Rhybudd wrth i ladron tanwydd dargedu modurwyr yn ardal Glyn Ebwy a Rhymni

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa modurwyr i fod yn wyliadwrus ac i wirio diogelwch eu cerbydau ar ôl cynnydd mewn hysbysiadau am ddwyn tanwydd ar draws ardal Rhymni yng Nghaerffili ac ardal Glyn Ebwy ym Mlaenau Gwent.

 Yn ystod y mis diwethaf, mae Heddlu Gwent wedi derbyn 10 hysbysiad am ddwyn tanwydd o gerbydau yn y ddwy ardal.

 Mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau hyn wedi bod o lorïau wedi parcio mewn cilfannau ac ystadau diwydiannol neu geir wedi parcio ar ochr y ffordd. Yn benodol, mae troseddwyr wedi defnyddio'r A465 Blaenau'r Cymoedd i deithio ac i dargedu cerbydau nwyddau trwm ar neu ger y ffordd.

 Dywedodd Arolygydd Paul Biggs: "Rydym wedi gweld cynnydd amlwg yn y mathau hyn o droseddau yn ddiweddar. Hoffem annog pobl i fod yn fwy gwyliadwrus nac arfer ac i drin eu tanwydd - boed yn cael ei storio mewn cynhwysydd mewn cwrt, ar y fferm neu yn eu ceir - fel nwydd gwerthfawr a chymryd camau i'w ddiogelu.

 "Os yw tanwydd yn cael ei ddwyn, nid yn unig mae'n ddrud i brynu mwy yn ei le, ond gall y dioddefwr fynd i gostau ychwanegol oherwydd bod y digwyddiad yn golygu oedi danfoniadau ac amhariad ar fusnes. Mae hefyd yn beryglus iawn. Y peth sy'n peri'r mwyaf o bryder yw bod gyrwyr lorïau'n cysgu yn y cabanau yn rhai o'r cerbydau hyn - gallai canlyniadau seiffno o danc petrol yn ystod yr amser hwn fod yn farwol. Rydym yn ymwybodol o ardaloedd sy'n peri problemau a byddwn yn cymryd camau gweithredu yn erbyn pobl sy'n cael eu dal yn dwyn tanwydd."

 Mae achosion diweddar o ddwyn yn cynnwys...

5 Tachwedd 2019 - dwyn disel o fferm yn Neri, Caerffili (178 - 05/11/19)

6 Tachwedd 2019 - dwyn disel o lori yn ystod y nos ar ffordd Blaenau'r Cymoedd, Rhymni (466 - 06/11/19)

15 Tachwedd 2019 - dwyn disel o lori a oedd wedi parcio ar ffordd Blaenau'r Cymoedd, Rhymni, yn ystod y nos (72 - 15/11/19)

Dyma gyngor Heddlu Gwent i bobl sy'n storio tanwydd....

• Ar gyfer ceir: Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r system cloi tanwydd. Ar gyfer ceir h?n, defnyddiwch gap petrol sy'n cloi bob amser. Defnyddiwch garej neu rodfa os oes gennych chi un. Os na, ceisiwch barcio lle gallwch weld eich cap petrol yn glir. Os nad yw hyn yn bosibl, parciwch o dan olau.

• Ar gyfer cerbydau nwyddau trwm:  Sicrhewch fod y tanc ar glo bob amser. Os oes rhaid i chi adael eich cerbyd ar ei ben ei hun neu wedi parcio am gyfnod, ceisiwch adael cyn lleied o danwydd â phosibl ynddo. Pan fyddwch chi'n parcio dros nos ac yn cysgu yn eich cerbyd nwyddau trwm, ceisiwch sicrhau bod pobl yn gallu gweld y tanc tanwydd o'r ffordd, er mwyn ceisio atal troseddwyr. Sicrhewch eich bod yn parcio mewn ardal gyda digon o olau ac nid mewn ardal ddiarffordd. Mae llawer o ddioddefwyr yn parcio eu cerbydau mewn cilfannau tywyll neu mewn ystadau diwydiannol ac felly'n gwneud eu hunain yn dargedau hawdd.

• Ar gyfer pobl busnes sydd â thanciau tanwydd: Gwiriwch fod eich systemau cloi yn gweithio'n iawn.  Mae cloeon o ansawdd da yn llawer gwell na fersiynau rhatach. Anogwch eich staff i wirio tanciau'n rheolaidd. Sicrhewch fod digon o olau o gwmpas.

 • Ar gyfer trigolion gyda thanciau olew ar gyfer storio olew gwresogi: Buddsoddwch mewn cloeon o ansawdd da a sicrhewch fod digon o olau o gwmpas.

 Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, neu os gwelsoch chi unrhyw beth amheus yn yr ardal tuag adeg y digwyddiadau hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu'r rhif cofnod.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd os oes gennych chi unrhyw wybodaeth. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org