Swyddog wedi cael ei ddiswyddo ar ôl i honiadau o gamymddwyn difrifol a chamymddwyn gael eu profi mewn gwrandawiad

Mae swyddog wedi cael ei ddiswyddo o Heddlu Gwent ar ôl gwrandawiad camymddwyn cyhoeddus a gynhaliwyd ym Mhencadlys Heddlu Gwent yng Nghwmbrân.

Ymddangosodd y swyddog, sy'n cael ei adnabod fel 'Swyddog A', yn y gwrandawiad rhwng dydd Llun 6 Gorffennaf a dydd Iau 9 Gorffennaf, yn dilyn ymchwiliad gan adran safonau proffesiynol Heddlu Gwent.

Gosododd cadeirydd annibynnol y panel, sydd wedi cymhwyso yn y gyfraith, orchymyn anhysbysedd ar y swyddog, yn rhwystro manylion am swyddog rhag cael eu cyhoeddi.

Yn dilyn y gwrandawiad a barodd am bedwar diwrnod, canfu'r panel fod tri o'r honiadau yn erbyn y swyddog, o gamymddwyn difrifol a chamymddwyn, wedi cael eu profi gan ei fod wedi torri safonau ymddygiad proffesiynol y llu.

Canfu'r panel fod honiadau mewn perthynas â dweud celwydd wrth a chamarwain goruchwylydd am lunio adroddiad wedi cael eu profi i fod yn gamymddwyn difrifol gan fod y swyddog wedi ymddwyn yn anonest a heb uniondeb.

Canfu'r panel hefyd bod honiad mewn perthynas â gyrru cerbyd heb yswiriant, heb dystysgrif MOT cyfredol a heb dreth cerbyd wedi cael ei brofi i fod yn gamymddwyn gan fod y swyddog wedi dwyn anfri ar y gwasanaeth heddlu a thanseilio hyder y cyhoedd yn yr heddlu.

Profwyd honiad arall i fod yn gamymddwyn ar ôl i'r swyddog adael cerbyd mewn maes parcio eglwys am ryw wyth wythnos, heb ganiatâd a heb adael manylion cyswllt, gan achosi rhwystr ac anghyfleustra i ddefnyddwyr cyfreithlon y maes parcio.

Barnwyd bod hyn yn dwyn anfri ar y llu ac yn tanseilio hyder y cyhoedd yn yr heddlu.

Ni chafodd honiad terfynol bod y swyddog wedi cyflwyno ei gerdyn gwarant i swyddog arall o Heddlu Gwent ar ôl cael ei stopio er mwyn ceisio dylanwadu ar ei weithredoedd ei brofi.

Yn dilyn penderfyniad y panel, diswyddwyd y swyddog heb rybudd.

Dywedodd Pam Kelly, prif gwnstabl Heddlu Gwent:

"Rwyf yn disgwyl i bob un o'n swyddogion a staff ymddwyn yn unol â safonau ymddygiad proffesiynol Heddlu Gwent. Dylai unrhyw un nad yw’n cadw at y safonau hyn ddisgwyl cael ei ddal yn gyfrifol.

“Nid oes unrhyw le yn Heddlu Gwent i bobl sy'n ymddwyn yn anonest a heb uniondeb, na rhai sy'n dwyn anfri ar y llu a thanseilio hyder y cyhoedd yn yr heddlu. 

"Roedd ymddygiad y swyddog hwn islaw'r safonau rydym yn eu disgwyl gan ein swyddogion a staff yn Heddlu Gwent.

“Roedd yr ymddygiad hwn islaw'r safonau mae ein cymunedau'n eu disgwyl gennym ni hefyd ac mae'r cyhoedd yn haeddu gwell gan y bobl sy'n eu hamddiffyn ac yn tawelu eu meddyliau.

"Mae mwyafrif helaeth ein gweithwyr cyflogedig yn ymddwyn yn hynod o broffesiynol bob amser ac yn gweithio'n ddiflino i wasanaethu ein cymunedau yn onest a gydag uniondeb."

Bydd manylion y swyddog yn cael eu hychwanegu at restr y Coleg Plismona o bobl sydd wedi cael eu gwahardd, ac ni fydd y swyddog yn cael gweithio mewn unrhyw swyddogaeth plismona yn y dyfodol.