Lefel y bygythiad terfysgaeth wedi cael ei ostwng i Sylweddol

Mae'r bygythiad i'r DU gan derfysgaeth wedi cael ei ostwng heddiw (dydd Llun 4 Tachwedd 2019) i Sylweddol - sy'n golygu bod ymosodiad yn debygol.

Gwnaed y penderfyniad i ostwng yr asesiad o Ddifrifol - sy'n golygu bod ymosodiad yn debygol iawn - gan y Gyd-ganolfan Dadansoddi Terfysgaeth,  corff arbenigol o arbenigwyr sy'n pwyso a mesur y gudd-wybodaeth sydd ar gael ochr yn ochr â gallu a bwriadau terfysgwyr.

Dywed Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gwent, Rhiannon Kirk: "Mae'r gostyngiad i "Sylweddol" yn awgrymu datblygiadau cadarnhaol wrth leihau'r bygythiad gan derfysgaeth ond mae'n dal i olygu bod ymosodiad yn debygol.

"Mae rhyw 800 o ymchwiliadau gwrthderfysgaeth ar waith yn genedlaethol ac mae 24 o ymosodiadau wedi cael eu hatal ers yr erchyllter yn San Steffan ym mis Mawrth 2017. Felly mae'n hollbwysig bod pob un ohonom yn parhau i fod yn hynod o wyliadwrus.

“Mae angen cymorth parhaus y cyhoedd a'n holl bartneriaid ar yr Heddlu.

"Mae cyfnod y Nadolig yn agosáu, ynghyd ag etholiad, a bydd ein trefi a dinasoedd yn eithriadol o brysur.  Felly apeliwn ar bawb i fod yn wyliadwrus ac os gwelwch chi unrhyw weithgarwch amheus, gweithredwch a chysylltwch â'r heddlu ar gov.uk/ACT.

“Cofiwch ffonio 999 bob tro mewn argyfwng.

"Bydd swyddogion Gwent yn parhau i fonitro'r bygythiad yn lleol ac yn ymateb yn briodol. Ni fyddwn yn newid ein lefel o ymrwymiad wrth amddiffyn ein cymunedau.”

Ym mis Gorffennaf eleni cafod y system lefel bygythiad ei newid i adlewyrchu pob ffurf ar derfysgaeth, gan gynnwys bygythiad gan derfysgaeth asgell dde ac asgell chwith.

Y tro diwethaf roedd lefel y DU ar Sylweddol oedd ym mis Awst 2014. Ers hynny mae wedi bod yn Ddifrifol, gan godi am gyfnod byr i Gritigol ar ddau achlysur ym mis Mai a mis Medi 2017.

Gallwch ddysgu mwy am sut mae'r lefelau bygythiad yn cael eu pennu, beth maen nhw'n golygu a phryd maen nhw wedi newid, trwy fynd at wefan ddiogel Gwasanaeth Diogelwch MI5.