Gwybodaeth Gyffredinol

Yma cewch atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir i ni, fodd bynnag, cofiwch wirio ein tudalen Digwyddiadau ar Facebook yn rheolaidd lle gallwch ofyn cwestiynau eraill, neu efallai bod rhywun eisoes wedi gofyn a bod y cwestiwn wedi cael ei ateb! Bydd hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan fod y dudalen Digwyddiadau’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar draws dau safle - Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ ac ar draws y ffordd yn Ysgol Crownbridge (bydd y ffordd rhwng y ddau safle ar gau)

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 9.30am a 5.00pm

Byddwch, bydd cynrychiolwyr o bob gwasanaeth ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i’ch rhoi chi ar ben ffordd

Ydi, mae’r ddau safle’n hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn a bydd y ffordd rhwng y ddau safle ar gau. Bydd toiledau anabl ar y safle hefyd

Ydi!  Bydd Parth Plant gyda theganau gwynt, sleid fawr a llawer mwy, cerddoriaeth, hufen iâ ac ati

SYLWER: Gallai rhai o’r arddangosfeydd fod yn frawychus i rai plant ifanc gan y bydd cleciau swnllyd, gweiddi a goleuadau’n fflachio

Nac oes, mae’r digwyddiad am ddim. Bydd tâl ar gyfer rhai o’r atyniadau yn y Parth Plant, ond bydd yr holl elw’n mynd i elusen All Creatures Great and Small, gwarchodfa anifeiliaid yng Nghwmbrân

Bydd, bydd toiledau/toiledau anabl a chyfleusterau newid babi ar y safle

Na, mae hwn yn ddigwyddiad teuluol ac ni chaniateir alcohol yn unrhyw le ar y ddau safle

Ni chaniateir c?n yn y digwyddiad. Mae hyn oherwydd ei fod yn cael ei gynnal yn rhannol ar safle ysgol a hefyd oherwydd bydd ein c?n gweithio’n rhan o’r arddangosfeydd a gallai c?n eraill dynnu eu sylw

Bydd y ffordd ar gau o 7am tan 7pm er mwyn cael mynediad diogel rhwng y ddau safle. Heol Tyrpeg fydd ar gau, ar ôl y fynedfa i Ffordd Llanyrafon felly bydd yn dal yn bosibl i gael mynediad at Ffordd Llanyrafon, hyd at y gylchfan wrth y brif fynedfa i Bencadlys yr Heddlu

Dim ond parcio i gerbydau anabl fydd ar gael ar y safle. Mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus ger Pencadlys yr Heddlu a byddem yn eich annog i ddefnyddio’r rhain, yn ogystal â thrafnidiaeth gyhoeddus a, gan ein bod wedi trefnu tywydd da :) beth am gerdded! Mae rhai o’r meysydd parcio y gallwch eu defnyddio yn Ysgol Gynradd Llanyrafon, Clwb Cymdeithasol Llanyrafon, Parc Sglefrfyrddio North Fields, South Fields, Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Heol Woodland, Olive Tree/Goodes Fitness

Cewch, mae croeso i chi ddod â’ch bwyd eich hun, fodd bynnag bydd lluniaeth ar gael i’w brynu o stondinau a fydd yn amrywio o ddiodydd poeth ac oer, bwyd sawrus, conau eira a hufen iâ

Ni chaniateir mynediad i’r adeilad