Beiciau oddi ar y ffordd yn cael eu hatafaelu wrth i Ymgyrch Harley gael ei lansio ledled Casnewydd

Dydd Gwener, dechreuodd ymgyrch ledled Casnewydd i sathru'n llym ar bobl sy’n defnyddio beiciau a cherbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol gyda chyfres o ddigwyddiadau i ymgysylltu â'r cyhoedd a noswaith o weithredu.

Treuliodd swyddogion cymdogaeth Heddlu Gwent y prynhawn yn siarad gyda'r cyhoedd am Ymgyrch Harley y tu allan i siop Tesco Extra Sbyty yn nwyrain Casnewydd, Rhodfa'r Brodyr yng nghanol y ddinas, a siopau Asda Pilgwenlli a Dyffryn yng ngorllewin Casnewydd.

Ymunodd Heddlu Bach Ysgol Gynradd Parc Tredegar â nhw yn siopau Asda i helpu i roi taflenni i siopwyr a sgwrsio gyda nhw. Cynllun yw'r Heddlu Bach sy'n rhoi profiad uniongyrchol i blant Casnewydd yn plismona eu cymunedau.

Nod yr ymgyrch, a fydd yn rhedeg trwy fisoedd y gwanwyn a'r haf, yw codi ymwybyddiaeth o sut gall aelodau'r cyhoedd leisio pryderon, sut gall a sut bydd yr heddlu'n mynd i'r afael â'r broblem, a thynnu sylw tramgwyddwyr posibl at natur niweidiol a pheryglus yr ymddygiad hwn.

Gofynnir i drigolion hysbysu Heddlu Gwent am unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl trwy anfon neges uniongyrchol at gyfrifon Twitter neu Facebook y llu, gan ddefnyddio'r hashnod #OpHarley a dyfynnu rhif cyfeirnod 1900054085. Gellir anfon lluniau, fideos neu unrhyw wybodaeth ategol arall hefyd.

Gall aelodau'r cyhoedd anfon e-bost at [email protected], ffonio 101, neu gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 os oes well ganddynt.

Dydd Gwener hefyd cynhaliwyd y cyntaf o nifer o nosweithiau gweithredu penodol mewn ardaloedd sy'n peri problemau. Bydd y rhain yn digwydd yn achlysurol yn ystod y misoedd nesaf.

Digwyddodd y noswaith gyntaf hon yn Nyffryn, lle'r atafaelwyd dau feic a bu swyddogion a chynrychiolwyr asiantaethau partner, gan gynnwys asiantaethau tai a Chyngor Dinas Casnewydd, yn siarad gyda nifer o bobl ifanc.

Am ragor o wybodaeth am y cyfreithiau sy'n ymwneud â gyrru oddi ar y ffordd, ewch i: //www.gwent.police.uk/en/advice/advice/n-p-neighbour-disputes-property-fraud/off-road-vehicles/