Gwirfoddoli gyda ni

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi'r Heddlu yn rhoi o'u hamser ac yn cynnig eu sgiliau er mwyn ein helpu i wella ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei gynnig i'n cymunedau.

Maent yn helpu ac yn gwella'r gwaith arferol a wneir gan swyddogion a staff yr Heddlu o ddydd i ddydd.

Mae cyfleoedd yn amrywio o un lleoliad i'r llall, gan ddibynnu ar anghenion lleol. Fodd bynnag, mae rolau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Helpu Timau Plismona yn y Gymdogaeth i feithrin perthynas â'u cymunedau
 • Diweddaru gwefannau
 • Cwblhau arolygon yn y gymuned
 • Dosbarthu taflenni a chylchlythyrau
 • Gwaith gweinyddu cyffredinol
 • Helpu â digwyddiadau lleol
 • Ymdrin ag ymholiadau a geir dros y ffôn
 • Helpu ag eiddo a ganfuwyd, a gollwyd neu a ladratwyd
 • Helpu â Chynlluniau Gwarchod
 • Helpu â Rhaglen Cadetiaid yr Heddlu

Mae angen i wirfoddolwyr feddu ar rai sgiliau sylfaenol

 • Dibynadwyedd
 • Uniondeb
 • Sgiliau rhifedd sylfaenol
 • Sgiliau llythrennedd
 • Sgiliau TG sylfaenol

Dylai gwirfoddolwyr hefyd ddangos agwedd gadarnhaol a chyfeillgar a pharodrwydd i ddysgu.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n 18 oed a throsodd o bob cefndir sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i'n helpu.

Caiff gwirfoddolwyr eu recriwtio heb ystyried rhyw, anabledd, hil, crefydd neu agweddau eraill ar amrywiaeth.

Mae gwirfoddolwyr yn dod ag amrywiaeth eang o brofiadau bywyd a sgiliau i'r timau maent yn eu cefnogi ac yn ychwanegu gwerth at waith staff hyfforddedig. Yn aml, mae gan wirfoddolwyr wybodaeth ac arbenigedd helaeth a all fod o fudd i'r gymuned ehangach hefyd.

Os ydych yn fodlon gwirfoddoli 2 i 4 awr o'ch amser bob wythnos, neu fwy os gallwch, cysylltwch â ni.

Fel gwirfoddolwr, gallwn gynnig y canlynol i chi

Cymorth: Os cewch eich cymeradwyo fel gwirfoddolwr, cewch gyngor, canllawiau a chymorth i gyflawni eich gweithgareddau.

Hyfforddiant: Ni fydd disgwyl i chi ymgymryd â thasgau nad ydych yn gyfarwydd â hwy. Caiff hyfforddiant priodol ei ddarparu, yn dechrau gyda chwrs sefydlu i mewn i'r sefydliad.

Treuliau: Gall gwirfoddolwyr hawlio treuliau teithio penodol a threuliau eraill. Caiff y rhain eu cytuno â chi os cewch eich cymeradwyo fel Gwirfoddolwr Cefnogi'r Heddlu.