Rhybudd yn dilyn canfod cynwysyddion Ocsid Nitraidd gwag yng Nghaerffili

Rhybudd yn dilyn canfod cynwysyddion Ocsid Nitraidd gwag yng Nghaerffili

Rydym wedi derbyn adroddiadau’n ddiweddar fod pobl ifanc yn mewnanadlu nwy o gynwysyddion ocsid nitraidd yn ardal Caerffili ac mae cynwysyddion gwag wedi cael eu darganfod.

Mae ocsid nitraidd neu ‘nwy chwerthin’ fel mae’n cael ei adnabod yn fwy cyffredin, yn nwy sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer sawl pwrpas cyfreithiol, ond pan gaiff ei fewnanadlu mae’n gallu gwneud i bobl deimlo’n orfoleddus ac wedi ymlacio ond mae rhai pobl hefyd yn profi rhithiau, pendro ac yn ei chael yn anodd meddwl yn glir.

Mae swyddogion yn rhybuddio pobl am beryglon ei fewnanadlu gan fod risg o farwolaeth oherwydd gall rhywun ddioddef diffyg ocsigen wrth ddefnyddio ocsid nitraidd. Mae’r risg yn debygol o fod yn fwy os yw’r nwy’n cael ei fewnanadlu mewn man caeedig neu os defnyddir llawer ohono’n gyflym.

Dywedodd PS Andy Elias; “Rydym yn pryderu fwyfwy am bobl ifanc yn defnyddio’r nwy hwn a all achosi pendro neu effeithio ar synnwyr cyffredin ac a all wneud i bobl ymddwyn yn ddiofal neu roi eu hunain mewn perygl. Efallai bod pobl ifanc yn meddwl mai tipyn o hwyl ydyw ond mae’n gallu bod yn anodd barnu faint i’w ddefnyddio’n ddiogel ac os defnyddir gormod mae pobl yn gallu llewygu, cael damwain neu lawer gwaeth.

 

“Mae cymysgu ocsid nitraidd gydag alcohol yn arbennig o beryglus gan ei fod yn gallu cynyddu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r ddau sylwedd a gall arwain at fwy o risg o ddamweiniau neu farwolaeth. Mae ein neges yn glir, gwnewch yn si?r nad ydych chi’n mewnanadlu’r sylweddau hyn.”