Mae swyddogion yn cynghori pobl i sicrhau bod eu garejis

Mae swyddogion yn cynghori pobl i sicrhau bod eu garejis, eu siediau a'u gerddi yn ddiogel yn dilyn sawl byrgleriaeth ac ymgais i dorri i mewn i eiddo a welwyd yn ddiweddar ledled gogledd Torfaen.

Cafwyd 18 o ddigwyddiadau yn ardaloedd New Inn, Pontyp?l, Abersychan a Blaenafon rhwng 18 Chwefror a 9 Mawrth 2019. Arweiniodd naw o'r ymgeisiau hyn at ddwyn eitemau gan gynnwys offer, strimwyr, peiriannau torri gwrychoedd, driliau a beiciau mynydd.

Os bydd gennych unrhyw wybodaeth am y troseddau ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 230 (18/2/19) neu ffoniwch Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Dyma rai awgrymiadau i gadw eich sied, eich garejis a'ch eiddo yn ddiogel.

· A yw eich sied mewn cyflwr da? Gwnewch yn si?r bod y pren o amgylch fframiau drysau a ffenestri yn solet, gan roi pren newydd yn lle unrhyw ddarnau sydd wedi cael eu difrodi neu sy'n bwdr.

· Faint o gloeon sydd gennych? Defnyddiwch gloeon clap o ansawdd da sydd â gorchuddion fel na ellir eu torri'n hawdd ac ystyriwch osod dau hasp clo clap cryf. Mae'n werth ystyried gosod caeadau neu rwyllau ar ffenestri neu eu cau'n gyfan gwbl.

· Os oes gennych bethau gwerthfawr yn y sied, ystyriwch eu rhoi mewn bocs cryf y gellir ei gloi. Rydym yn awgrymu eich bod yn lapio cadwyn o amgylch coesau offer, peiriannau torri gwair a beiciau.

· Os oes larwm wedi'i osod ar eich t?, ystyriwch ymestyn y system i ardal y garej.

· A oes gennych ddigon o oleuadau? Dylech oleuo'r ardal rhwng y cyfnos a'r wawr. Defnyddiwch switshys amseru ar gyfer goleuadau mewn ystafelloedd gwahanol er mwyn helpu i roi'r argraff bod rhywun yn eich eiddo. Dylech bob amser wneud yn si?r eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr pan fyddwch yn defnyddio dyfeisiau diogelwch trydanol.