Llythyr at gymunedau Gwent

Llythyr at gymunedau Gwent oddi wrth Prif Gwnstabl Pam Kelly

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cydweithredu i gefnogi ein cymunedau a'n GIG. Mae'r holl wasanaethau cyhoeddus yn gweithio'n wych gyda'i gilydd ac mae ein strwythurau partner sydd wedi hen sefydlu yn rhagori pan fydd achosion fel hyn yn digwydd.

Yn dilyn y cyhoeddiadau a wnaed neithiwr gan Brif Weinidog y DU a Phrif Weinidog Cymru, mae Heddlu Gwent yn deall bod hwn yn amser anodd i bobl, yn arbennig pobl sy'n sâl, yn hunan-ynysu, i ffwrdd o'u hanwyliaid ac wrth gwrs i weithwyr a busnesau sy'n pryderu am y dyfodol.

Rydym yn aros am y newidiadau deddfwriaethol i blismona a fydd yn ein helpu ni i amddiffyn cymunedau a byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi pan fyddwn ni'n gwybod beth maen nhw'n ei olygu i ni ac i chi.

Yn y cyfamser, bydd swyddogion a staff Heddlu Gwent allan yn ein cymunedau, yn sicrhau ein bod yn ymateb i drosedd ac wrth gwrs yn gwneud ein gorau i rwystro trosedd rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Bydd Heddlu Gwent yn sicrhau bod pobl yn glynu wrth ganllawiau'r llywodraeth hefyd, a byddwn yn gymesur ac yn gydymdeimladol.

Fodd bynnag, os ydym ni'n credu bod pobl yn anwybyddu cyngor y llywodraeth, byddwn yn cymryd camau gweithredu. Mae'n hanfodol ein bod ni'n amddiffyn pob un o'n cymunedau, pobl fregus a'n GIG.

Mae'n amser rhwystredig i bobl ifanc nad ydyn nhw yn yr ysgol neu'r coleg. Fodd bynnag, gofynnwn yn daer i bobl ifanc beidio ag ymgynnull mewn grwpiau, gan fod hyn yn beryglus i'n cymunedau ac i ledaeniad coronafeirws - sydd hefyd yn cael ei adnabod fel COVID-19.

Rydym yn gymuned wych yma yng Ngwent ac rwy'n si?r y bydd pobl yn gweithio gyda ni er lles pawb.

Am y tro, ni allaf ddiolch digon i bawb am y caredigrwydd sydd i'w weld yn amlwg yn ein cymunedau, ac am gefnogi ein GIG, gweithwyr awdurdod lleol a fy swyddogion a staff yn Heddlu Gwent.

Cadwch yn ddiogel pawb - byddwn yn rhannu'r datblygiadau diweddaraf gyda chi.

Ceisiwch gadw llinellau 101 neu 999 yn rhydd ar gyfer y bobl sydd fwyaf mewn angen ac ar gyfer argyfyngau.

Cofion gorau

Pam Kelly