Rhifau coler i'n c?n

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Tair blynedd i'r diwrnod yr ymosodwyd yn dreisgar ar Gi Heddlu Finn pan oedd ar ddyletswydd, i gydnabod y gwaith hollbwysig mae c?n yn ei wneud o fewn y llu, bydd Heddlu Gwent yn rhoi rhifau coler i bob ci heddlu sy'n gwasanaethu yn awr ac yn y dyfodol.

Yn draddodiadol, mae rhif coler yn cael ei roi i swyddogion ar ddechrau eu gyrfa, hwn yw eu rhif adnabod unigryw ar gyfer y llu heddlu maen nhw'n ei wasanaethu. Mae'r rhif coler yn cael ei ddangos yn glir ar eu hysgwyddarnau - sy'n cael eu gwisgo ar ysgwydd eu hiwnifform.

Gwnaed y penderfyniad i gyflwyno rhifau coler yn dilyn deddfu Cyfraith Finn ym mis Mehefin 2019, menter y bu Cwnstabl Heddlu Wardell o Heddlu Swydd Hertford yn ymgyrchu'n ddiflino drosti er mwyn sicrhau bod c?n sy'n gwasanaethu’n cael eu gwarchod yn well.

Roedd hyn yn dilyn trywanu Ci Heddlu Finn wrth iddo amddiffyn Cwnstabl Wardell pan oedd yn ceisio arestio troseddwr. Cafodd Finn anafiadau a oedd yn bygwth bywyd, ond daliodd ati’n ddewr nes i gymorth ychwanegol gyrraedd. Er bod y troseddwr wedi cael ei gyhuddo o Wir Niwed Corfforol ar Gwnstabl Wardell, a gafodd anaf i'w law yn ystod yr ymosodiad, dim ond cyhuddiad o ddifrod troseddol a gafodd am yr anafiadau difrifol a achosodd i Finn.   Mae'r Ddeddf newydd yn ei gwneud hi'n anoddach i bobl sy'n niweidio anifeiliaid ar ddyletswydd hawlio eu bod yn amddiffyn eu hunain, ac mae hefyd yn cynyddu'r dedfrydau uchaf.

Bydd pob un o'r 20 ci yn cael rhif coler Ci Heddlu yn awr, a fydd yn cael ei ddangos ar goleri a harneisi.

Dywedodd Rhingyll Julie Pearse o'r Adran C?n: "Rwyf i a'm trinwyr c?n yn falch iawn o weld rhifau coler yn cael eu cyflwyno i'n c?n anhygoel yng Ngwent, yn unol â lluoedd heddlu eraill ledled y DU.  Mae trinwyr a'u c?n yn magu cysylltiad unigryw ac rydym yn falch bob dydd o'r gwaith gwych maen nhw'n ei wneud. Nid yw ond yn deg eu bod nhw’n cael eu cydnabod fel hyn.

“Mae'n wych bod ymdrechion Cwnstabl Wardell wedi llwyddo i gael yr amddiffyniad i g?n sy'n gwasanaethu yn y DU maen nhw'n ei haeddu ac rydym yn ddiolchgar am ei ymdrechion."

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Pam Kelly:  "Rwyf wrth fy modd i weld y fenter hon yn cyrraedd Gwent. Mae ein c?n heddlu'n chwarae rôl mor bwysig mewn plismona gweithredol bob dydd yng Ngwent ac rwyf wrth fy modd i weld Cyfraith Finn yn cael ei chyflwyno sy'n rhoi'r amddiffyniad cyfreithiol maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw. Gobeithio y bydd y rhifau coler newydd yn adlewyrchu ein gwerthfawrogiad am y cyfraniad maen nhw’n ei wneud yng Ngwent.

“Mae c?n heddlu'n ddefnyddiol mewn amrywiaeth o waith plismona, o'n helpu ni i ddod o hyd i bobl ar goll neu bobl fregus i'n helpu ni i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol, gan gynnwys cyflenwi cyffuriau. Mae'n bosibl nad yw llawer o'r gwaith maen nhw'n ei wneud yn cael ei weld gan y cyhoedd ond pan welwch chi ein c?n wrth eu gwaith maen nhw wir yn eithriadol - mae ein c?n heddlu'n rhan o'n teulu plismona ac ni allem wneud heb sgiliau unigryw'r c?n a'u trinwyr."