Cwnstabliaid Gwirfoddol

Mae Heddlu Gwirfoddol yn gwasanaethu fel swyddogion gwirfoddol, dan orchymyn swyddogion arferol yr heddlu ac mae ganddyn nhw eu strwythur rhengoedd eu hunain.

Mae gan yr heddlu gwirfoddol yr un pwerau â swyddogion arferol yr heddlu. Maen nhw'n gwisgo iwnifform sydd bron yr union yr un fath, yn cario'r un offer ac yn derbyn yr union yr un hyfforddiant â swyddogion arferol.

Maen nhw'n gwneud cyfraniad sylweddol i blismona yn eu sir, trwy berfformio amrywiaeth anferth o swyddogaethau i gefnogi swyddogion arferol. Maen nhw'n cyflawni dyletswyddau plismona craidd o ddydd i ddydd megis mynd ar batrôl neu ymateb i hysbysiadau am bobl ar goll, ac maen nhw hefyd yn hyfforddi gyda thimau plismona arbenigol megis plismona ffyrdd, amddiffyn pobl fregus neu dimau partneriaeth cymuned.

Mae swyddogion heddlu gwirfoddol yn treulio rhyw bedair awr yr wythnos, neu fwy, yn cefnogi'r heddlu i fynd i'r afael â throseddu, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a meithrin cydberthnasau gyda chymunedau.  Rhaid iddyn nhw gwblhau isafswm o 16 awr o wasanaeth bob mis, sy'n cael eu trefnu'n hyblyg, yn unol ag ymrwymiadau personol ac ymrwymiadau gwaith.

Mae swyddogion heddlu gwirfoddol yn cael cymorth gan dimau penodedig ym mhob llu, a fydd yn annog gwirfoddolwyr i gyfrannu digon o oriau i sicrhau bod eu hyder, sgiliau a phrofiad yn cynyddu.

Ein ffenestr recriwtio nesaf...

Byddwn yn agor ar gyfer ymgyrch nesaf cwnstabl heddlu ar:

Tachwedd 2020.

Rydym yn ymroddedig i gael gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Er mwyn gwneud hynny, hoffem annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl a LGBT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

I wneud cais am swydd cwnstabl heddlu:

 • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n h?n (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud cais.
 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, neu'n dal pasbort o aelod wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn ddinesydd o'r Gymanwlad neu’n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod o'r British National Party (BNP) neu unrhyw sefydliadau eraill fel Combat 18 neu'r National Front.
 • Os oes gennych chi gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu'n awtomatig nad ydych yn gymwys; mae'n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datgelwch unrhyw rybudd neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at fethu'r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn fethdalwr cofrestredig gyda dyledion heb eu talu, bod â Dyfarniad Llys Sirol yn eich erbyn, neu fod yn destun Cytundeb Gwirfoddol Unigol.
 • Rhaid i chi beidio â chael tat?s a allai fod yn sarhaus i bobl.

 

Nid yw Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cael eu talu gan eu bod yn gweithio ar sail wirfoddol. Fodd bynnag, byddwch yn gallu hawlio unrhyw dreuliau.

Cymorth a chyngor gan Gymdeithasau Staff a Rhwydweithiau Cymorth sy'n cynnwys

Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cefnogi Gallu a Unsain.

Lles

Mae gennym Iechyd Galwedigaethol mewnol, a all gynorthwyo gyda rhywfaint o anaf ar faterion dyletswydd. Yn ogystal, mae mynediad i CARE yn gyntaf, y rhaglen cynorthwyo gweithwyr.

Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol

sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a llawer mwy.

Ffurflen Gais

 • First step will be an electronic application process which may entail some eligibility 'killer questions', if you pass this stage you will be required to complete several on-line tests and/or application form. 

Cyfweliad

 • Bydd hwn yn galluogi i'r panel ddeall eich profiad a sgiliau ymhellach, yn ogystal â rhoi cyfle chi ddeall mwy am y swydd.

Gwiriadau cyn penodiad

 • Prawf Ffitrwydd
  • Bydd gofyn i chi fodloni'r safonau cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys ras ôl a blaen i lefel 5/4 (Prawf blipio).
  • Os nad ydych yn bodloni'r safon y tro cyntaf, gallwch gymryd y prawf eto hyd at uchafswm o dair gwaith.Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodiad hefyd tua chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig a rhaid i chi lwyddo yn y prawf hwn i symud eich cais ymlaen.
 • Prawf Cyffuriau a Phrofi Biometrig
  • Bydd y prawf cyffuriau'n golygu cwblhau holiadur am unrhyw feddyginiaeth rydych wedi ei chymryd neu yn ei chymryd, a sampl o wallt.
  • Bydd Profi Biometrig yn golygu cymryd olion bysedd a swabiad DNA (ceg), a fydd yn cael eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.
 • Fetio a Geirdaon
  • Mae angen geirdaon ar gyfer isafswm o dair blynedd o hanes cyflogaeth parhaol. Os nad ydych wedi bod yn gyflogedig am dair blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon addysgol a phersonol hefyd.
 • Holiadur Gwirio Iechyd, a Phenodiad
  • Bydd hwn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys Clyw, Golwg, Sain, Sbirometreg, Atgyrchoedd a BMI. Y Swyddfa Gartref sy'n pennu safonau BMI ar gyfer swyddogion heddlu. Mae cylchlythyr presennol Y Swyddfa Gartref 59/2004 yn amlinellu y dylai hwn fod rhwng 18 a 30.

  Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i chi fod yn bresennol mewn unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ar gyfer ffitio iwnifform.

  Penodiad llwyddiannus

  • Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth, byddwch yn cael lle yn y garfan sydd ar gael i'w derbyn nesaf, a threfnir apwyntiad i chi gael eich ffitio am iwnifform.

Os ydych yn llwyddo yn y broses recriwtio gofynnir i chi fynychu rhaglen hyfforddiant modylol. Bydd y rhaglen yn dechrau gyda chyfnod o wythnosau'n dysgu'r wybodaeth sylfaenol. Ar ôl i chi lwyddo yn yr arholiad cyntaf byddwch yn cymryd llw fel Cwnstabl Gwirfoddol. Yna byddwch yn gadael eich hyfforddiant am rai wythnosau i berfformio dyletswyddau ochr yn ochr â mentor, gan gwblhau cynllun datblygu personol. Caiff y broses hon ei hail adrodd nes byddwch wedi llwyddo ym mhob un o'r elfennau angenrheidiol sy'n ofynnol er mwyn dod yn Gwnstabl Gwirfoddol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, gyrrwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda 

Gallwch hefyd dilyn ni ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â'r broses recriwtio, ac am waith yr Heddlu yn eich ardal chi.