Heddlu Gwent yn atafaelu 21 cerbyd oddi ar y ffordd mewn tri mis wrth i'r gweithredu barhau yng Nghasnewydd

Mae ymgyrch ledled Casnewydd i sathru'n drwm ar bobl sy'n defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol wedi arwain at atafaelu 21 beic a cherbyd – ac mae mwy i ddod.

Heddiw, mae tri mis ers i Heddlu Gwent lansio Ymgyrch Harley ar draws y ddinas, gyda chymorth gan ddarparwyr tai, Cyngor Dinas Casnewydd a phartneriaid eraill.

Nod yr ymgyrch, a fydd yn weithredol tan ddiwedd mis Medi, yw codi ymwybyddiaeth o sut gall trigolion hysbysu am bryderon a rhannu gwybodaeth gyda'r Llu, er mwyn i ni fynd i'r afael â'r ymddygiad niweidiol a pheryglus hwn.

Mae timau plismona cymdogaeth Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd a Chanol Casnewydd wedi gweithredu gyda'r nos yn rheolaidd mewn ardaloedd sy'n peri problemau, yn defnyddio cerbydau gyda lifrai a cherbydau plaen, ynghyd â dronau a swyddogion ar droed.

Mae beiciau modur, beiciau cwad a mopedau wedi cael eu hatafaelu am amrywiaeth o droseddau gan gynnwys dim yswiriant, cofrestriad na thrwydded, gyrru'n beryglus neu dresmasu.

Mae reidwyr wedi derbyn rhybuddion, wedi cael eu riportio am ddiffyg yswiriant/trwydded, ac maen nhw wedi gorfod talu i gael y cerbydau yn ôl.

Mae'r ffigwr o 21 hefyd yn cynnwys beiciau modur a ddylai fod yn gyfreithlon i'w gyrru ar y ffordd, ond sy'n cael eu defnyddio ar y ffordd heb yswiriant a/neu drwydded, neu'n cael eu defnyddio oddi ar y ffordd.

Dywedodd Rhingyll Roland Giles o Dîm Plismona Cymdogaeth Gorllewin Casnewydd: "Hoffwn ddiolch i holl aelodau ein cymunedau sydd wedi cefnogi'r Ymgyrch hwn yn ystod y tri mis cyntaf, ac mae'r gwaith tîm hwn wedi ein helpu ni i atafaelu beiciau a cherbydau oddi ar y ffordd ar draws y ddinas.

“Mae'r haf wedi cyrraedd go iawn yn awr, a bydd yr ysgolion yn cau yn fuan iawn. Mae'r math hwn o ymddygiad yn cyrraedd penllanw ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn aml. Felly, hoffwn apelio ar drigolion am gymorth unwaith eto.

"Rydym angen gwybod ble mae'r beiciau hyn yn cael eu defnyddio a'u cadw er mwyn i ni eu hatafaelu a chanfod pwy yw'r reidwyr, sy'n dangos diffyg parch at bobl eraill sy'n defnyddio'r ffyrdd, cymdogion a cherddwyr - heb sôn am ddiffyg parch at eu diogelwch eu hunain.

Gofynnir i drigolion hysbysu Heddlu Gwent am unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl trwy anfon neges uniongyrchol at gyfrifon Twitter neu Facebook y llu, gan ddefnyddio'r hashnod #OpHarley a dyfynnu rhif cyfeirnod 1900054085. Gellir cynnwys lluniau, fideos neu unrhyw wybodaeth ategol arall, ochr yn ochr â'r manylion canlynol os yn bosibl:

  • Disgrifiad o'r unigolyn sy'n reidio'r beic neu gerbyd dan sylw
  • Lle mae'n cael ei ddefnyddio
  • Pryd mae'n cael ei ddefnyddio - adegau o'r dydd neu nos, dyddiau'r wythnos
  • Manylion y cerbyd/beic sy'n cael ei ddefnyddio
  • Pwy yw perchennog y cerbyd/beic
  • Lle mae’r cerbyd/beic yn cael ei gadw

Gall aelodau'r cyhoedd anfon e-bost at [email protected], ffonio 101, neu gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 os oes well ganddynt, gan ddyfynnu'r un cyfeirnod.

Am ragor o wybodaeth am y cyfreithiau sy'n ymwneud â gyrru oddi ar y ffordd, ewch i https://www.gwent.police.uk/en/advice/advice/n-p-neighbour-disputes-property-fraud/off-road-vehicles.