Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Canllaw Defnyddiwr Ymgeisydd

Isod mae canllaw ar Borth Cais am Swydd Oleeo ar gyfer Heddlu Gwent.

Defnyddiwch y canllaw hwn i gael cyngor ac arweiniad i'ch helpu trwy'r broses ymgeisio gan ddefnyddio Oleeo.

Staff yr Heddlu

Swyddogion yr Heddlu

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd. 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig. 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

E-bost: [email protected]

Swyddogion Cymorth Cymunedol

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Cwnstabliaid Gwirfoddol

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Cadetiaid yr Heddlu

Ymgyrch yn agor yn fuan, Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Gwirfoddolwyr

Prentisiaethau

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.