Stopio, herio, diogelu - cymrwch funud i helpu i stopio twyll a sgamiau

Mae Heddlu Gwent wedi cael ei hysbysu bod aelodau'r cyhoedd wedi derbyn galwadau ffôn awtomataidd gan bobl yn honni eu bod o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

Mae'r galwadau hyn yn gofyn i dderbynwyr ddychwelyd yr alwad trwy bwyso '1' ar eu ffôn, gan gysylltu'r person sy'n deialu gyda thriniwr galwadau.

Mae'r triniwr galwadau'n honni bod y person sy'n dychwelyd yr alwad mewn dyled i CThEM ac y bydd peidio â rhoi manylion ariannol neu dalu ar unwaith yn arwain at arést neu atafaelu eiddo.

Mae'n bosibl y bydd y twyllwyr yn honni eu bod yn swyddogion heddlu yn gweithio gyda CThEM hefyd. Maen nhw'n gallu clonio rhif ffôn gorsaf heddlu, ac yn aml byddant yn gwneud hynny gyda rhif ffôn yr orsaf heddlu agosaf at y person maen nhw'n ei dargedu. Mae sgamwyr yn defnyddio'r dacteg hon yn aml i ddwyn pwysau ar bobl i gydymffurfio.

Mae'n bwysig eich bod yn cymryd amser i ystyried y cais - stopiwch, heriwch, diogelwch.

Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddyn nhw cyn ymateb a byddwch yn hyderus i wrthod ceisiadau sydyn am wybodaeth bersonol.

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa pobl na fydd CThEM byth yn anfon e-bost na neges testun atoch chi nac yn eich ffonio chi mewn perthynas â’r canlynol:

  • rhoi gwybod i chi am ad-daliad treth neu ddirwy,
  • gofyn am wybodaeth bersonol neu wybodaeth talu.

Os bydd CThEM yn cysylltu â chi'n ddirybudd, mae cyngor ar gael yma.

Os ydych chi'n dal yn ansicr, hysbyswch dîm gwe-rwydo CThEM am unrhyw beth amheus, yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn: [email protected].

Gellir anfon neges testun amheus ymlaen at 60599 – a chodir tâl ar gyfradd eich rhwydwaith.