Ymosodiad rhywiol difrifol yn ardal Tredegar, Blaenau Gwent

Rydym yn ymchwilio i hysbysiad am ymosodiad rhywiol difrifol yn ardal Tredegar ym Mlaenau Gwent.

Rydym yn credu bod y drosedd wedi digwydd rhywbryd rhwng 10.30pm dydd Sadwrn 15 Mehefin  a 12.30 am dydd Sul 16 Mehefin 2019, mewn eiddo yn Rhodfa Cripps.

Ymosodwyd yn rhywiol ar y dioddefwr, menyw yn ei 30au, gan ddyn anhysbys. Mae hi'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol.

Mae ditectifs yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth a allai helpu'r ymchwiliad. Hoffent glywed yn arbennig gan unrhyw un a allai fod â delweddau camera dashfwrdd, teledu cylch cyfyng neu ddelweddau camera cloch drws o ardal Rhodfa Cripps/Cefn Golau tuag adeg y digwyddiad.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth neu ddelweddau a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 07/08/19.  Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom gyda gwybodaeth ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Leigh Holborn, sy'n arwain yr ymchwiliad, "Rydym yn deall pan fydd trosedd fel hon yn cael ei riportio mewn cymuned leol, bod pobl yn gallu bod yn bryderus. Hoffwn eich sicrhau chi bod y risg o ddioddef trosedd yn gymharol isel, ond mae camau y gallwch eu cymryd i'ch helpu chi i gadw'n ddiogel;

  • Os ydych chi allan yn y nos, ceisiwch osgoi ardaloedd tywyll, neu ardaloedd heb lawer o olau ac arhoswch ar y prif lwybrau.
  • Pan fyddwch yn cychwyn allan i rywle, ceisiwch ddweud wrth rywun lle rydych chi'n mynd ac am ba hyd y byddwch chi allan.
  • Sicrhewch bob amser bod gennych chi ffôn symudol gyda digon o b?er yn y batri rhag ofn y bydd argyfwng.
  • Os gwelwch chi rywun yn ymddwyn yn amheus, neu os ydych yn teimlo bod rhywbeth o'i le, ffoniwch 101 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.
  • Os ydych chi'n teimlo'n bryderus, gofynnwch i rywun am help neu ewch i siop gyfagos. Os ydych chi mewn perygl, gwaeddwch am help neu os oes gennych chi larwm, defnyddiwch ef i wneud cymaint o s?n â phosibl”.

Os hoffech chi gael mwy o gyngor, siaradwch ag un o'ch swyddogion lleol, edrychwch ar ein gwefan www.gwent.police.uk/en/advice/advice/ neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.