Neithiwr cynhaliwyd ein hail seminar ar-lein, yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ni ei wneud i gynrychioli ein cymunedau amrywiol yn well.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Prif Gwnstabl Pam Kelly a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Jeff Cuthbert, ac ymunodd y Prif Uwch-arolygydd Tom Harding, y Prif Uwch-arolygydd Mark Hobrough a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Eleri Thomas â nhw. Yn y digwyddiad, daeth arweinwyr lleol at ei gilydd i roi eu syniadau am blismona a thrafod yr hyn y gall Heddlu Gwent ei wneud i wella ei wasanaethau.

Fe wnaeth y Swyddfa Annibynnol dros Ymddygiad yr Heddlu hefyd ymuno â’r sesiwn, ac roedd ganddynt ddiddordeb yn ymagwedd yr heddlu tuag at ymgysylltu â'r gymuned. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Pam Kelly:

"Mae'r digwyddiad hwn yn ymwneud â gwrando ar farn pobl a gweithredu.

"Rydym ni eisoes wedi cyflawni llawer ers ein digwyddiad ar-lein cyntaf –  drwy sefydlu swyddogion cymorth cymunedol newydd a darparu hyfforddiant ychwanegol i swyddogion.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at y digwyddiad. Edrychaf ymlaen at barhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ledled Gwent."

Dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

"Mae mor bwysig ein bod yn gwella amrywioldeb Heddlu Gwent.

"Y mwyaf cynrychioliadol yr ydym ni o’n cymunedau, y gorau bydd ein dealltwriaeth o’r materion sydd bwysicaf i’n cymunedau.

"Mae Heddlu Gwent ar gyfer pawb ac rydym ni’n cydnabod bod gennym feysydd i'w gwella.

"Mae'r digwyddiad hwn yn ein galluogi i ddod ag arweinwyr o bob rhan o ardal ein heddlu at ei gilydd a chymryd camau gwirioneddol."

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Tom Harding:

"Ers ymuno â Heddlu Gwent, mae'r cysylltiadau presennol sydd gennym ar draws ein cymunedau wedi creu argraff arnaf.

"Yn dilyn y seminar ar-lein diwethaf, rydym eisoes wedi mynd i'r afael â nifer o faterion gan gynnwys rhai pryderon lleol a nodwyd ym Mhilgwenlli.

"Drwy fuddsoddiad wedi’i dargedu ar amser ac adnoddau, rydym ni eisoes yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol."

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Mark Hobrough:  

"Yn y gorffennol, rwyf wedi gweithio mewn ardaloedd amlddiwylliannol, felly rwyf eisiau dod â'r profiad hwnnw i ardal Heddlu Gwent.

"Rwy'n awyddus i adeiladu ar y berthynas bresennol sydd eisoes wedi'i sefydlu a pharhau â'n gwaith o ddatblygu cymuned amrywiol.

"Rhaid i ni wella ein dealltwriaeth o'n cymunedau a gwreiddio plismona mewn diwylliant lleol.

"Mae'r dyfodol yn ddisglair yng Ngwent, ac rwy'n falch o fod yn rhan o'r fenter bwysig hon sy'n ymwneud ag amrywiaeth a chynrychiolaeth.”