Gwisgwch wregys i achub bywydau

Mae Heddlu Gwent yn annog modurwyr i wisgo gwregys diogelwch mewn ymgais i achub bywydau ac atal anafiadau difrifol.

Mae pobl nad ydynt yn gwisgo gwregys yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol os byddant mewn gwrthdrawiad.

Y llynedd, nid oedd 25 y cant o gyrwyr a fu farw mewn gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yng Ngwent yn gwisgo gwregys.

Mae'r llu yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu i addysgu gyrwyr am bwysigrwydd defnyddio gwregys ac i gymryd camau gorfodi yn erbyn pobl sy'n cael eu dal ddim yn gwisgo gwregys.

Dywedodd Arolygydd Jason Williams o Heddlu Gwent: "Mae pob bywyd sy'n cael ei golli'n gadael teulu wedi'i ddinistrio gan y penderfyniad i beidio â gwisgo gwregys. Rydym yn gofyn yn daer i yrwyr beidio â rhoi eu hunain na phobl eraill mewn perygl.

Os ydych yn mynd i'r gwaith, neu'n teithio'n lleol, gwisgwch wregys bob tro gan y gallai peidio â gwisgo gwregys fod yn benderfyniad marwol, hyd yn oed ar siwrneiau byr, cyfarwydd ac yn teithio ar gyflymder isel.

“Mae gennym ni bolisi dim goddefgarwch ar gyfer pobl sy'n dewis rhoi bywydau mewn perygl trwy beidio â gwisgo gwregys a bydd swyddogion yn cymryd mwy o gamau gweithredu yn ystod yr wythnosau nesaf i gadw ein ffyrdd yn ddiogel.”

Yn y DU, os oes gwregys diogelwch wedi'i osod mewn cerbyd, mae'n rhaid ei wisgo yn ôl y gyfraith. Gall methu â gwneud hynny arwain at ddirwy o £100 yn y fan a'r lle. Os cewch chi eich erlyn, uchafswm y ddirwy yw £500.