Heddlu Gwent yn rhybuddio modurwyr am beryglon yfed a gyrru

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa trigolion o beryglon yfed a gyrru wrth i dafarndai a lleoliadau awyr agored eraill ddechrau ail agor ar draws ardal y llu. 

Bydd swyddogion allan y penwythnos hwn yn sicrhau bod pobl yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn dilyn y cyhoeddiad y gall tafarndai a lleoliadau ail agor yn yr awyr agored mewn ffordd sy'n cadw pellter cymdeithasol.

Mae Heddlu Gwent yn rhybuddio'r cyhoedd bod gyrru dan ddylanwad bob amser yn annerbyniol.

Dywedodd Tom Harding, sydd newydd gael ei benodi'n brif uwch-arolygydd Heddlu Gwent yn Sir Fynwy a Chasnewydd:

"Mae wedi bod yn wych cael mynd allan yn fy wythnos gyntaf ers dechrau gyda Heddlu Gwent, i ymuno â swyddogion ar batrôl yn rhai o gymunedau gwledig Sir Fynwy.

Wrth i ni symud ymlaen ac i gyfyngiadau symud lacio'n raddol, rydym yn dal i ofyn i'n cymunedau ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a thalu sylw i'r rheolau presennol.

"Os ydych yn mynd allan i dafarn neu leoliad arall yn yr awyr agored, cadw'n ddiogel yw'r peth pwysicaf ond gofynnwn i bobl fod yn synhwyrol hefyd.

"Nid oes unrhyw esgus dros yfed a gyrru ar unrhyw adeg o'r flwyddyn a 'does neb eisiau bod dan glo ar ôl y cyfyngiadau symud am wneud rhywbeth mor ddiangen ag yfed a gyrru.

"Wrth edrych tua'r penwythnos, er y bydd rhai lleoliadau yng nghanol trefi'n dal ar gau, bydd swyddogion o gwmpas ar batrôl ar draws holl ardaloedd y llu yn amddiffyn a thawelu meddwl ein cymunedau."

Mae gyrwyr mewn perygl o gael hyd at chwe mis yn y carchar, dirwy ddiderfyn a gwaharddiad rhag gyrru am gyfnod sylweddol os cânt eu dal yn gyrru gyda mwy na'r terfyn alcohol cyfreithiol yn eu gwaed.

Mae unrhyw un sy'n achosi marwolaeth wrth yrru dan ddylanwad yn wynebu hyd at 14 mlynedd yn y carchar.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Amanda Blakeman:

"Mae'n dda gweld bod rhai tafarndai yn ail agor, a bod pobl yn ymddwyn yn synhwyrol trwy gadw pellter cymdeithasol wrth eistedd neu sefyll y tu allan i'r lleoliadau hyn.

"Rydym wedi bod yn ffodus bod mwyafrif helaeth ein cymunedau wedi ein cefnogi ni trwy gydol yr argyfwng iechyd. Hoffwn ofyn i chi barhau i weithio gyda ni ac ystyried peryglon y pandemig o hyd.

“Er bod rhywfaint o'r canllawiau a rheolau'n newid, nid yw'r cyfreithiau sy'n ymwneud â gyrru ar ôl yfed gormod o alcohol wedi newid o gwbl. Mae Heddlu Gwent wedi ymroi i gadw ein ffyrdd yn ddiogel, ac mae cyfrifoldeb ar bob modurwr i gadw ein ffyrdd yn ddiogel hefyd.

“Felly, meddyliwch ymlaen llaw a chofiwch y gall un ddiod yn unig effeithio ar eich crebwyll a'ch gallu i yrru. Peidiwch â gwneud llanast o'ch noson allan neu ddinistrio bywyd rhywun arall o bosibl. ‘Dyw e’ ddim werth y risg."

Dylai unrhyw un sy'n pryderu am yfed a gyrru neu sy'n gweld digwyddiadau o'r fath ffonio 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gellir riportio digwyddiadau ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Heddlu Gwent hefyd neu yn ddienw trwy ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111.