#SurroundTheTown - Cwmbrân: Gweithio gyda'n gilydd i roi sylw i yrru'n ddiogel a blaenoriaethau plismona lleol

Yn dilyn llwyddiant y diwrnod gorfodi yng Nghasnewydd, mae 'Amgylchynu'r Dref' yn dychwelyd i Gwmbrân heddiw.

Yn ystod y fenter, a gynhaliwyd ddydd Mercher 2 Hydref 2019 ac a drefnwyd ar y cyd gan GanBwyll a Heddlu Gwent, bu ein swyddogion a phartneriaid yn gorfodi'r gyfraith o ran gwisgo gwregys diogelwch, yfed a gyrru a pharcio. Yn gweithio gyda phartneriaid ledled Casnewydd roedd y gwaith cydgysylltiedig yn cynnwys cyflwyniadau addysgol i yrwyr a thrafod diogelwch gyda disgyblion a myfyrwyr.

Y bore yma (dydd Iau 28 Tachwedd 2019) byddwn yn cydweithio unwaith eto gyda GanBwyll, y sefydliad anafiadau ar y ffyrdd, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i roi sylw i yrru'n ddiogel a blaenoriaethau plismona lleol, ac i dynnu sylw at wasanaethau lleol.

Yn rhan o 'Amgylchynu'r Dref', fel y tro diwethaf, bydd nifer o dimau ar draws y dref yn rhoi cymorth i bobl Cwmbrân, gan sicrhau eu bod yn gallu byw a gweithio mewn amgylchedd diogel. Mae'r ymgyrch yn cwmpasu nifer o fentrau, gan gynnwys troseddau moduro, ymwybyddiaeth o wrthdrawiadau a chyflymder, parcio a gorfodaeth leol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau'n ymwneud â chyffuriau a grwpiau trosedd cyfundrefnol.

Dyma ein prif weithgareddau:

  • Stopio ceir, gan dargedu ardaloedd sy'n peri pryder o gwmpas y dref
  • Ymgysylltu â thrigolion ynghylch tai/sbwriel/cerbydau wedi cael eu gadael
  • Gorfodi rheolau gyrru'n rhy gyflym, defnyddio ffonau symudol, peidio â defnyddio gwregysau diogelwch a throseddau traffig ffyrdd eraill
  • Sicrhau bod gyrwyr yn ymwybodol o ddiogelwch beicwyr ar y ffyrdd
  • Gorfodi rheolau parcio a rheolau gwastraff amgylcheddol
  • Blaenoriaethau plismona lleol, gan gynnwys: ymddygiad gwrthgymdeithasol, defnyddio / cyflenwi cyffuriau a grwpiau trosedd cyfundrefnol.

Gallwch ymuno â ni a'n partneriaid, sy’n cynnwys gwasanaethau cymorth lleol, yn Sgwâr Gwent. Trwy gydol y dydd bydd y 'Crash Detectives' yn ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'u cerbyd gwrthdrawiad i addysgu ymwelwyr am beryglon y 5 Angheuol sy'n cynnwys, gyrru dan ddylanwad alcohol/cyffuriau, gyrru'n rhy gyflym, gyrru'n ddiofal a pheidio â gwisgo gwregys. Bydd y Cadetiaid Heddlu a'r Heddlu Bach yn y dref, yn ymgysylltu â thrigolion a chyflwyno negeseuon, cyngor a chymorth mewn perthynas â throsedd yn lleol. Bydd cyfle i bobl ifanc flasu sesiwn gyrru hefyd, mewn lleoliad diogel wedi’i drefnu’n bwrpasol, i gyflwyno gwybodaeth diogelwch ar y ffyrdd o'r cychwyn cyntaf.

Dywedodd Cydgysylltydd GanBwyll Heddlu Gwent, Rhingyll Jason Williams, "Mae 'Amgylchynu’r Dref' yn fenter sy'n ceisio gwella bywydau pawb sy'n byw a gweithio yng Nghwmbrân ac sy'n ymweld. Mae'r digwyddiad hwn yn fwy na'r un a gynhaliwyd gennym ddiwethaf yng Nghasnewydd, gyda mwy o bartneriaid, mentrau lleol a gwasanaethau.  Mae gan bob un ohonom ni hawl i ddefnyddio'r ffyrdd hyn yn ddiogel a thrwy weithio gyda'n gilydd fel partneriaid rydym yn gobeithio y bydd ein negeseuon yn gwneud gwahaniaeth, gan wneud Cwmbrân yn lle mwy diogel i bawb.

"Rydym ni'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl sy'n defnyddio ffyrdd yn cydymffurfio â therfynau cyflymder, sicrhau eu bod yn gwisgo gwregys ac nad ydynt yn defnyddio'u ffôn symudol wrth y llyw. Mae'r ymgyrch hon yn targedu'r lleiafrif nad ydynt yn gwneud hynny."

Dywedodd Rheolwr Gorsaf Lleihau Traffig Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, John Bolton;

"Mae llawer gormod o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol a'u lladd mewn gwrthdrawiadau traffig ffyrdd felly mae unrhyw beth y gallwn ei wneud i ledaenu'r neges am fod yn ddiogel, yn synhwyrol ac yn ystyriol o bobl eraill sy'n defnyddio'r ffyrdd yn hollbwysig. Mae canol tref Cwmbrân yn lleoliad canolog prysur ac mae hwn yn gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth trwy godi ymwybyddiaeth am gamau diogelwch syml sy'n gallu lleihau digwyddiadau ar ein ffyrdd.

Yn ogystal â'r cerbyd gwrthdrawiad yng nghanolfan siopa Sgwâr Gwent, bydd Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wrth law i orfodi'r neges ynghylch canlyniadau gwrthdrawiadau traffig ffyrdd. Bydd myfyrwyr Coleg Gwent yn cael cyfle i weld ffilmiau diogelwch ar y ffyrdd hefyd, trwy rith-wirionedd, diolch i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Dywedodd Craig Williams, Arweinydd Tîm Priffyrdd, Traffig a Gorfodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; "Rydym wrth ein bodd i allu cefnogi menter ‘Amgylchynu'r Dref’. Bydd ein swyddogion parcio sifil a'n swyddogion gorfodi amgylcheddol i'w gweld yng nghanol y dref yn cyflawni eu dyletswyddau i sicrhau ei fod yn lle diogel i gerddwyr a modurwyr. Mae gan y tîm bwerau deublyg sy'n golygu eu bod yn gallu dirwyo pobl am droseddau fel taflu sbwriel a pharcio'n anghyfreithlon ar linellau melyn dwbl.

"Bydd gennym swyddog diogelwch ar y ffyrdd ar gael ar y diwrnod hefyd a fydd yn dosbarthu gwybodaeth ddefnyddiol fel sut i osod seddi ceir yn ddiogel. Felly, os ydych chi'n rhiant gyda chwestiynau am ddiogelwch ar y ffyrdd (yn ymwneud â phlant), mae ein swyddog diogelwch ar y ffyrdd yn edrych ymlaen at gwrdd â chi."

Gorffennodd Rhingyll Williams trwy ddweud: "Nod 'Amgylchynu’r Dref' yw lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar strydoedd a ffyrdd Cwmbrân, gan fynd i'r afael â phroblemau sy'n effeithio ar y dref, trwy gynnal un diwrnod o weithredu a fydd yn addysgu'r cyhoedd ac yn dangos beth yw’r problemau mae'r gwasanaethau brys a'n partneriaid ni'n mynd i'r afael â nhw bob dydd.”