Heddlu Gwent yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mewn blwyddyn a welodd gymunedau ledled Cymru, y DU a gweddill y byd yn dod i delerau â phandemig byd-eang, mae'n bwysig ein bod ni nawr, yn fwy nag erioed, yn dod at ein gilydd i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon.

Bydd 2020 yn flwyddyn na wnaiff y byd byth ei hanghofio. Gwelwyd dechrau pandemig byd-eang a newidiodd ein bywydau'n sylfaenol a sefydlu mudiad byd-eang yn mynnu cyfiawnder a chydraddoldeb ar gyfer bywydau du. Fe wnaeth marwolaeth George Floyd yn yr Unol Daleithiau sbarduno condemniad byd-eang a phwyslais ar yr ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys. Fe wnaeth y mudiad hwn gyffwrdd â phob un ohonom mewn gwahanol ffyrdd; o fewn plismona roedd yn gyfle i ailddatgan ein hymrwymiad i gynrychioli'n well y cymunedau a wasanaethwn a herio ymddygiadau sy'n mynd yn groes i hyn.

Mae Heddlu Gwent wedi ymrwymo i sicrhau gweithlu amrywiol sy'n diogelu ac yn tawelu meddyliau holl gymunedau Gwent. Fel sefydliad rydym ni’n hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, o'r cymorth a ddarparwn i swyddogion yn ystod y broses recriwtio a datblygu i'r ffordd yr ydym yn ymgysylltu'n weithredol â'n cymunedau o bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Pam Kelly:

"Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i barhau â'r ddeialog wirioneddol onest yr ydym wedi bod yn ei chael gyda chymunedau Gwent ar y pwnc pwysig hwn.

"Ers dechrau'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys, rydym wedi gallu parhau â'n gwaith i ymgysylltu'n well â grwpiau o bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

"Rydym eisoes wedi cynnal a chymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau ar-lein ac wedi dysgu llawer gan arweinwyr yn y cymunedau hyn.

"Fel sefydliad rydym ni'n deall bod llawer mwy y gallwn ni ei wneud. Rydym wedi ymrwymo i ddysgu o'n gorffennol a chymryd camau i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn y dyfodol."

Dros y mis bydd Heddlu Gwent yn tynnu sylw at y gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo i ymgysylltu'n well ag aelodau cymunedau o bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a'u cynorthwyo. Mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, bydd y cyhoedd yn gallu ymgysylltu â'r heddlu stopio a chwilio, defnyddio grym, troseddau casineb, a dealltwriaeth gyffredinol.

Dywedodd Jeff Cuthbert, Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

"Mae Gwent yn ardal amlddiwylliannol, wedi'i chyfoethogi gan hanes ac amrywiaeth y rhai hynny sydd wedi ei galw'n gartref. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i ddod at ein gilydd a dathlu'r dreftadaeth hon ond hefyd yn amser i fyfyrio a dysgu.

"Gwaethygwyd y pwysau gwleidyddol presennol, a phryderon cymdeithasol ac economaidd, yn ystod y misoedd diwethaf gan Covid-19 a marwolaeth George Floyd yn America. Ond mae'r materion hyn hefyd wedi dod â ni'n nes at ein gilydd.

"Mae'r Prif Gwnstabl Kelly a minnau wedi ymrwymo i wrando ar leisiau a phryderon ein trigolion duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Rydym yn gweithio gydag arweinwyr cymunedol ledled Gwent a gyda'n gilydd byddwn yn adeiladu cymunedau mwy cydlynol.

"Rhaid i ni gofio ein bod yn well gyda'n gilydd, ac y byddwn, drwy ddysgu gwersi'r gorffennol, yn creu dyfodol gwell."