Cadetiaid yr Heddlu

Cadetiaid yw aelodau ifanc o'r gymuned rhwng 14 a 18 oed, sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau. Yn ogystal â dysgu am weithdrefnau'r Heddlu a'r gyfraith, mae cadetiaid yn chwarae rôl allweddol mewn digwyddiadau cymunedol, ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd a'u haddysgu ar atal troseddu.

Y rôl

Mae rôl Cadét yn hynod o amrywiol a byddwch yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau tra'n cael hwyl a helpu eich cymuned leol. Mae cadetiaid yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored cyffrous megis; rafftio d?r gwyn, gwyliau penwythnos a gwersylloedd haf yn ogystal â helpu mewn digwyddiadau cymunedol a phatrolio ar droed mewn digwyddiadau lleol.

Meini Prawf Cymhwysedd

Mae rhaid i ddarpar Gadetiaid fod yn 14 oed ar adeg penodi a ddim yn h?n na 18 oed, ac yn awyddus iawn i gymryd rhan yn eu cymunedau yn ogystal ag adeiladu ar eu gwybodaeth a'u profiad drwy weithgareddau tîm a hyfforddiant.

Y Broses Ymgeisio

Mae gofyn i bob ymgeisydd gwblhau Ffurflen Gais Cadét a Holiadur Meddygol.

Fel rhan o'r broses recriwtio bydd gofyn i bob ymgeisydd gael ei fetio i sicrhau nad oes unrhyw euogfarnau neu gollfarnau troseddol y gallai eu hatal rhag dod yn Gadét.

Bydd gofyn i Gadetiaid roi eu hopsiwn uned o'u dewis ar y ffurflen gais. Ar ôl cwblhau'r cam fetio yn llwyddiannus, cewch eich ychwanegu at restr aros ar gyfer eich uned o'ch dewis. Unwaith y bydd gennym y nifer gofynnol o ymgeiswyr ar gyfer derbyniad, byddwn wedyn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol gyda gwybodaeth ymuno.

Unedau

Mae gan Gadetiaid Heddlu Gwent bum uned wedi eu lleoli yng Nghasnewydd, Pont-y-p?l, Y Fenni, Coed Duon a Glynebwy. Cânt eu rhedeg gan Swyddogion yr Heddlu, staff yr Heddlu a gwirfoddolwyr yn eu hamser sbâr, gyda'r costau yn cael eu cyflawni drwy gyllid a thanysgrifiadau.