Mae 36 o swyddogion heddlu ychwanegol wedi ymuno â Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi croesawu 36 o swyddogion heddlu ychwanegol i'r heddlu ers i'r Llywodraeth gyhoeddi cynnydd yn nifer y swyddogion y llynedd.

Yn ôl y ffigurau a ryddhawyd heddiw, mae gan Gymru 233 o swyddogion heddlu ychwanegol ers y llynedd. Mae hyn yn cynnwys 36 o swyddogion ychwanegol yn Heddlu Gwent, 8 swyddog ychwanegol yn Heddlu Dyfed-Powys, 92 yn Heddlu Gogledd Cymru a 97 yn Heddlu De Cymru.

Mae hyn yn dilyn lansio ymgyrch y llywodraeth ym mis Medi 2019 i recriwtio 20,000 o swyddogion heddlu ychwanegol dros y tair blynedd nesaf.

Mae'r ffigurau yn dangos bod 9,327 o swyddogion newydd wedi ymuno â 43 o heddluoedd ledled Cymru a Lloegr rhwng mis Hydref 2019 a mis Mehefin 2020. Cafodd 4,336 o'r rhain eu recriwtio yn benodol yn rhan o’r rhaglen gynyddu, a chafodd eraill eu recriwtio i ôl-lenwi swyddi ymadawyr neu drwy ymgyrch recriwtio a ariannwyd yn lleol.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman:

"Hyd yn hyn rydym wedi croesawu 36 o swyddogion heddlu ychwanegol i'n teulu plismona yn dilyn y cyllid ychwanegol gan y Llywodraeth y llynedd.

"Mae'r buddsoddiad hwn mewn plismona wedi ein helpu i gyflawni ein cynlluniau recriwtio presennol a llenwi swyddi gwag hanfodol er mwyn amddiffyn a thawelu meddwl cymunedau Gwent.

"Drwy gydol y pandemig presennol rydym wedi parhau i recriwtio a hyfforddi swyddogion newydd, gan ein helpu i fodloni ein gofynion o ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol yn ystod y cyfnod heriol hwn.

"Mae'n hynod o braf gweld sgiliau a thalent newydd yn ymuno â'n gwasanaeth heddlu. Bydd 26 o swyddogion ychwanegol yn ymuno â'n teulu plismona ehangach erbyn diwedd 2020, sy’n ein symud yn nes at nifer y swyddogion a oedd wedi eu cyflogi cyn i fesurau gael eu cyflwyno yn ystod cyfnod o gyni. Rydym yn blaengynllunio i sicrhau ein bod yn defnyddio'r gallu newydd hwn i fynd i'r afael â'r materion sydd bwysicaf i'n cymunedau lleol."

Dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent:

"Bydd y swyddogion heddlu ychwanegol hyn yn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol i gymunedau Gwent, gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn lle diogel i fyw, gweithio neu ymweld ag ef.

"Mae plismona yn cynnig gyrfa a gwasanaeth deinamig. Bob dydd rwy'n gweld y gwahaniaethau sy'n cael eu gwneud gan Heddlu Gwent a nawr, yn fwy nag erioed mae'n bwysig bod plismona yn parhau i gael y cyllid sydd ei angen arno i gadw cymunedau'n ddiogel.

"Mae'r swyddogion ychwanegol hyn yn helpu i gynyddu lefelau’r sefydliad yn dilyn mesurau cyni a arweiniodd at ostyngiad o 40 y cant yng nghyllideb Heddlu Gwent mewn termau real. I bawb sydd eisoes yn rhan o'n teulu plismona ehangach neu i'r rhai sy'n ystyried ymuno, hoffwn i bwysleisio eich gwerth a'ch pwysigrwydd wrth ddiogelu pobl sy’n agored i niwed a helpu'r rhai hynny mewn angen."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Priti Patel: "Rydym ni'n gweithredu ar flaenoriaethau'r bobl – ac yn rhoi mwy o swyddogion heddlu ar y strydoedd i'n cadw ni'n ddiogel.

"Mae ein swyddogion heddlu dewr wedi mynd tu hwnt i’r galw yn ystod y pandemig coronafeirws, sy'n amlwg yn ysbrydoli llawer o bobl eraill i ymuno â nhw.

"Rwy’n parhau i’w cefnogi yn ddi-ildio – maen nhw’n haeddu ein diolch a'n parch mwyaf."