Ymgyrch amlasiantaeth i wella diogelwch ar y ffyrdd yng Nghasnewydd

Cynhaliwyd ymgyrch amlasiantaeth i wella diogelwch ar y ffyrdd yng Nghasnewydd yr wythnos hon.

Fel rhan o ymgyrch 'Amgylchynu'r Dref' gweithiodd swyddogion mewn partneriaeth â GanBwyll, y sefydliad anafiadau ar y ffyrdd, Cyngor Dinas Casnewydd a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i wella diogelwch ar y ffyrdd a rhoi sylw i flaenoriaethau trosedd lleol.

Yn ystod yr ymgyrch, a gynhaliwyd gan dimau yn Nyffryn, Maendy a chanol y ddinas:

  • Cyhoeddwyd 244 hysbysiad cosb benodedig am yrru'n rhy gyflym
  • Siaradwyd ag 16 o yrwyr am yrru heb wisgo gwregys diogelwch
  • Siaradwyd â thri gyrrwr am ddiogelwch ar y ffyrdd mewn perthynas â beicwyr
  • Cynhaliwyd nifer o brofion anadl ar gyfer alcohol a chyffuriau ar ochr y ffordd mewn ardal wirio yng nghanol y ddinas. Roedd pob un ohonynt yn addas a chyfreithlon i fod ar y ffyrdd.

Yn Friars Walk, ymunodd y 'Crash Detectives' â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyda'u cerbyd gwrthdaro, i ddysgu ymwelwyr am beryglon y 5 Angheuol sy'n cynnwys, gyrru dan ddylanwad alcohol/cyffuriau, gyrru'n rhy gyflym, gyrru'n ddiofal a pheidio â gwisgo gwregys.

Roedd aelodau'r Heddlu Bach yng nghanol y ddinas hefyd i ddosbarthu posteri 'Dim Galwyr' ar gyfer Calan Gaeaf.

Dywedodd Rhingyll Jason Williams, Cyd-gysylltydd GanBwyll Heddlu Gwent: "Nod yr ymgyrch oedd targedu ac addysgu gyrwyr sy'n peryglu pobl eraill sy'n defnyddio'r ffyrdd, er mwyn ceisio gwneud ein ffyrdd mor ddiogel â phosibl. Gobeithio y bydd y gweithredu hwn yn anfon neges glir at unrhyw un sy'n defnyddio ein ffyrdd mewn ffordd beryglus nad yw hyn yn dderbyniol ac y byddwn yn ymdrin â nhw'n llym.

"Mae gan bob un ohonom ni hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel a thrwy gydweithio gyda'n partneriaid rydym yn gobeithio gwneud Casnewydd yn lle mwy diogel i bawb."