£250,000 o dwyll wedi ei atal yng Ngwent

Llwyddodd yr heddlu a staff bancio i atal £254,532 o dwyll yng Ngwent rhwng mis Ionawr a mis Mehefin eleni o ganlyniad i'r 'Protocol Bancio’.

Mae ffigyrau diweddaraf UK Finance yn dangos bod y cynllun, sy'n galluogi staff banciau i rybuddio eu llu lleol pan fyddant yn amau bod cwsmer yn dioddef sgam, wedi bod yn llwyddiant ledled y DU. Ar ôl cael galwad bydd yr heddlu'n ymweld â'r gangen i ymchwilio i'r twyll ac arestio unrhyw un a ddrwgdybir sy'n dal yno.

Mae staff banciau wedi cael hyfforddiant i adnabod yr arwyddion sy'n awgrymu efallai bod rhywun wedi cael eu twyllo gan sgâm ac i alw'r heddlu ar frys. Yng Ngwent, galwyd yr heddlu 37 gwaith yn ystod chwe mis cyntaf eleni.

Mae amrywiaeth o sgamiau sy'n twyllo pobl i dynnu arian o'u cangen wedi cael eu hatal diolch i'r cynllun, gan gynnwys sgamiau negeswyr, twyll rhamant a masnachwyr twyllodrus.

Mae'r bobl sy'n derbyn cymorth trwy'r cynllun yn cael cynnig cefnogaeth barhaus i'w helpu nhw i beidio â chael eu twyllo gan sgamiau yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys atgyfeiriad at wasanaethau cymdeithasol, cyngor arbenigol ar atal twyll a gwiriadau ychwanegol ar drafodion yn y dyfodol.

Lansiwyd y cynllun yng Ngwent yn 2018 ac rydym wedi arbed dros filiwn o bunnau hyd yn hyn. 

 

Dywedodd Ditectif Arolygydd Samantha Elliott:

“Mae'r Protocol Bancio'n rhoi cyfle i bobl adnabod, amddiffyn a diogelu pobl fregus yn gynnar.  Mae'r cynllun yn ein helpu ni i gael tystiolaeth gynnar er mwyn cael y siawns gorau posibl o ddal y rhai a ddrwgdybir.

"Rydym yn cadw mewn cysylltiad â'r banciau ac yn rhoi hyfforddiant lleol i sicrhau bod y Protocol Bancio'n cael ei weithredu pan fydd gweithwyr y banc yn amau bod trosedd yn digwydd.

"Mae ein cysylltwyr ffôn yn ystafell reoli'r llu wedi cael eu hyfforddi i ymateb i'r galwadau ac mae eu hymateb prydlon nhw wrth hysbysu swyddogion yn allweddol i lwyddiant y cynllun."

 

Dywedodd Katy Worobec, Rheolwr Gyfarwyddwr Trosedd Economaidd, UK Finance:

“Mae'n warthus bod troseddwyr yn cymryd mantais o bobl oedrannus a dioddefwyr bregus yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae staff banciau a'r heddlu ar y rheng flaen yn gwneud gwaith arwrol yn atal y sgamiau creulon hyn a helpu i ddwyn y rhai sy'n gyfrifol gerbron llys.

“Mae'n hollbwysig bod pobl yn dilyn cyngor ymgyrch Take Five to Stop Fraud bob tro, a chofio na fydd banc na'r heddlu byth yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif arall nac i dynnu arian o’r banc er mwyn ei gadw’n ddiogel i chi.”