Cadetiaid yr Heddlu

Cadetiaid yw aelodau ifanc o'r gymuned rhwng 14 a 18 oed, sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau. Yn ogystal â dysgu am weithdrefnau'r Heddlu a'r gyfraith, mae cadetiaid yn chwarae rôl allweddol mewn digwyddiadau cymunedol, ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd a'u haddysgu ar atal troseddu.

Ein ffenestr recriwtio nesaf...

Byddwn yn agor ar gyfer ymgyrch nesaf cwnstabl heddlu ar:

Gwanwyn 2021.

Rydym yn ymroddedig i gael gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Er mwyn gwneud hynny, hoffem annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl a LGBT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

Mae rôl Cadét yn hynod o amrywiol a byddwch yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau tra'n cael hwyl a helpu eich cymuned leol. Mae cadetiaid yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored cyffrous megis; rafftio d?r gwyn, gwyliau penwythnos a gwersylloedd haf yn ogystal â helpu mewn digwyddiadau cymunedol a phatrolio ar droed mewn digwyddiadau lleol.

Mae rhaid i ddarpar Gadetiaid fod yn 14 oed ar adeg penodi a ddim yn h?n na 18 oed, ac yn awyddus iawn i gymryd rhan yn eu cymunedau yn ogystal ag adeiladu ar eu gwybodaeth a'u profiad drwy weithgareddau tîm a hyfforddiant.

Mae gofyn i bob ymgeisydd gwblhau Ffurflen Gais Cadét a Holiadur Meddygol.

Fel rhan o'r broses recriwtio bydd gofyn i bob ymgeisydd gael ei fetio i sicrhau nad oes unrhyw euogfarnau neu gollfarnau troseddol y gallai eu hatal rhag dod yn Gadét.

Bydd gofyn i Gadetiaid roi eu hopsiwn uned o'u dewis ar y ffurflen gais. Ar ôl cwblhau'r cam fetio yn llwyddiannus, cewch eich ychwanegu at restr aros ar gyfer eich uned o'ch dewis. Unwaith y bydd gennym y nifer gofynnol o ymgeiswyr ar gyfer derbyniad, byddwn wedyn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol gyda gwybodaeth ymuno.

Mae gan Gadetiaid Heddlu Gwent bum uned wedi eu lleoli yng Nghasnewydd, Pont-y-p?l, Y Fenni, Coed Duon a Glynebwy. Cânt eu rhedeg gan Swyddogion yr Heddlu, staff yr Heddlu a gwirfoddolwyr yn eu hamser sbâr, gyda'r costau yn cael eu cyflawni drwy gyllid a thanysgrifiadau.

I gael mwy o wybodaeth am Gadetiaid yr Heddlu yn Heddlu Gwent, e-bostiwch [email protected]

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, gyrrwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda 

Gallwch hefyd dilyn ni ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â'r broses recriwtio, ac am waith yr Heddlu yn eich ardal chi.