Mwy o deuluoedd Gwent yn cael cynnig cymorth yn gynharach diolch i'r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd

Mae cannoedd mwy o deuluoedd yng Ngwent wedi cael cynnig cymorth, diolch i raglen sydd wedi trawsnewid y ffordd mae'r heddlu'n ymateb i bobl fregus.

Mae tîm Camau Cynnar Gyda'n Gilydd (ACE) Heddlu Gwent wedi bod yn gweithio gyda swyddogion a phartneriaid ers dechrau 2018 i wella ein dull o ymyrryd yn gynnar pan fydd profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn amlwg.

Mae'r rhaglen yn fenter genedlaethol ar y cyd rhwng y pedwar gwasanaeth heddlu yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'n defnyddio agwedd Iechyd Cyhoeddus tuag at blismona, ac yn defnyddio ymchwil profiadau niweidiol yn ystod plentyndod i ddarparu ymateb personol, ymwybodol o drawma, i bobl fregus.  

Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn brofiadau trawmatig neu ingol sy'n digwydd cyn i rywun gyrraedd 18 oed, sy'n cael effaith arnom ni fel oedolion.  Yn bwysig, mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cynnwys niwed a achosir gan amgylchedd y cartref a’r aelwyd mae plant a phobl ifanc yn cael eu magu arni.

Maen nhw'n cynnwys camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol yn ystod plentyndod a thyfu i fyny mewn cartref gyda thrais domestig, salwch meddwl, camddefnydd o alcohol neu gyffuriau a carchariad rhiant.

Mae tystiolaeth yn dangos bod plant sy'n cael y profiadau hyn yn llawer mwy tebygol o berfformio'n wael yn yr ysgol, ac yn arwyddocaol i ni yn y maes plismona, maen nhw'n fwy tebygol o fod yn ymwneud â throsedd.

Yn y blynyddoedd diweddar, mae ein baich gwaith plismona wedi dod yn fwy heriol. Mae symudiad cynyddol tuag at reoli materion lles cymhleth, iechyd y cyhoedd a bregusrwydd.  Mae bregusrwydd a throseddau cyfundrefnol yn gyfrifol am alw sylweddol a heriol arnom ni, ac mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn sail i lawer o’r troseddau hyn.

Yng Ngwent, ers 2018, mae'r rhaglen wedi cyflawni'r canlynol: 

  • Darparu hyfforddiant profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar gyfer 1,300 o swyddogion
  • Rhoi dwy raglen beilot Atal ac Ymyrraeth Gynnar ar waith ym Mlaenau Gwent a Chasnewydd
  • Mae teuluoedd yn cael cynnig cymorth a chefnogaeth yn gynharach

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Rhiannon Kirk, yr arweinydd strategol ar gyfer rhaglen Gwent: "Yn aml, yr heddlu yw'r asiantaeth gyntaf i ddod i gysylltiad â phlant neu deuluoedd sydd angen help, trwy ymyrraeth gynnar a gwaith gyda'n partneriaid, ein nod yw atal problemau cyn iddyn nhw fynd yn waeth. Rwyf wrth fy modd gyda'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn i wella sut mae Heddlu Gwent yn ymateb i'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau ac yn rhoi cymorth iddyn nhw."

Wrth amlinellu ei ymrwymiad, dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent: "Mae'n hollbwysig ein bod ni'n dal i gydweithio gyda'n partneriaid i barhau ein hymrwymiad ar y cyd i ddatblygu a buddsoddi yn ein dulliau atal yn gynnar."