NEWYDDION DIWEDDARAF: Gwarantau wedi'u gweithredu mewn cartrefi gofal a chartrefi nyrsio yng Ngwent.

Y bore yma (dydd Iau 7 Tachwedd) gweithredwyd gwarantau gan swyddogion Heddlu Gwent, gyda chymorth yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, yng Nghartref Nyrsio Danygraig ar Heol Cas-gwent yng Nghasnewydd a Chartref Gofal Preswyl Ashville ar Stryd yr Ysgol ym Mrithdir.

Gweithredwyd y gwarantau yn dilyn honiadau bod staff sy'n gweithio yn y cartrefi gofal hyn yn ddioddefwyr caethwasiaeth fodern a throseddau cysylltiedig.

Ar hyn o bryd mae 3 o bobl wedi cael eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad parhaus hwn. Mae dyn 53 oed a dyn 64 oed, y ddau ohonynt o ardal Casnewydd a dyn 43 oed o ardal Surrey wedi cael eu harestio ar amheuaeth o gaethwasiaeth fodern a throseddau cysylltiedig, ac maen nhw yn y ddalfa yn cynorthwyo swyddogion gyda’u hymholiadau.

Mae canolfan wedi cael ei sefydlu ar gyfer dioddefwyr posibl ac mae swyddogion arbenigol Heddlu Gwent o’n Tîm Masnachu Pobl, yn gweithio gydag asiantaethau partner, sy’n cynnwys; Y Groes Goch Brydeinig, Byddin yr Iachawdwriaeth, Llwybrau Newydd a'r Adran Mewnfudo, i sicrhau bod dioddefwyr posibl yn cael eu diogelu a'u bod yn derbyn y cymorth angenrheidiol priodol.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Arolygiaeth Gofal Cymru yn gweithio i sicrhau nad yw'r gofal a ddarperir i breswylwyr y cartrefi hyn yn cael ei effeithio ac nad yw'r gwarantau hyn yn cael unrhyw effaith niweidiol ar y gwaith nyrsio a'r gofal a ddarperir.

Dywedodd Ditectif Brif Uwch-arolygydd Nicky Brain, "Mae camau gweithredu heddiw yn rhan o ymchwiliad i droseddau honedig yn erbyn staff sy'n gweithio yng Nghartref Nyrsio Danygraig a Chartref Preswyl Ashville.

"Oherwydd natur yr ymchwiliad, rydym yn gwbl ymwybodol y gall y gwarantau sydd wedi cael eu gweithredu heddiw beri pryder i breswylwyr y cartrefi hyn a'u teuluoedd. Hoffem eu sicrhau nhw nad yw'r ymchwiliad hwn o ganlyniad i unrhyw bryderon a leisiwyd am droseddau yn erbyn pobl sy'n byw yn y cartrefi preswyl hyn. Hoffwn ddiolch i'r trigolion a'u teuluoedd am eu cydweithrediad a'u dealltwriaeth barhaus.”

Ychwanegodd Ditectif Brif Uwch-arolygydd Nicky Brain, "Mae'r troseddau rydym yn ymchwilio iddyn nhw'n ddifrifol a hoffem annog unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo'r tîm i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900107421. Gall unrhyw un â gwybodaeth anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.  

"Neu os oes gan unrhyw un wybodaeth ac nad ydynt am roi'r wybodaeth hon yn uniongyrchol i'r Heddlu, gofynnwn iddyn nhw gysylltu â Crimestoppers, sy'n annibynnol ac yn gwbl anhysbys, trwy ffonio 0800 555 111."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Arolygiaeth Gofal Cymru i sicrhau dilyniant gofal yng Nghartref Nyrsio Danygraig a Chartref Gofal Preswyl Ashville. Rydym yn deall efallai y bydd teuluoedd yn pryderu o ganlyniad i ddigwyddiadau heddiw ond hoffem eu sicrhau bod eu hanwyliaid yn ddiogel a bod eu lles yn cael blaenoriaeth gennym ni.

"Rydym wedi bod yn ceisio siarad â holl berthnasau'r preswylwyr y bore yma ond mae gennym ni rifau pwrpasol wedi'u sefydlu yn arbennig ar eu cyfer nhw os ydyn nhw am gysylltu â ni."

Os oes unrhyw un wedi cael ei effeithio gan yr ymchwiliad hwn, gallwch siarad â'r sefydliadau canlynol i gael cymorth a chyngor;

  • Perthnasau preswylwyr Cartref Nyrsio Danygraig, ffoniwch - 07790 398488.
  • Perthnasau preswylwyr Cartref Gofal Preswyl Ashville, ffoniwch – 01443 864778
  • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern - 08000 121 700
  • BAWSO - 01633 213213
  • Byddin yr Iachawdwriaeth: Llinell gymorth gyfrinachol 24/7 - 0300 303 8151