Ymgyrch Wasp: Gwarantau cyffuriau llwyddiannus yng ngogledd Sir Fynwy

Cafodd y gwarantau, a oedd yn rhan o Ymgyrch Wasp, eu gweithredu dros gyfnod o wythnos rhwng dydd Llun 11 Tachwedd a dydd Sul 17 Tachwedd 2019. Roedd Ymgyrch Wasp yn targedu cyflenwi cyffuriau ar draws ardaloedd Mynwy a'r Fenni.

Arweiniwyd y chwiliadau yn y chwe eiddo gan Dîm Plismona Cymdogaeth Gogledd Sir Fynwy, gyda chymorth swyddogion wedi'u hyfforddi mewn dulliau mynediad a chwilio arbenigol.

Cafwyd wyth achos arall o Stopio a Chwilio ledled y Fenni dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

Yn ystod y chwiliadau atafaelwyd yr hyn y credir i fod yn gyffuriau dosbarth A a dosbarth B o'r eiddo neu gan unigolion. Atafaelwyd arian parod a geriach cyffuriau hefyd.

Cafodd tri arf tanio replica, gemwaith a saith cerbyd eu hatafaelu yn ystod yr ymgyrch hefyd.

Arestiwyd pump o bobl ar amheuaeth o feddu ar gyffuriau a reolir. Maen nhw wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Derbyniodd dau unigolyn gosbau penodedig am feddu ar gyffur a reolir dosbarth B - Canabis.

Dywedodd Arolygydd Micah Hassell o ardal blismona leol Sir Fynwy; “Roedd hwn yn ymateb cyflym a oedd wedi cael ei drefnu'n dda gan ein timau yn Sir Fynwy.

"Mae'r cymunedau wedi ymateb i arolygon sydd wedi cael dylanwad uniongyrchol ar ein hagenda; rydym wedi ymroi i sicrhau bod y blaenoriaethau hynny'n cael sylw. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein cymunedau'n ddiogel a bod pryderon y cyhoedd wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud. 

"Hoffwn ddiolch yn arbennig i fy swyddogion am eu hymdrechion ac i'r gymuned ehangach am ddarparu gwybodaeth hollbwysig.

"Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am gyflenwi neu ddefnyddio cyffuriau yn eich cymuned, ffoniwch ni ar 101, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent."