Gweithredu Cadarnhaol

Mae Heddlu Gwent yn awyddus iawn i gael ceisiadau gan bobl sydd o gefndir lleiafrifoedd ethnig Du, Asiaidd neu arall (yn cynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn weladwy megis pobl Tsiecaidd, Slofacaidd, Pwylaidd, Sipsiwn/Teithwyr.) 

Cysylltwch â [email protected] os hoffech gael rhagor o fanylion am y camau cadarnhaol rydym yn eu cyflawni yn yr ardal hon. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut rydym yn gweithredu'n gadarnhaol isod.

Cyflwyniad

Mae gan Heddlu Gwent ymrwymiad cryf i werthfawrogi gwahaniaeth ac annog cynhwysiant - yn ein sefydliad a thrwy'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Un o'r ffyrdd y gallwn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sy'n diwallu anghenion y cyhoedd yw drwy gael gweithlu sy'n cynrychioli ein cymunedau. Mae hyn yn golygu sicrhau ein bod yn recriwtio pobl sydd â nodweddion gwahanol, p'un a yw hynny yn rhyw, hil, crefydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd. Mae gweithlu amrywiol yn golygu y gall Heddlu Gwent ddarparu gwell gwasanaeth i'r cyhoedd drwy Swyddogion sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau bywyd.

Y Gyfraith

Fel rhan o'n Dyletswydd Cydraddoldeb a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, mae gan Heddlu Gwent gyfrifoldeb i ddiddymu unrhyw anfanteision ymysg pobl gyda 'Nodweddion Gwarchodedig' (mae hyn yn golygu rhyw, hil, crefydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth a phriodas a phartneriaeth sifil). Mae gennym hefyd ddyletswydd i gymryd camau i ddiwallu anghenion pobl gyda Nodweddion Gwarchodedig lle mae'r rhain yn wahanol i anghenion pobl eraill, ac annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu weithgareddau lle mae eu cyfranogiad yn anghyfartal o isel.

Beth mae hyn yn ei olygu?  

O ran recriwtio, mae hyn yn golygu bod angen i ni ddeall unrhyw rwystrau i ymuno â'r Heddlu ar gyfer pobl sy'n rhannu Nodweddion Gwarchodedig a gweithio i gael gwared ohonynt. Mae hefyd yn golygu bod yn rhaid i ni ddeall demograffig ein gweithlu (er enghraifft, faint o Swyddogion lleiafrifoedd ethnig sydd gennym) ac a yw'r niferoedd yn is nac y dylent fod, a gweithio i newid hyn.

Beth yw Gweithredu Cadarnhaol?

Mae Gweithredu Cadarnhaol yn cyfeirio at y mentrau y byddwn yn ymgymryd â nhw i ddiddymu'r rhwystrau ac annog grwpiau a dangynrychiolir i wneud cais i ymuno â Heddlu Gwent. Mae sawl ffordd y byddwn yn gwneud hyn, yn cynnwys (ond yn gyfyngedig):

 • Targedu ein hysbysebu yn ein cymunedau sydd ar hyn o bryd yn cael eu tangynrychioli
 • Cynnig cyswllt gyda un o Swyddogion presennol yr Heddlu i ddysgu o'u profiadau

Ydy hyn yn golygu rhoi swydd i rywun yn lle rhywun arall ar sail Nodweddion Gwarchodedig?

Gall Heddluoedd ddefnyddio camau cadarnhaol er mwyn penderfynu penodi ymgeisydd o gr?p sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig, os credant yn rhesymol bod y gr?p o dan anfantais neu'n cael ei dangynrychioli yn y gweithlu, neu os yw eu cyfranogiad mewn gweithgaredd yn anghyfartal o isel. Er hynny, ni ddylai Heddluoedd gael polisi cyffredinol o drin pobl gyda'r nodweddion gwarchodedig perthnasol yn fwy ffafriol mewn cysylltiad â recriwtio neu ddyrchafu.

Pwy ydym yn ei dargedu?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw Heddlu sydd â gweithlu sy'n gynrychioliadol o ethnigrwydd o'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Yng Ngwent, mae gennym boblogaeth lleiafrifoedd ethnig o oddeutu 3.9%. sy'n codi i 10% yng Nghasnewydd. Er hynny, mae ein Swyddogion lleiafrifoedd ethnig ond yn cyfateb i 1.55% o'r gweithlu. Mae hyn yn golygu bod gennym gyfrifoldeb penodol i annog a chefnogi ceisiadau gan gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Mae gennym hefyd ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sy'n nodi eu bod yn lesbiaid, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n drawsrywiol.

Ar gyfer pwy mae hyn yn gymwys?

Unigolion gyda nodweddion gwarchodedig sy'n dioddef o ryw fath o anfantais oherwydd y nodweddion hynny neu cânt eu tangynrychioli yn anghyfartal. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu Rhywedd
 • Priodas a Phartneriaeth Sifil
 • Beichiogrwydd a Mamolaeth
 • Hil
 • Crefydd neu Gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Sut ydw i'n cael rhagor o wybodaeth?

Os ydych am gael gwybod mwy am fentrau Gweithredu Cadarnhaol e-bostiwch: [email protected]