Tîm Troseddau Gwledig yn cael ei Lansio

Mae Heddlu Gwent wedi lansio tîm penodol i ymdrin â throseddau gwledig i helpu i amddiffyn y tir glas, hyfryd sydd o'n hamgylch.

Cafodd tîm Troseddau Gwledig Heddlu Gwent ei lansio'n swyddogol ar 7 Ionawr 2019 ac mae'n cynnwys swyddogion heddlu a swyddogion cymorth cymunedol sy'n cynnig cymorth penodol ar gyfer troseddau gwledig, treftadaeth a bywyd gwyllt sy'n digwydd yn ardal y llu.

Mae'r tîm, sy'n atal, canfod ac ymchwilio i ddigwyddiadau, yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner fel Cyfoeth Naturiol Cymru, cymunedau gwledig a lluoedd cyfagos i fynd i'r afael ag amrywiaeth o droseddau ac i gael a datblygu cudd-wybodaeth am droseddau sy'n effeithio ar bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig.

Dywedodd Prif Arolygydd Richard Blakemore: “Mae ardal llu sydd â llawer ohoni'n wledig yn golygu amrywiaeth o fywyd gwyllt, tirweddau a throseddau i ymdrin â nhw. Bydd cyflwyno Tîm Troseddau Gwledig penodol, y mae gan bob un o'i aelodau sgiliau arbenigol, yn rhoi sicrwydd i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig ein bod ni'n cymryd troseddau gwledig o ddifrif.

“Fodd bynnag, mae troseddau gwledig yn ymwneud â llawer mwy na photsio, ffermio ac amaethyddiaeth. Mae gwaith plismona mewn cymunedau gwledig yn debyg i'r hyn sydd angen ei wneud mewn lleoliad trefol ac mae ymddygiad gwrthgymdeithasol, cam-drin domestig a throseddau mwy cuddiedig fel caethwasiaeth fodern, yn dal i ddigwydd mewn lleoliadau gwledig. Bydd ein Tîm Troseddau Gwledig yn gweithio'n agos gyda chymunedau, busnesau a phartneriaid gwledig i gynyddu achosion o hysbysu am droseddau gwledig a’u datrys."