Cymryd Camau i Sicrhau Gweithlu Cynrychiadol

Mae Heddlu Gwent wedi ymrwymo'n gadarn i werthfawrogi gwahaniaeth ac annog cynhwysiant - o fewn ein sefydliad a thrwy'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Un o'r ffyrdd y gallwn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sy'n diwallu anghenion y cyhoedd yw cael gweithlu sy'n adlewyrchu ein cymunedau. Mae hyn yn golygu ein bod yn denu, recriwtio a chadw gweithlu amrywiol.

Fel rhan o'n Dyletswydd Cydraddoldeb a amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, mae gan Heddlu Gwent gyfrifoldeb i gael gwared ar unrhyw anfanteision i bobl sydd a 'Nodweddion Gwarchodedig' (o ran rhywedd, hil, crefydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, a phriodas a phartneriaeth sifil). Ein nod yw cyflawni hyn trwy ymgysylltu â'n cymunedau amrywiol a thrwy fentrau gweithredu cadarnhaol.

Beth mae hyn yn ei olygu?

O safbwynt recriwtio, mae hyn yn golygu bod angen i ni ddeall unrhyw beth sy'n rhwystro pobl sy'n rhannu Nodweddion Gwarchodedig rhag ymuno â Heddlu Gwent a gweithio i gael gwared arno. Mae hefyd yn golygu bod angen i ni ddeall demograffeg ein gweithlu (er enghraifft, faint o swyddogion o gefndir lleiafrifoedd ethnig sydd gennym ni) ac os yw'r niferoedd y is nac y dylent fod, gweithio i newid hyn.

Beth yw Gweithredu Cadarnhaol?

Mae Gweithredu Cadarnhaol yn cyfeirio at y mentrau rydym yn ymrwymo iddynt i ddileu rhwystrau ac annog grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ymuno â Heddlu Gwent. Byddwn yn gwneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys (ond nid yn unig):

 • Partneru gyda grwpiau a sefydliadau lleol yn y gymuned
 • Anelu ein hysbysebion at gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd.
 • Hyfforddi a mentora
 • Cynnig cyswllt gyda swyddog heddlu i ddysgu o'i brofiadau ef neu hi
 • Sesiynau ymwybyddiaeth - cyfleoedd a recriwtio yn Heddlu Gwent
 • Cynllun cysgodi

Gall lluoedd heddlu ddefnyddio gweithredu cadarnhaol wrth benderfynu penodi ymgeisydd o grŵp sy'n rhannu nodwedd warchodedig, os ydynt yn credu o fewn rheswm bod y grŵp dan anfantais neu heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gweithlu, neu os yw eu cyfranogiad mewn gweithgarwch yn anghymesur o isel.

Fodd bynnag, rhaid i luoedd heddlu beidio â chael polisi cyffredinol o drin pobl gyda'r nodweddion gwarchodedig perthnasol yn fwy ffafriol o ran recriwtio neu ddyrchafu.

Cyfarfod â'r Tîm Gweithredu Cadarnhaol

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi ragor o fanylion am y mentrau gweithredu cadarnhaol rydym yn eu datblygu yn Heddlu Gwent, cysylltwch â Brian Amos neu Clare Gibson drwy anfon e-bost at [email protected]

Pwy ydym ni eisiau eu denu?

Yng Ngwent, mae gennym boblogaeth lleiafrif ethnig o ryw 3.9% sy'n codi i 10% yng Nghasnewydd. Er hynny, dim ond 2.2% o'n swyddogion heddlu sydd o leiafrif ethnig. Mae hyn yn golygu bod cyfrifoldeb penodol arnom ni i annog a chefnogi ceisiadau gan ein cymunedau amrywiol. Mae Heddlu Gwent yn awyddus iawn i dderbyn ceisiadau gan bobl sydd o gefndir Du, Asiaidd neu gefndir lleiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig gwyn fel pobl Tsiecaidd, Slofacaidd, Pwylaidd, Sipsiwn/Teithwyr). Mae gennym ddiddordeb penodol mewn ceisiadau gan bobl sy'n arddel hunaniaeth LGBT+ hefyd.

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael?

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy'n cefnogi ein pobl ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cydweithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i'n staff a chymunedau lleol. Mae ein cymdeithasau staff yn gweithio i gefnogi a chynghori cydweithwyr ar draws Cymru hefyd ac rydym yn falch o'r rhan weithredol maent yn ei chwarae yn dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Rydym yn falch bod gennym nifer o gymdeithasau sy’n rhoi cymorth i gydweithwyr a phobl a allai ddod yn gydweithwyr rywbryd yn y dyfodol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd Heddlu Gwent
 • Merched Mewn Plismona Gwent
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith LGBT+
 • Police Sport Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr yr Heddlu
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unsain
 • Ffederasiwn Heddlu

Grŵp o bobl sy'n annibynnol ar Heddlu Gwent yw'r Grŵp Cynghori Annibynnol. Maen nhw'n gweithio mewn partneriaeth â ni fel ein 'ffrindiau beirniadol'Mae'r grŵp yn cynnwys pobl o'r gymuned leol o wahanol gefndiroedd sy'n cynnig cyngor annibynnol i'r heddlu ar bolisïau, strategaethau, cynlluniau cyflawni a phryderon cymunedol.

Mae cael Grŵp Cynghori Annibynnol yn helpu i sicrhau bod Heddlu Gwent yn ymddwyn yn deg, heb ragfarn ac yn ystyried sut bydd ein gweithredoedd yn effeithio ar ein cymunedau.