Grwp ffocws rhithwir i oroeswyr cam-drin domestig a rhywiol

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein grwp ffocws rhithwir ar gyfer goroeswyr trais domestig a thrais rhywiol.

Oherwydd yr ymateb, rydym yn cynnal grwp ffocws ychwanegol yr wythnos nesaf.

Hoffem ni glywed eich barn a'ch profiadau o ran sut yr ydym yn ymchwilio i drais domestig a thrais rhywiol.

Bydd eich barn a'ch safbwyntiau yn ein helpu i wella ein hymateb i sicrhau ein bod yn cadw pobl yn ddiogel rhag niwed.

Bydd y grwp ffocws rhithwir yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 4 Awst am 6pm.

Bydd y grwp yn cael ei gynnal gan gydlynydd ymgysylltu â goroeswyr yr heddlu, a bydd y grwp yn gyfrinachol.

Dywedodd Liz Lowther, cydgysylltydd ymgysylltu â goroeswyr: "Hoffwn i ddiolch i'r rhai sydd wedi mynychu'r grwp ffocws rhithwir a'r rhai sydd wedi cysylltu ynglyn â’u profiadau. Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni a bydd yn ein cynorthwyo i wella'r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig i ddioddefwyr cam-drin domestig a cham-drin rhywiol.

"O ganlyniad i'r ymateb gwych gan oroeswyr rydym yn cynnal grwp ffocws arall ar gyfer goroeswyr trais domestig a thrais rhywiol. Rwy'n deall y gallai cymryd rhan mewn digwyddiad fel hwn fod yn anodd iawn, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn. Hoffwn i sicrhau y rhai hynny sy'n dymuno cymryd rhan y cewch chi gyfrannu cymaint neu gyn lleied ag yr ydych yn teimlo’n gyfforddus ag ef a bydd cymorth ar gael.

"Rydym ni’n awyddus i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i ddioddefwyr ac rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y grwp ffocws rhithwir i gysylltu â mi i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad. Os na allwch fod yn bresennol, ond hoffech gyfrannu eich sylwadau am eich profiad, mae croeso i chi gysylltu â mi."

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan gysylltu â Liz Lowther drwy ffonio 0300 1232133 neu drwy anfon e-bost at [email protected]

Os ydych yn ddioddefwr, neu'n poeni am rywun yr ydych yn ei adnabod, gallwch ffonio llinell gymorth Byw Heb Ofn bob awr o bob dydd am gyngor a chymorth.

Ffoniwch 0808 80 10 800

Neges destun 07860 077 333

Gallwch hefyd ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Mewn argyfwng dylech bob amser ffonio 999.