Tîm Caethwasiaeth Fodern Heddlu Gwent yn ymweld â 12 lleoliad golchi ceir â llaw i wirio am gam-fanteisio ar weithwyr

Yr wythnos hon, mae Tîm Caethwasiaeth Fodern Heddlu Gwent ac asiantaethau partner, gan gynnwys: yr Adran Gwaith a Phensiynau, Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Gweithwyr a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (Tîm Isafswm Cyflog) wedi bod allan yn ymweld â lleoliadau golchi ceir â llaw yng Ngwent yn gwirio am gam-fanteisio ar weithwyr.

Aeth y tîm, a gafodd gymorth gan Dîm Cymdogaeth Rhisga, i ymweld â lleoliadau golchi ceir â llaw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Torfaen a Chasnewydd.

Esbonia Ditectif Ringyll Mandi Venn: "Roedd yr ymweliadau ceisio gwella ymgysylltiad â gweithwyr ac maent wedi cynnwys gwaith addysgol i godi ymwybyddiaeth a diogelu pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau golchi ceir â llaw. Rhoddwyd gwybodaeth am hawliau gweithwyr yn y DU, mewn amrywiaeth o ieithoedd, i'r holl weithwyr.

“O ystyried y tymereddau arbennig o oer yr wythnos hon, nododd y tîm hefyd fod llawer o weithwyr yn gweithio mewn tymereddau rhynllyd iawn, yn golchi ceir, bob dydd. Yn dilyn yr ymweliadau, mae atgyfeiriadau wedi cael eu gwneud i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyfoeth Naturiol Cymru."

Os oes unrhyw un yn pryderu am Gaethwasiaeth Fodern, rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost at: [email protected] (neu mewn argyfwng ffoniwch 999). Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter hefyd. Neu gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern 0800 121 700 neu Unseen 0303 040 2888.