Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

 

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd.

 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

 

Gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddi-gwag/

E-bost: [email protected]

Swyddogion Cymorth Cymunedol

Staff yr Heddlu

Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol

Rydym yn chwilio am Bennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a fydd yn llunio a chyfarwyddo gweithredu Strategaeth Gyfathrebu'r Heddlu, gyda'r prif ffocws ar gefnogi darpariaeth gwasanaethau rheng flaen yn unol â gwerthoedd yr heddlu a blaenoriaethau strategol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Cyflog £47,826 - £51,048

Oriau 37 awr yr wythnos

Dydd Cau 04/04/2019 @ 13:00

Swyddog Paratoi a Seiberddiogelwch Arbenigol y Llu

Rydym yn chwilio am Swyddog Paratoi a Seiberddiogelwch Arbenigol y Llu darparu'r Strategaeth Diogelu Cenedlaethol ar lefel y llu, gan roi cyngor seiberddiogelwch i fusnesau a'r cyhoedd sy'n gyson ac wedi'i gymeradwyo'n genedlaethol, fel rhan o TeamCyberUK. Cynnig cyngor seiberddiogelwch i ddioddefwyr troseddau seiber-ddibynnol er mwyn lleihau'r perygl eu bod yn dioddef eto. Rhoi cyngor a dangos i fusnesau sut i fod yn gadarn o ran seiberddiogelwch i'w galluogi i fod yn fwy diogel yn yr oes ddigidol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Mamhilad
Cyflog£28,353 - £30,195  
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

04/04/2019 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Gwirfoddolwyr