Gwent yn annog gyrwyr i fod yn ddoeth dros gyfnod y Nadolig #ChooseWisely

"Rhyw dro byddwch yn sylweddoli'r difrod dach chi wedi'i wneud ond erbyn hynny mi fydd hi'n rhy hwyr. Mae gan bawb ddewis" - dyna'r neges sy'n cael ei chyhoeddi gan Heddluoedd Cymru wrth iddynt baratoi i lansio eu hymgyrch yn erbyn yfed a gyrru a gyrru o dan ddylanwad cyffuriau dros gyfnod y Nadolig.

 

Wedi ei harwain gan Heddlu Gogledd Cymru mae'r ymgyrch mis o hyd yn dechrau ar ddydd Sadwrn, 1af o Ragfyr lle bydd heddluoedd ar draws y wlad yn defnyddio tactegau cudd-wybodaeth a gwybodaeth leol o lecynnau sydd ag enw drwg i ganfod pobl sy'n gyrru o dan ddylanwad cyffuriau ac alcohol dros gyfnod yr ?yl.

 

Dywedodd Martyn Smith, Prif Arolygydd Cymorth Gweithredol: "Rydym wedi ymroi i wneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel a bob blwyddyn rydym yn codi ymwybyddiaeth o beryglon yfed dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau trwy ymgyrchoedd fel hyn.

 

"Bob tro mae rhywun yn eistedd y tu ôl i'r llyw ar ôl cael diod neu gymryd cyffuriau, mae damwain yn fwy tebygol o ddigwydd. Mae'r digwyddiadau hyn yn cael effaith gofidus nid yn unig ar y rhai sy'n ymwneud â'r digwyddiad ond hefyd ar y swyddogion sy'n gorfod ymdopi â chanlyniadau penderfyniadau pobl eraill fel rhan o'u swydd."

 

Mae'r ymgyrch yn cynnwys profiadau swyddogion o Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru o ddelio ag effeithiau gweld damwain yn ymwneud â gyrwyr sydd wedi bod yn yfed neu o dan ddylanwad cyffuriau.

 

Meddai'r Uwcharolygydd Jane Banham o Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: "Wrth i gyfnod yr ?yl gychwyn rydym yn atgoffa modurwyr o'r peryglon a'r goblygiadau o yrru ar ôl bod yn yfed neu ar ôl cymryd cyffuriau.

 

"Bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar ofyn i bobl wneud y dewis iawn. Mae nifer o'n swyddogion yn gweld be all ddigwydd, felly drwy ddefnyddio'r hashnod #DewisDoeth, bydd eu negeseuon yn cael eu defnyddio ar dudalennau cymdeithasol drwy gydol yr ymgyrch.

 

"Mae gorfod dweud wrth rywun fod un annwyl iddynt wedi cael ei ladd oherwydd penderfyniad hunanol gyrrwr sydd wedi bod yn gyrru o dan ddylanwad yn un o'r rhannau gwaethaf o'u swydd. Does dim geiriau all ddisgrifio'r difrod sy'n cael ei achosi gan yrrwr sydd wedi gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, dyna pam rydym yn teimlo mor angerddol am yr hyn dan ni'n ei wneud.

Fe ychwanegodd: "Bydd y swyddogion o Uned Plismona'r Ffyrdd, Timau Cymdogaethau Diogelach a'r Heddlu Gwirfoddol yn gweithio yn ddyfal i ddal pobl ac os oes unrhyw un yn ystyried gyrru tra eu bod o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau dylent wybod y byddwn allan yna yn aros amdanynt - peidiwch â meddwl bod byw mewn ardal wledig yn eich diogelu oherwydd tydi o ddim."

Fe ychwanegodd Jane Banham: "Mae ein neges yn un syml; os ydych allan ac yn gwybod y byddwch yn yfed, sicrhewch eich bod yn trefnu sut byddwch yn mynd adref. Os oes rhaid i chi ddreifio ein cyngor ni yw osgoi alcohol yn gyfangwbl. Yr unig derfyn diogel yw dim alcohol.

 

"Mae'r gyfraith gyrru dan ddylanwad cyffuriau hefyd yn ein cynorthwyo i erlyn gyrwyr mewn ffordd llawer iawn fwy syml ac mae ein ffigyrau erlyn yn uchel. Ein neges i'r gyrwyr hynny yw peidiwch â chymryd y risg. Mae'r goblygiadau o gael eich dal yn newid eich bywyd. Mi fyddwn ni'n wyliadwrus er mwyn dod o hyd i'r rhai sy'n peryglu bywydau.


"Rydym wedi ymrwymo i daclo gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau drwy'r flwyddyn, nid dros gyfnod y Nadolig yn unig. Hyd yn hyn eleni rydym wedi arestio dros 800 am yrru dan ddylanwad alcohol a dros 600 am yrru dan ddylanwad cyffuriau. Plîs helpwch ni i gadw'r ffyrdd yn ddiogel y Nadolig hwn. Mae gwybodaeth gan y cyhoedd yn hanfodol i ni daclo hwn, felly os ydych chi'n ymwybodol o rywun sy'n gyrru dan ddylanwad, plîs gwnewch y peth iawn a ffoniwch ni ar 101."

 

Meddai Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates: "Gall gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau achosi goblygiadau trychinebus i unigolion, teuluoedd a ffrindiau ac mae llawer iawn gormod o farwolaethau yn cael eu hachosi oherwydd penderfyniadau eraill. Yn anffodus, mae nifer o yrwyr yn parhau i beryglu eu bywydau eu hunain ac eraill drwy yrru pan na ddylent wneud.

 

"Mae fy neges yn glir - y ffordd orau er mwyn sicrhau diogelwch pawb yw trefnu o flaen llaw os ydych yn mynd allan i yfed a gadael y car adref. Nid yw'n werth y risg.

 

"Mae gwasanaethau'r Heddlu, Tân ac Achub ac Ambiwlans yn gwneud gwaith gwych a nhw sy'n gorfod delio â goblygiadau gyrru dan ddylanwad a hoffwn fynegi fy niolch iddynt am eu gwaith.

 

"Mae'r ymgyrch #DewisDoeth yn ceisio sicrhau fod pawb sy'n defnyddio ein ffyrdd yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel a chyfrifol, yn union fel y dylent ei wneud."

 

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 (999 mewn argyfwng) neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.