Gwerth miliynau o bunnoedd o gyffuriau ac arian parod yn cael eu hatafaelu yn Ne Cymru yn rhan o Ymgyrch Venetic yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Mae mwy na 60 kilo o gocên, crac cocên a heroin a fyddai werth tua £6 miliwn ar y stryd ac oddeutu £2.5 miliwn mewn arian parod wedi’u hatafaelu yn ystod ymgyrchoedd gan yr heddlu ledled de Cymru.

Cyfrannodd swyddogion o Heddlu Gwent at y datblygiad pwysig hwn gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith yn y DU pan ddatgymalwyd gwasanaeth cyfathrebu pwrpasol wedi’i amgryptio ac a ddefnyddiwyd gan droseddwyr yn unig.

Dros y ddau fis diwethaf mae Tarian, Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn cynnwys Heddluoedd De Cymru, Gwent a Dyfed Powys a’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i nodi a thargedu grwpiau troseddau cyfundrefnol ac unigolion sy’n gwerthu cyffuriau ledled y rhanbarth.

Dywedodd y ditectif-arolygydd Michelle Chaplin: “Arestiwyd pedwar dyn – tri o ardal Caerffili yn 43, 37 a 35 mlwydd oed a dyn 28 mlwydd oed o Gwmbrân – ar amheuaeth o gynllwynio i gyflenwi sylwedd dan reolaeth – dosbarth A.  Maen nhw bellach wedi’u cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

“Cyfrannodd swyddogion Heddlu Gwent at yr ymgyrch genedlaethol enfawr cwbl gyfrinachol hon drwy weithredu gwarantau yn ardal Caerffili a Thorfaen.

“Roedd mwy na 75 o swyddogion yn rhan o’r camau gweithredu a gynlluniwyd yn erbyn y gr?p troseddau cyfundrefnol hwn. Yn ystod y chwiliadau atafaelwyd cyffuriau, arian parod, ceir, gemwaith ynghyd â ffonau symudol wedi’u hamgryptio.

“Mae’r holl eitemau yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd yn rhan o’r ymchwiliad ar y cyd hwn ar draws y DU.”

Dywedodd Dave Thorne, Prif gwnstabl cynorthwyol Heddlu De Cymru sy’n gyfrifol am Tarian, Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru:  “Yn sgil Ymgyrch Venetic gwelwyd sawl llwyddiant ysgubol ledled y DU, ac mae mwy na dwy dunnell o gyffuriau a miliynau o bunnoedd mewn arian parod wedi ei adfeddiannu, a channoedd o bobl wedi’u harestio, eu cyhuddo a’u cadw ar remánd yn y ddalfa hyd yn hyn.

“Yn lleol, mae Tarian, gan weithio’n agos gyda’r tri heddlu yn ne Cymru, wedi gweithredu 38 o warantau ac mae 16 o bobl wedi’u harestio, eu cyhuddo a’u cadw ar remánd yn y ddalfa hyd yn hyn, ac mae nifer o rai eraill hefyd yn destun gwaith ymchwilio.

“Mae swyddogion wedi atafaelu 60 kg o gocên, crac cocên a heroin a fyddai werth tua £6 miliwn ar y stryd.

“Yn ogystal â hynny mae mwy na £2.5 miliwn o arian parod wedi’i atafaelu hefyd.

“Does dim lle i gyffuriau anghyfreithlon yn ein cymdeithas a byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd i dargedu’r bobl hynny y mae eu gweithredoedd troseddol yn parhau i amharu yn andwyol ar fywydau cymunedau de Cymru.

“Rydym yn ymrwymedig i darfu ar grwpiau troseddau cyfundrefnol a’u datgymalu, gan ddod â phobl gerbron y llysoedd a thynnu cyffuriau oddi ar ein strydoedd.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch cyflenwi cyffuriau yn y gymuned ffonio’r heddlu ar 101 neu Crimestoppers, yn ddienw, ar 0800 555111.  Mewn argyfwng ffoniwch 999.