Arolygydd Amanda Williams yn derbyn Medal Heddlu'r Frenhines

Mae Arolygydd Amanda Williams wedi derbyn Medal Heddlu'r Frenhines am ei gwaith gyda'r gwasanaethau cymorth iechyd meddwl, o fewn a thu allan i'r Llu.

Cafodd Amanda, sy'n Swyddog Cyswllt Iechyd Meddwl i Heddlu Gwent ar hyn o bryd, ei chydnabod am wasanaeth rhagorol yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Y tu allan i'r Llu, mae Amanda yn gweithio gydag asiantaethau partner ar draws yr ardal leol i ddatblygu gweithdrefnau newydd, arloesol a chydgysylltiedig sydd wedi eu cynllunio i wneud rhyngweithio yn haws ac yn fwy effeithiol i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan ganolbwyntio'n benodol ar bobl sydd mewn argyfwng.

Yn y cyfamser, yn fewnol, dros y pum mlynedd diwethaf mae Amanda wedi bod yn gyfrifol am nifer o newidiadau cadarnhaol, gan gydnabod yr effaith y gall gwaith plismona ei gael ar iechyd meddwl swyddogion a staff.

Mae'r Rhwydwaith Cymorth Iechyd Meddwl yn cynnal cyfarfodydd bob tri mis ac yn darparu gwasanaeth negeseuon 24/7, ac mae cyflwyno Rheolwyr Risg Trawma ar draws y Llu wedi golygu bod cymorth a chyngor yn cael eu darparu i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan ddigwyddiadau trawmatig.

Sefydlodd Amanda system o 50 Llysgennad Lles i Heddlu Gwent hefyd, wedi eu hyfforddi gan yr elusen iechyd meddwl, Mind. Maen nhw'n cynnig cymorth gan gymheiriaid i gydweithwyr pryd bynnag y bo angen.

Dywedodd Amanda: "Roedd derbyn yr anrhydedd hwn yn gymaint o sioc - mae'n gwneud i rywun deimlo'n ostyngedig. Er ei bod yn hyfryd derbyn cydnabyddiaeth, rwy'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi fy nghefnogi i hyd yn hyn ac sy'n dal i weithio i sicrhau'r gwelliannau hollbwysig hyn.

"Mae addysgu pobl yn allweddol, gan fod plismona wedi methu yn y maes hwn am gymaint o amser. Rydym yn meddwl ychydig yn wahanol yn awr er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn cymorth yn y ffordd orau posibl. Rwyf yn gobeithio y bydd fy ngwobr yn parhau i godi ymwybyddiaeth ac yn helpu i leihau stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl."

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Julian Williams: "Mae gwaith Amanda yn codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl wedi bod yn rhagorol. Mae staff yn Heddlu Gwent ac mewn sefydliadau eraill yn gweithio'n galed i gefnogi unigolion sy'n byw â phroblemau iechyd meddwl ac mae gwaith Amanda yn cael effaith mawr wrth helpu pobl a all fod yn cael trafferth.

"Rydym yn falch iawn o lwyddiant Amanda ac mae ei Medal Heddlu gan y Frenhines yn haeddiannol iawn."