “Rydym wedi ymroi i ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr a hoffem i chi leisio eich barn er mwyn llywio ein gwasanaeth. Rydym eisiau cynnig y gwasanaeth gorau posibl i bob dioddefwr trosedd a hoffwn annog unrhyw un sydd am ddod i’r digwyddiad i gysylltu â mi am ragor o wybodaeth."

Dyma rai o'r pynciau yr hoffem glywed eich barn amdanynt: 

  • Beth oedd eich disgwyliadau o ran sut y byddech yn cael eich trin gan Heddlu Gwent?
  • A wnaeth y gwasanaeth a gawsoch chi fodloni'r disgwyliadau hyn?
  • A gawsoch chi'r wybodaeth yr oedd ei hangen arnoch chi gan Heddlu Gwent?
  • A wnaeth Heddlu Gwent roi'r wybodaeth i chi mewn ffordd roeddech chi'n ei deall?
  • A gawsoch chi wybod am y camau y byddai'r heddlu'n eu cymryd ar ôl i chi riportio'r drosedd?
  • Ydych chi'n teimlo bod Heddlu Gwent wedi ystyried eich anghenion?
  • A wnaeth Heddlu Gwent gynnig y cymorth oedd ei angen arnoch chi?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad ddydd 10 Mawrth, cysylltwch â Liz Lowther, Trefnydd Ymgysylltu â Goroeswyr, ar 0300 1232133 i gadw lle neu anfonwch e-bost at [email protected]

Mae'n bwysig eich bod chi'n ymwybodol na fyddwn yn gallu trafod manylion eich trosedd benodol chi oherwydd materion cyfrinachedd ac ni fydd y swyddog a fu'n ymdrin â'ch trosedd chi yn bresennol. Fodd bynnag, byddwn yn gallu rhoi cyngor i chi os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol am eich achos.