Ymdrech i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol Heddlu Gwent yn gweithio gyda thrigolion lleol

Ymdrech i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
Heddlu Gwent yn gweithio gyda thrigolion lleol

Yn ddiweddar gwnaeth swyddogion a oedd yn patrolio tir Sefydliad Cefn Fforest a stryd fawr y Coed-duon gyhoeddi wyth atgyfeiriad ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dilyn pryderon a godwyd gan drigolion lleol.

Rhwng 17:30 ddydd Gwener 6 Mawrth a 02:00 ddydd Sul 8Mawrth, ymatebodd Cymdogaeth Heddlu Gwent i ddau orchymyn gwasgaru, a arweiniodd at:

  • Dau achos o stopio a chwilio;
  • Un person yn cael ei gludo adref at ei rieni oherwydd ei fod yn feddw;
  • Wyth atgyfeiriad ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi arwain at ddwy waharddeb ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Alcohol yn cael ei atafaelu o bobl dan oed.

Dywedodd Arolygydd Cymdogaeth Canol Caerffili, Aled George:

"Rydym ni wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar draws y rhanbarth ac, ar ôl gwrando ar ganlyniadau arolwg Eich Llais y Coed-duon, rydym wedi neilltuo adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â'r mater.

"Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi gweithio gyda phartneriaid – gan gynnwys Cyngor Caerffili, ysgolion lleol a'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid – i sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â'r broblem o bob ongl.

“Mae peth o waith allweddol yr ymgyrch wedi cynnwys gweithio’n agos gyda thîm rheoli gorsaf fysiau'r Coed Duon i osod rhagor o gamerâu CCTV a nodweddion gwrth-ddringo ar y safle.

"Mae dull rhagweithiol ein swyddogion wedi arwain at effaith wirioneddol ar ddigwyddiadau a adroddwyd yn yr ardal, ac mae digwyddiadau yn yr orsaf fysiau, yn benodol, wedi haneru yn ystod y misoedd diwethaf."

Bydd Heddlu Gwent yn parhau â'r ymgyrch am y 6-12 mis nesaf i ddatblygu mentrau pellach i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y Coed Duon.

I gael rhagor o wybodaeth dilynwch @GPCaerphilly ar Twitter neu darllenwch flog cymdogaeth Aled George ar https://www.gwent.police.uk/cy/newyddion/blogiau/caerffili/coed-duon-rhisga/.