Saith o bobl wedi cael eu harestio mewn perthynas â byrgleriaethau

Mae swyddogion wedi arestio saith o bobl yn dilyn hysbysiadau am fyrgleriaethau yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Mae chwech o bobl wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â byrgleriaeth a gafodd ei riportio yn Fairwater, Cwmbrân ddydd Iau, 16 Gorffennaf.

Dyma'r rhai a arestiwyd ar amheuaeth o fyrgleriaeth:

  • Dau bachgen 15 ac 16 oed o Gwmbrân
  • Bachgen 17 oed o Abertyleri
  • Merch 17 oed o Gas-gwent
  • Dyn 19 oed o Gas-gwent a dyn 20 oed o Gwmbrân

Cafodd y bachgen 16 oed o Gwmbrân ei arestio ar amheuaeth o ddwyn cerbyd modur hefyd.
 
Cafodd y dyn 20 oed o Gwmbrân ei arestio ar amheuaeth o ymgais i ddwyn hefyd.

Arestiwyd y ferch 17 oed o Gas-gwent ar amheuaeth o gael ei chludo mewn cerbyd modur a gymerwyd heb ganiatâd y perchennog.
 
Arestiwyd y dyn 19 oed o Gas-gwent ar amheuaeth o fyrgleriaeth yn Nhrefynwy hefyd a gafodd ei riportio 16 Gorffennaf, a chael ei gludo mewn cerbyd modur a gymerwyd heb ganiatâd y perchennog.

Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth yng Nghas-gwent hefyd a gafodd ei ripiortio 15 Gorffennaf.

Cafodd dyn 18 oed o Drefynwy ei arestio ar amheuaeth o fyrgleriaeth mewn perthynas â'r fyrgleriaeth yng Nghas-gwent.

Cafodd ei arestio hefyd ar amheuaeth o yrru cerbyd modur heb yswiriant, cymryd cerbyd modur heb ganiatâd y perchennog a defnyddio cerbyd modur heb yswiriant.

Mae pob un ohonynt ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

Dywedodd Aled George, Arolygydd Torfaen: “Mae ymholiadau'n parhau mewn perthynas â'r byrgleriaethau diweddar yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

"Hoffwn atgoffa trigolion i sicrhau bod eu heiddo’n ddiogel trwy gloi ffenestri a drysau blaen a chefn eich cartrefi. Cadwch eitemau gwerthfawr o'r golwg bob amser, gan gynnwys eich allweddi car - sicrhewch eich bod yn cadw eich allweddi car yn ddiogel, oddi wrth unrhyw ddrysau ac o'r golwg.

"Os gwelwch chi unrhyw un yn ymddwyn yn amheus, riportiwch nhw i ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng."

 Mae rhagor o wybodaeth am sut i gadw eich cartref yn ddiogel ar gael ar ein gwefan: https://crowd.in/5VI2gf