Mae'n gamdybiaeth gyffredin bod y fath beth yn bod a rêf cyfreithiol: sylwch ar yr arwyddion a riportiwch weithgarwch anarferol i Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i drigolion riportio gweithgareddau anarferol sy'n gysylltiedig â rêfs, fel nifer fawr o gerbydau ger adeiladau gwag neu dir preifat yn hwyr y nos, i'r llu ar ôl i swyddogion wasgaru dau rêf y penwythnos diwethaf.

Mae rêf, sy'n cael ei adnabod fel digwyddiad cerddoriaeth didrwydded hefyd, yn cyfeirio at gr?p mawr o bobl yn gosod system sain mewn lleoliad er mwyn chwarae cerddoriaeth uchel am gyfnod hir. 

Mae rêfs yn aml yn digwydd ar dir preifat yn hwyr y nos, a gallant darfu'n ddifrifol ar drigolion cyfagos oherwydd y gerddoriaeth uchel. Gellir cysylltu digwyddiadau â throseddau eraill yn aml, fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, difrod troseddol a chamddefnyddio sylweddau.

Derbyniodd swyddogion hysbysiad am ddigwyddiad cerddoriaeth didrwydded ar Fynydd Maen, ger Abercarn tua 6.40am ddydd Sul 19 Gorffennaf, lle'r oedd rhyw 20 o bobl yn bresennol.

Arestiwyd dyn 27 oed o ardal Glyn Ebwy ar amheuaeth o feddu ar gyffur a reolir dosbarth B, ac atafaelwyd offer sain a phum cerbyd gan swyddogion. Derbyniodd rybuddiad am y drosedd o feddu ar gyffur.

Ddydd Sadwrn 18 Gorffennaf aeth swyddogion i ddigwyddiad cerddorol didrwydded ar dir preifat yn Holybush, ger Tredegar hefyd a dirwyn y rêf i ben trwy drafod gyda threfnydd y digwyddiad. Ni chafodd neb eu harestio ac ni chafodd unrhyw eitemau eu hatafaelu.

Yn unol â phwerau presennol ac i sicrhau diogelwch pobl sy'n mynd i ddigwyddiad cerddoriaeth didrwydded a phobl o gwmpas, gall swyddogion gau'r digwyddiad er mwyn ei rwystro rhag datblygu, atafaelu offer ac erlyn trefnwyr.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest o Uned Cymorth Gweithredol Heddlu Gwent:

“Mae camdybiaeth gyffredin bod y fath beth yn bod a rêfs cyfreithiol. Mae pob un digwyddiad o'r math hwn, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel digwyddiad cerddoriaeth didrwydded, yn anghyfreithiol ac felly wedi'i wahardd ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

"Nid mater o'r heddlu'n ceisio rhwystro pobl rhag mwynhau eu hunain yw hyn; mae trefnu digwyddiad cerddoriaeth didrwydded yn drosedd ac mae gan swyddogion bwerau i atafaelu offer hefyd. 

“Wrth i ni barhau i symud ymlaen ac i gyfyngiadau symud lacio'n raddol, rydym yn dal i ofyn i'n cymunedau ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a thalu sylw i'r rheolau presennol.

"Bydd swyddogion allan ar batrôl ar draws holl ardaloedd y llun yn amddiffyn a thawelu meddwl ein cymunedau."

Mae nifer o arwyddion cyffredin sy'n dangos bod rêf yn mynd i gael ei gynnal.

Mae'r arwyddion hyn yn cynnwys: cynnydd anarferol mewn traffig; cerbydau'n cario offer sain a grwpiau mawr o bobl yn ymgynnull yn hwyr y nos ger warysau, ardaloedd agored neu adeiladau gwag.

Efallai y gwnewch chi sylwi ar weithgarwch cyfryngau cymdeithasol yn hysbysebu bod rêf i fod i ddigwydd a'i leoliad posibl. 

Os sylwch chi ar unrhyw rai o'r arwyddion hyn, neu unrhyw weithgareddau anarferol eraill, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl trwy ffonio 101, 999 mewn argyfwng, neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter .

Dylai unrhyw un sydd am gynnal digwyddiad cerddoriaeth gael trwydded adloniant a reoleiddir gan yr awdurdod lleol.

Ymysg yr arwyddion bod rêf yn cael ei gynnal, mae:

• Posteri neu negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol yn hysbysebu 'rêf'
• Cloeon a chadwyni ar giatiau caeau a thir preifat wedi cael eu torri neu olion bod rhywun wedi bod yn ymyrryd â nhw
• Traffig anarferol - h.y. llawer o geir ar ffyrdd tawelach/gwledig
• Offer sain a phebyll mawr yn cael eu gosod
• Generaduron p?er yn cael eu llogi a'u cludo ar dir/ i leoliadau gwledig
• Gwrychoedd wedi cael eu sathru

• Cerddoriaeth uchel a phrofion sain mewn lleoliadau lle na fyddech yn disgwyl eu clywed.