Rhoi Diwrnodi Blismona 2019 – Gwleidyddion yn ymuno â swyddogion yng Ngwent er mwyn cael profiad personol o blismona.

Yn ystod yr haf eleni cafodd Aelodau Seneddol o Gymru, Lloegr a’r Alban eu gwahodd gan eu heddlu lleol i roi diwrnod i blismona yn ystod mis Awst – y llynedd cymerodd dros 150 o Aelodau Seneddol ran yn y cynllun!

Mae Aelodau Seneddol wedi bod yn ymwneud ag ystod o weithgareddau, sy’n amrywio o dreulio amser gyda thimau plismona yn y gymdogaeth er mwyn gweld sut y caiff gwaith pob dydd ei flaenoriaethu trwy gyfarfodydd rheoli dyddiol, ymateb i alwadau, a thrafod heriau plismona â swyddogion sy’n gweithio yn y rheng flaen.

Ddydd Llun 19 Awst 2019 ymunodd Ruth Jones, yr Aelod Seneddol dros Orllewin Casnewydd, â swyddogion yn ardal Pilgwenlli. Treuliodd Mrs Jones y bore yn ystafell reoli’r heddlu, ac yna ymunodd â swyddogion o Uned Gymorth Ardal y Dwyrain. Bu’r Aelod Seneddol o Gasnewydd yn trafod y rôl amlweddog y mae’r uned arbenigol yn ei chwarae yn yr heddlu, ac yn benodol ei rôl o safbwynt plismona ffyrdd yng Ngwent. Yn ogystal, aeth y Cwnstabliaid Dan Fletcher a Joe Williams â Mrs Jones allan i batrolio ardal Pilgwenlli ar droed.

Meddai Mrs Jones: "Treuliais ddiwrnod gwych ac addysgiadol gyda Heddlu Gwent lle ymunais â’r tîm yn y ganolfan alwadau, sy’n ateb y galwadau 101 a 999. Yna, treuliais amser yn dysgu am yr agweddau amrywiol a’r heriau sy’n gysylltiedig â phlismona ffyrdd, cyn mynd allan i batrolio ardal Pilgwenlli ar droed."

Meddai’r Arolygydd lleol ar gyfer ardal Gorllewin Casnewydd Heddlu Gwent, Jitka Tomkova-Griffiths: "Treuliodd Mrs Jones ran o’r diwrnod yn yr ystafell reoli, ac yna gyda swyddogion yma yng Nghasnewydd. Wedi hynny, cefais sesiwn dda o rannu gwybodaeth â Ruth lle buom yn trafod plismona yng Ngorllewin Casnewydd, yr heriau, a rhai o’r canlyniadau cadarnhaol yr ydym wedi’u cyflawni yn ddiweddar. Rwy’n credu iddi deimlo bod y diwrnod wedi bod yn ddiddorol ac yn addysgiadol, ac edrychwn ymlaen at ymweliadau eraill ganddi yn y dyfodol."

Ddydd Mercher 21 Awst 2019 aeth yr Aelod Seneddol dros Dorfaen, Nick Thomas-Symonds, allan i’r strydoedd gyda Thîm Plismona yn y Gymdogaeth Cwmbrân er mwyn cael profiad uniongyrchol o blismona a chymryd rhan yn y fenter ‘Rhoi Diwrnod i Blismona'.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i Aelodau Seneddol weld agweddau ar waith plismona yn ystod toriad Senedd y DU yn ystod yr haf. Medrodd Mr Thomas-Symonds dreulio amser gyda’r tîm plismona yn y gymdogaeth, gweld sut y caiff gwaith pob dydd ei flaenoriaethu, a thrafod yr heriau plismona y mae swyddogion yn eu hwynebu. Roedd Arolygyddion lleol ledled Gwent wedi anfon gwahoddiad a oedd yn annog pob Aelod Seneddol i gymryd rhan yn y cynllun.

Cyfarfu’r Arolygydd lleol ar gyfer ardal Torfaen, Phil O'Connell, â Mr Thomas-Symonds cyn iddo dreulio’r diwrnod gyda Rheolwr Ward Cwmbrân, y Cwnstabl Jason Ghalamkary. Meddai’r Arolygydd O'Connell: "Mae’n bleser cael croesawu Mr Thomas-Symonds i Gwmbrân heddiw; rydym ni’n dau yn gweithredu er budd y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, ac rydym yn rhannu llawer o’r un nodau a blaenoriaethau. Mae’n fuddiol i Aelodau Seneddol gael profiad personol o blismona ac mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda’n gilydd."

Meddai Mr Thomas-Symonds: "Fel yr Aelod Seneddol dros Dorfaen ac fel Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer y Swyddfa Gartref, rwy’n credu bod gweld beth sy’n digwydd mewn gwirionedd yn y rheng flaen a chlywed gan swyddogion yn fy ngalluogi i gyfrannu’n well ac yn fwy gwybodus i’r ddadl gyhoeddus."

Treuliodd Mr Thomas-Symonds y diwrnod gyda’r Cwnstabl Ghalamkary. Buont yn cynorthwyo gydag achos o droi tenant allan o’i gartref ac yn patrolio canol y dref, gan drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r ffyrdd y mae swyddogion yn gweithio er mwyn datrys unrhyw broblemau. Buont hefyd yn ymweld ag ystafell reoli teledu cylch cyfyng Canolfan Siopa Cwmbrân.

Meddai Mr Thomas-Symonds wrth sôn am y profiad: "Rwyf wedi gweld beth y mae swyddogion yn ei wneud yn y rheng flaen. Rydym wedi ymweld â’r dref ac wedi gweld sut y gall teledu cylch cyfyng wneud gwahaniaeth mawr i ymchwiliadau. Rydym hefyd wedi edrych yn fwy cyffredinol ar broblemau ar gyrion canol y dref, boed yn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu’n broblemau’n ymwneud â chyffuriau – yr holl bethau sy’n effeithio ar fywydau pobl heddiw.

"Yn ogystal â gweld yr heriau sy’n bodoli, yr hyn sydd wedi fy helpu’n wirioneddol heddiw yw gweld proffesiynoldeb ac angerdd ein swyddogion yn y rheng flaen, sy’n gwneud popeth o fewn eu gallu i fynd i’r afael â’r heriau hynny."

Ymunodd Jayne Bryant, yr Aelod Cynulliad dros Orllewin Casnewydd, â swyddogion ym Mhilgwenlli ddydd Mawrth 27 Awst 2019. Treuliodd Ms Bryant ran gyntaf ei diwrnod yn sgwrsio â swyddogion a staff yng ngorsaf heddlu Pilgwenlli, cyn mynd allan i batrolio’r ardal er mwyn cael profiad o blismona ar y strydoedd. Aeth y Swyddog Cymorth Cymunedol Caroline Doidge a’r Cwnstabl Jessica Lloyd â’r Aelod Cynulliad o amgylch ardal Pilgwenlli, gan drafod y ffyrdd y mae swyddogion yn gweithio er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau.

Meddai: "Does dim byd yn well na threulio amser gyda phobl yn y rheng flaen er mwyn deall yr heriau sy’n eu hwynebu a’r cynnydd sy’n cael ei wneud. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Arolygydd Tomkova-Griffiths a swyddogion Heddlu Gwent am roi o’u hamser i gwrdd â fi a’m gwahodd i ymuno â nhw ar batrôl yng Nghasnewydd."

Meddai Cadeirydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, Martin Hewitt: “Mae’r berthynas rhwng gwleidyddion lleol a’r heddlu yn hollbwysig o safbwynt sicrhau ein bod yn gallu mynd i’r afael yn effeithiol â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu ein cymunedau. Rydym yn gofyn i Aelodau Seneddol roi diwrnod i blismona yr haf hwn. Byddant yn treulio amser gyda’u heddlu lleol, y swyddogion sy’n gweithio yn y rheng flaen a’r staff cymorth, ac yn gweld eu gwaith amrywiol a’r heriau y maent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

“Rydym yn gobeithio y bydd hynny’n cynorthwyo Aelodau Seneddol i ddeall yn well yr heriau sy’n ein hwynebu wrth i ni fynd i’r afael â phroblemau cymhleth megis troseddau treisgar, a deall mor bwysig yw cydweithio ar draws asiantaethau er mwyn mynd i’r afael â nhw’n effeithiol.

“Diolch i’r sawl sydd eisoes wedi ymrwymo i fod yn rhan o’r cynllun eleni, ac i’r sawl a roddodd o’u hamser y llynedd. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu mwy o Aelodau Seneddol eleni ac at glywed am eu profiadau o’r diwrnod.”

Meddai’r Gweinidog dros Blismona, Kit Malthouse: “Bydd recriwtio 20,000 yn fwy o swyddogion heddlu ar draws y DU yn dasg enfawr a hollbwysig. Ar wahân i’r niferoedd, mae hefyd yn bwysig bod Aelodau Seneddol yn deall beth y mae swyddogion, staff a gwirfoddolwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd.

“Y ffordd orau o wneud hynny yw ymweld â’ch heddlu lleol, a hoffwn annog fy nghydweithwyr i gyd yn Senedd y DU i ymuno â fi i wneud hynny, er mwyn gweld o ddifrif yr heriau a wynebir yn y rheng flaen.”

Nid i Aelodau Seneddol yn unig y mae cyfleoedd o’r fath yn bodoli. Mae Heddlu Gwent yn gweithredu "Cynllun Arsylwi Patrôl" sy’n galluogi aelodau’r cyhoedd i weld drostynt eu hunain beth y mae swyddogion lleol yn ymdrin ag ef o ddydd i ddydd. Hwyrach fod gan bobl ddiddordeb mewn cael gwybod beth sy’n digwydd pan fydd swyddogion yn ymateb i alwadau, sut y maent yn mynd ati’n rhagweithiol i batrolio ardaloedd ar droed, neu sut y mae Ystafelloedd Cyfathrebu’r Heddlu yn ymdrin â galwadau gan aelodau’r cyhoedd. Mae’r cynllun hwn yn galluogi aelodau’r cyhoedd i ymuno â swyddogion a staff yr heddlu ac i arsylwi eu gwaith. I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Arsylwi Patrôl Heddlu Gwent, ewch i: https://www.gwent.police.uk/amdanom-ni/eich-hawl-i-wybodaeth/stopio-a-chwilio/cynllun-reidio-ar-hyd/?L=1

Cyfle i weld pa fath o brofiadau y maent wedi’u cael…Mae heddluoedd ac Aelodau Seneddol wedi bod yn rhannu eu profiadau ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #GiveADayToPolicing.