Teyrngedau'n dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar Sgwâr y Farchnad ym Mrynmawr

Tua 2.30pm ddydd Sul 24ain Mehefin 2018, cawsom ein galw at wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng cerbyd a cherddwr ar Sgwâr y Farchnad, Brynmawr.

Yn drist, bu farw'r cerddwr o'i hanafiadau a gellir ei henwi yn awr fel Sheila Skuse, 86 oed o Frynmawr.

Mae anwyliaid Sheila wedi darparu'r deyrnged ganlynol:

"Roedd Sheila'n fenyw gynnes a chroesawgar gyda gwên barod i bawb. Roedd hi'n fam i ddau o blant, yn fam-gu i saith o wyrion ac yn hen fam-gu i bedwar o blant. Roedd wedi symud yn ôl i'w thref enedigol Brynmawr yn ddiweddar, lle y daeth yn ôl i gysylltiad â'i hen ffrindiau a gwneud llawer o ffrindiau newydd fel un o breswylwyr T? Wesley.

Am lawer o flynyddoedd bu Sheila'n byw ym Mlaenafon, lle y bydd yn cael ei chofio am redeg siop ddiodydd "Skuse's" gyda'i diweddar ?r, Stan. Roedd yn dal yn weithgar yn ei blynyddoedd h?n fel aelod brwd o Glwb Bowlio Blaenafon, gan ennill llawer o dlysau gyda'i thîm ac roedd i'w gweld yn aml mewn cwisiau tafarn. Roedd yn aelod gweithgar o Eglwys Sant Paul ym Mlaenafon nes iddi symud.

Cafodd Sheila fywyd hir, llawn ond cafodd ei dwyn oddi wrthym yn drasig. Roedd hi'n annwyl iawn gan bawb ac mae ei hymadawiad wedi gadael bwlch anferth yn ein bywydau."


 Cafodd dyn 29 oed o Frynmawr ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ond mae wedi cael ei ryddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Mae ymholiadau'n parhau a byddai swyddogion yn arbennig o falch o glywed gan fodurwyr gyda chamera dashfwrdd a oedd yn yr ardal ar adeg y digwyddiad, neu drigolion a pherchnogion busnesau gyda chamerâu teledu cylch cyfyng yn neu ger y lleoliad hwnnw.

Gofynnir i unrhyw dyst neu unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 309 24/06/18 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.