Gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel yn Nhorfaen

Ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 gwnaethom ymuno ag asiantaethau partner ar gyfer cam diweddaraf Ymgyrch Utah.

Mae Ymgyrch Utah yn ymgyrch amlasiantaeth sydd wedi ei gynllunio i ganfod a mynd i'r afael â'r defnyddwyr ffyrdd hynny sy'n peryglu gyrwyr eraill trwy yrru'n anghyfreithlon neu mewn cerbydau nad ydyn nhw'n ddigon diogel. Mae Ymgyrch Utah wedi bod yn digwydd am y 15 mlynedd diwethaf yng Ngwent a'r tro hwn digwyddodd yng Nghwmbrân.

Yn ystod y diwrnod daeth swyddogion heddlu â nifer fawr o gerbydau i'r maes parcio'r drws nesaf i Stadiwm Cwmbrân o'r ffyrdd o amgylch.

Gweithiodd swyddogion, ynghyd â'n Heddlu Gwirfoddol, gyda'n partneriaid o CThEM, yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), Trwyddedu Torfaen a Safonau Masnachu Torfaen.

Defnyddiwyd camerâu Adnabod Platiau Rhif yn Awtomatig (ANPR) yn yr ymgyrch, mewn ceir heddlu ac ar y ffordd, i ganfod troseddwyr posibl.

Yn ystod y dydd, cafodd 70 o gerbydau eu hebrwng i'r safle i gael eu harchwilio. Dyma oedd y canlyniadau:

  • Cyflwynwyd 21 hysbysiad trosedd traffig am droseddau fel gyrwyr yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch, teiars anghyfreithlon a dangos platiau cofrestru nad ydyn nhw'n cydymffurfio â rheolau.
  • Cafodd 1 gyrrwr ei ddal yn gyrru tra'n waharddedig
  • Cafodd 5 gyrrwr eu canfod yn gyrru heb yswiriant
  • Cafodd 10 cerbyd eu gwahardd ar unwaith rhag gadael y safle gan y DVSA oherwydd nad oedden nhw'n addas i fod ar y ffordd
  • Cafodd 5 cerbyd eu hatafaelu am ddiffyg yswiriant a chafodd 1 ei atafaelu am ddiffyg treth
  • Canfu CThEM bod 3 cerbyd yn defnyddio disel coch. Cawsant eu hatafaelu a chafodd y gyrwyr ddirwy o £540 yn y fan a'r lle.

Dywedodd Wendy Keepin, Arolygydd Uned Cymorth Ardal y Gorllewin, a arweiniodd yr ymgyrch:  "Mae'r ymgyrchoedd hyn yn ymdrech ar y cyd rhwng amryw o wahanol asiantaethau, i geisio gwneud ffyrdd Torfaen mor ddiogel â phosibl.

“Mae'r ymgyrch hwn yn helpu i fynd i'r afael â'r bobl hynny sy'n gyrru'n ddiofal ac yn peryglu pobl eraill sy'n defnyddio'r ffyrdd trwy yrru cerbydau gyda diffygion peryglus neu drwy beidio â chadw at reolau diogelwch. Gobeithio y bydd y canlyniadau hyn yn anfon neges glir at unrhyw un sy'n defnyddio ein ffyrdd mewn ffordd beryglus nad yw hyn yn dderbyniol ac y byddwn yn ymdrin â nhw'n llym. Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymgyrch hwn yn bosibl ac edrychwn ymlaen at gydweithio eto ar Ymgyrch Utah yn y dyfodol."