Heddlu Gwent yn annog modurwyr i ‘arafu ac achub bywydau’

Mae Heddlu Gwent yn annog modurwyr i arafu i achub bywydau ar ôl lansio ymgyrch gorfodi cyflymder gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu.

Yn rhan o’r dull dau gam, mae swyddogion eisoes yn patrolio’r pum ardal awdurdod lleol i atgoffa modurwyr am beryglon posibl torri’r terfyn cyflymder.

Bydd ail gam yr ymgyrch yn cychwyn yr wythnos nesaf, wrth i Heddlu Gwent gynyddu gweithgarwch gorfodi cyflymder am bythefnos arall a chanolbwyntio ar ardaloedd lle mae goryrru yn broblem reolaidd neu ardaloedd â hanes o wrthdrawiadau difrifol.

Meddai’r Uwch-arolygydd Glyn Fernquest, o uned cymorth gweithredol Heddlu Gwent: “Mae Heddlu Gwent wedi ymrwymo i ddiogelu holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

“Mae ein neges yn eglur: nid yw’r terfyn cyflymder wedi newid. Os cewch chi eich dal yn goryrru neu’n gyrru’n ddi-hid, byddwch yn wynebu camau gorfodi.

“Mae archwiliadau yn cael eu cynnal ar draws ardal gyfan yr heddlu, gan alluogi ein swyddogion i nodi’n haws y rhai sy’n gyrru heb ofal neu’n anghyfreithlon, gan roi eu hunain a modurwyr eraill mewn perygl.

“Mae’r heddlu hefyd yn gweithredu archwiliadau rheolaidd ar ein llwybrau priffyrdd mawr a bach i sicrhau bod y rhai sy’n dymuno teithio yn mynd ar deithiau hanfodol yn unig. Os oes yn rhaid i chi deithio, cadwch at y terfyn cyflymder.

“Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn eglur. Dylai teithio ddigwydd yn lleol yn unig a dim ond am resymau hanfodol. Y disgwyliad yw nad yw pobl yn teithio i Gymru i wneud ymarfer corff ychwaith.

“Os bydd swyddog yn dod atoch ar ôl i chi deithio i Gymru o Loegr i ymarfer corff, bydd yn gofyn i chi droi’n ôl a gallai arwain at gamau gorfodi yn y pen draw.

“I ail-bwysleisio neges prif weinidog Cymru: peidiwch ag ymweld â Chymru am y tro.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl pan fydd yr amser yn iawn, ond am nawr, parhewch i aros gartref a helpu i achub bywydau a pheidiwch â theithio’n ddiangen i wneud ymarfer corff.”

Yn ystod mis Ebrill, stopiwyd 47 o fodurwyr gan Heddlu Gwent am droseddau yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau ac ymafaeliwyd 94 o gerbydau yn ardaloedd Casnewydd a Sir Fynwy.

Meddai’r Prif Gwnstabl Anthony Bangham, arweinydd plismona ffyrdd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu: 

“Mae’r gweithrediad cenedlaethol hwn yn ffordd bwysig o dynnu sylw at beryglon goryrru, yn enwedig pan nad yw cymaint o bobl wedi bod allan ar y ffyrdd ers cryn amser.   

“Nid yw’n syndod bod y cyfyngiadau symud wedi arwain at ffyrdd tawel iawn. Adroddwyd mwy o oryrru gan lawer o heddluoedd mewn ystyr gyffredinol.  

“Mae goryrru yn lladd, ac mae gyrru’n unol â’r terfynau cyflymder yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel. Arafwch ac achubwch fywydau.”


Nodiadau i olygyddion

Yng ngham un o ddydd Llun (18 Mai), bydd heddluoedd yn rhannu negeseuon ar draws cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau eraill yn annog y cyhoedd i arafu ac achub bywydau, yn ogystal â gweithgarwch gorfodi cyflymder arferol.

Yng ngham dau o 25 Mai, bydd heddluoedd yn cynyddu gweithgarwch gorfodi cyflymder gweledol am y bythefnos ddilynol, gan ganolbwyntio ar ffyrdd ac ardaloedd lle mae’n hysbys bod goryrru yn broblem neu lle ceir hanes o wrthdrawiadau difrifol.  
Mae ffigurau’n dangos bod 17 o bobl yn cael eu lladd a 126 yn cael eu hanafu’n ddifrifol bob mis yn y DU ar gyfartaledd, lle credir fod goryrru wedi bod yn ffactor arwyddocaol.

Ar 30mya, mae cerbydau yn teithio ar 44 troedfedd neu tua thri hyd car yr eiliad.

Hyd yn oed mewn amodau da, mae’r gwahaniaeth o ran pellter stopio rhwng 30 mya a 35 mya yn 21 troedfedd neu 6.4  metr ychwanegol – mwy na dau hyd car. Gallai hyn wneud yr holl wahaniaeth o ran osgoi gwrthdrawiad. Mae’r pellter sydd ei angen i stopio’n ddiogel yn cynyddu’n sylweddol ar gyflymder uwch.