RHYBUDD - Hysbysiadau wedi eu derbyn am alwyr ffug yn gweithio yn ardal Casnewydd a Chaerffili

Rydym yn annog trigolion ledled Gwent i fod yn wyliadwrus yn dilyn fflyd ddiweddar mewn hysbysiadau am reolwyr pla a masnachwyr ffug yn ceisio mynd i mewn i gartrefi pobl a dwyn eitemau ohonynt.

Rydym yn ymchwilio i nifer o ddigwyddiadau tebyg ar draws ardal y llu ar hyn o bryd, gan gynnwys ardaloedd Basaleg a Gaer-lwyd, yn ogystal â Chaerffili.

Mae'r bobl dan amheuaeth wedi targedu dioddefwyr bregus yn bennaf, gan gynnwys pobl oedrannus.

Mewn un digwyddiad, gadawodd menyw 94 oed ddau ddyn a oedd yn honni eu bod yn rheolwyr pla i mewn i'w chartref. Gwnaethant chwilio trwy'r cartref a dwyn £500 mewn arian parod ac oriawr aur.

Honnodd dioddefwyr eraill bod dyn a menyw yn curo ar ddrysau ac yn cynnig cyflawni gwaith mewn ffordd fygythiol.

Yn ôl y disgrifiad mae un o'r bobl dan amheuaeth yn ddyn gwyn, yn ei 20au, gyda gwallt  tywyll o hyd canolig, roedd yn gwisgo siorts, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg. Roedd yn teithio mewn Ford Focus arian.

Ar hyn o bryd, nid yw'n glir a oes cysylltiad pendant rhwng y digwyddiadau hyn.

Rydym yn annog preswylwyr i sicrhau bod drysau wedi cloi, a bod cadwyn yn cael ei ddefnyddio wrth agor y drws i bobl nad ydynt yn eu hadnabod.

Rhowch wybod i Heddlu Gwent am unrhyw ymddygiad amheus ar 101. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu, cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111.

Sut i amddiffyn eich hun yn erbyn masnachwyr twyllodrus a galwyr ffug:

  • Defnyddiwch fusnesau sydd wedi cael eu hargymell i chi gan ffrind neu aelod o'r teulu rydych yn ymddiried ynddynt ac y gallwch weld enghreifftiau o'u gwaith.
  • Gofynnwch am ddyfynbris ysgrifenedig ac yna ewch ati i gael tri dyfynbris arall gan fasnachwyr annibynnol er mwyn gwirio bod y pris a gynigir yn gywir.
  • Cofiwch gael cyfeiriad y cwmni. Os yn bosibl, ewch i'r adeiladau i wirio bod y cwmni'n bodoli.
  • Peidiwch â chael eich twyllo gan rywun sy'n dweud eu bod yn gweithio i fyny'r stryd neu eu bod wedi gwneud gwaith i'ch cymydog. Mae rhai pobl yn dweud hyn er mwyn eich cael chi i ymddiried ynddynt. Gofynnwch am enghreifftiau penodol ac yna gwiriwch i weld a yw'r hyn maen nhw wedi ei ddweud yn wir.
  • Os bydd rhywun yn galw yn eich cartref i geisio gwerthu rhywbeth i chi, peidiwch â'u gadael nhw i mewn a gofynnwch am gerdyn adnabod bob tro.
  • Mae llawer o strydoedd yng Ngwent yn 'barthau dim galwyr digroeso' yn awr. Siaradwch â'r Tîm Safonau Masnachu yn eich cyngor lleol am ragor o wybodaeth.

Cofiwch - rhaid i fasnachwyr roi hysbysiad ysgrifenedig i chi sy’n nodi eich hawl i 14 diwrnod i ganslo pan fyddwch yn cytuno iddynt wneud gwaith yn eich cartref, gan gynnwys gwaith sydd o ganlyniad i alwad digroeso.