Staff yr Heddlu

Nid swydd i swyddogion heddlu yn unig yw plismona. Mae'n gofyn am dîm mawr, amlddisgybledig sy'n cydweithio a gwneud y defnydd gorau posibl o'r sgiliau ac adnoddau sydd ar gael. Mewn gwirionedd, mae cyfran fawr o'n gweithlu yn gweithio mewn iwnifform ac mewn swyddi staff heb iwnifform. Mae'r swyddi hyn yn chwarae rhan hollbwysig yn cefnogi plismona rheng flaen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd gyda'r cyhoedd neu chwarae rhan y tu ôl i'r llenni, mae nifer o opsiynau gyrfa posibl mewn amrywiaeth o swyddi proffesiynol, technegol a gweinyddol ar draws yr adrannau canlynol a llawer mwy:

 • Gwasanaethau Ystadau ac Adnoddau

 • Cyfathrebu Corfforaethol

 • Uned Cymorth Gwyddonol (gan gynnwys yr uned fforensig)

 • Gwasanaethau Cyfreithiol

 • Ardal Blismona Leol (Plismona Lleol, Cymorth Gweithredol a Gwasanaethau Gwarchodol)

 • Y Ddalfa, Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Data

 • Cyllid

 • Gwasanaethau i Bobl (Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Rheoli Talent ac Iechyd Galwedigaethol)

 • Caffael

 • Safonau Proffesiynol

 • Strategaeth Perfformiad a Newid (Dadansoddi ac Ymchwilio)

  I gael manylion y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd, edrychwch ar yr adran Swyddi Gwag.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau, oedran, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol gwahanol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y mae'n rhaid i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi sicrhau eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais:

 • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n h?n.
 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, neu'n dal pasbort o aelod wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn ddinesydd o'r Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU.
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud cais.
 • Os oes gennych chi gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu'n awtomatig nad ydych yn gymwys; mae'n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datgelwch unrhyw rybudd neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at fethu'r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn fethdalwr cofrestredig gyda dyledion heb eu talu, bod â Dyfarniad Llys Sirol yn eich erbyn, neu fod yn destun Cytundeb Gwirfoddol Unigol.
 • Rhaid i chi beidio â chael tat?s a allai fod yn sarhaus i bobl.

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn trefnu bod amrywiaeth eang o fuddiannau ar gael i chi.

Gwyliau Blynyddol

Mae lwfans gwyliau blynyddol yn dibynnu ar eich gradd.

Ar gyfer rôl weinyddol, mae lwfans gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 ddiwrnod, ac yn codi i 28 diwrnod, gan ddibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Mewn rolau gradd uwch, cynyddir y lwfans gwyliau blynyddol.

Gwyliau Banc

Mae Heddlu Gwent yn caniatáu wyth diwrnod o wyliau cyhoeddus/banc statudol, wedi'u pennu ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn:

Dydd Calan

Dydd Gwener y Groglith

Dydd Llun y Pasg

Calan Mai

G?yl Banc y Gwanwyn

G?yl Banc mis Awst

Dydd Nadolig

G?yl San Steffan

Caiff gweithwyr rhan-amser gymryd gwyliau banc ar sail pro rata.

Cynllun Beicio i'r Gwaith

Mae'r Cynllun Beicio i'r Gwaith yn eich galluogi i gael beic a/neu ategolion beicio i'w defnyddio er mwyn beicio i'r gwaith wrth wneud arbedion treth ac Yswiriant Gwladol. Rydych yn rhentu'r beic a'r cyfarpar beicio o'ch dewis drwy aberth cyflog Heddlu Gwent.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein hamcanion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu gweithredu drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn trin ein cydweithwyr a'r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch bob amser.

Strategaeth Iechyd a Lles

Rydym yn cynnig Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicogymdeithasol yn y gwaith. Mae'r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol ac mae hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela. Mae gennym adran Lles hefyd sy'n hyrwyddo iechyd trwy fentrau ar draws y llu, helpu i ganfod tueddiadau yn lles y gweithlu er mwyn rhoi strategaethau rhagweithiol ar waith a chefnogi gweithlu sy'n iach ac yn hapus.

Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu hael

Mae gennym bolisi Absenoldeb Mamolaeth galwedigaethol llawn sydd ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu. Cyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth, 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol, 13 wythnos heb gyflog. Mae hwn yn amodol ar hyd gwasanaeth.

Cynllun Pensiwn

Caiff gweithwyr ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; cynllun pensiwn cyfrannol yw hwn.

Cyfnod Prawf

Mae'r rhan fwyaf o swyddi Staff yr Heddlu yn destun cyfnod prawf o chwe mis.

Cymorth a chyngor gan Gymdeithasau Staff a Rhwydweithiau Cymorth sy'n cynnwys

Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cefnogi Gallu a Unsain.

Undeb Llafur

Undeb llafur cydnabyddedig Heddlu Gwent yw Unsain.

Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafu

Mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar werth datblygiad proffesiynol parhaus.

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith/Gweithio Hyblyg

Mae Heddlu Gwent yn cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd bywyd a gwaith ac mae ganddo bolisïau da ar gyfer mamolaeth/tadolaeth, gwyliau rhieni a rennir, amser o'r gwaith ar gyfer dibynyddion, gostwng oriau gwaith yn wirfoddol, hawl i wneud cais i weithio'n hyblyg a rhannu swydd.

Oriau Gwaith

Gan ddibynnu ar y rôl rydych yn gwneud cais amdani, bydd oriau gwaith amrywiol. Bydd rhai rolau, megis yn Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu, ar sail patrwm sifftiau penodedig, tra bydd llawer o rolau swyddfa (hyd at swyddi Prif Swyddog) yn cynnig buddiant gweithio oriau hyblyg.

Buddiannau Ychwanegol

Gall staff Heddlu Gwent ymuno â nifer o gampfeydd am bris gostyngol mewn lleoliadau amrywiol ledled Gwent, yn ogystal â chael gostyngiadau mewn bwytai a siopau cludfwyd.

Ffurflen Gais

 • I lwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar sail cymhwyster.

 • Os ydych yn llwyddo yn y meini prawf cymhwyster sylfaenol, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau ar sail cymhwysedd (ceir manylion yn y proffil swydd).

 • Cofiwch, os ydych yn ymgeisio am swydd ar radd 5 neu is (nodir hyn yn yr hysbyseb) dim ond y meini prawf lleiaf bydd gofyn i chi eu bodloni (fel arfer Cyraeddiadau, Gwybodaeth a Phrofiad, er y bydd yr union fanylion yn cael eu cadarnhau yn y proffil swydd).

 • Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus ac mor llawn ag y gallwch.

 • Cofiwch hefyd roi sylw i'ch sillafu a gramadeg.

Cyfweliad ar Sail Cymhwysedd

 • Bydd hwn yn gyfweliad ar sail cymhwysedd yn unol â'r cymwyseddau a hysbyswyd sy'n berthnasol i'r swydd (manylion yn y proffil swydd). Yn ogystal, gall gynnwys rhai cwestiynau sydd wedi eu cynllunio i ganfod eich sgiliau a rhinweddau.

Gwiriadau cyn Penodiad

 • Yn dilyn y cyfweliad bydd angen i chi ddarparu hanes cyflogaeth/geirda am dair blynedd a llwyddo mewn proses fetio diogelwch. Yn ogystal, ar gyfer rhai swyddi, efallai y bydd gofyn i chi fynychu apwyntiad cyffuriau a biometreg (mae hyn yn rhan o'r broses fetio uwch) ac apwyntiad gwiriad iechyd, i sicrhau bod unrhyw addasiadau rhesymol yn cael eu hargymell a'u trefnu cyn penodiad.

Penodiad Llwyddiannus

 • Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth, byddwn yn cysylltu â chi a'r adran i drefnu dyddiad dechrau addas a darparu Llythyr o Gynnig a Thelerau ac Amodau perthnasol i'r swydd.