Dalfa Ystrad Mynach yn cael ei defnyddio i'r eithaf unwaith eto

O ddydd Llun 7 Ionawr 2019, bydd Heddlu Gwent yn defnyddio Dalfa Ystrad Mynach i'r eithaf.

Bydd Dalfa Ystrad Mynach, sydd wedi bod yn cael ei defnyddio fel dalfa wrth gefn, ar gael i swyddogion ei defnyddio ochr yn ochr â Dalfa Casnewydd Canolog, yn dibynnu ar ble y cafodd yr unigolyn ei arestio.

Bydd swyddogion a phobl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa'n treulio llai o amser yn teithio o ardaloedd Caerffili a Blaenau Gwent i Ddalfa Ystrad Mynach, a fydd yn golygu llai o amser aros pan fyddant yn y ddalfa.

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, sy'n gyfrifol am ystâd yr heddlu yng Ngwent sy'n cynnwys yr holl orsafoedd, tir ac asedau yn ardal y llu. Dywedodd "Bydd ail agor Ystrad Mynach yn golygu bod swyddogion (yn enwedig yn rhannau mwyaf gogleddol ein hardal), yn ôl ar y strydoedd yn llawer cyflymach, gan eu galluogi nhw i gyflawni eu prif swyddogaeth o amddiffyn a thawelu meddwl pobl Gwent.

"Bydd y newid hwn nid yn unig yn mynd i'r afael â'r cynnydd mewn galw ledled Gwent ond bydd hefyd yn sicrhau bod Heddlu Gwent yn darparu'r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl."

Gan groesawu'r newid, Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly "Mae ail agor Dalfa Ystrad Mynach yn newid i'w groesawu i bobl sy'n byw a gweithio yng ngorllewin ardal ein llu. Mae swyddogion a phobl sy'n cael eu cadw wedi gorfod wynebu siwrnai hir yn aml i Orsaf Casnewydd Canolog, felly bydd ail agor y ddalfa hon yn galluogi swyddogion i gwtogi amser teithio a dychwelyd i'w hardal yn gyflymach."