Swyddi Gwag

Rydym ni’n chwilio am bobl ddawnus a brwdfrydig i ymuno a Heddlu Gwent... 

Yma gallwch ddarganfod popeth yr ydych chi angen ei wybod am ein cyfleoedd gyrfaoedd presennol yn Heddlu Gwent, y gwahanol swyddi yr ydym ni’n eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd adborth yn cael ei ddarparu dim ond ar ôl cyfweliad. Ceir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn ddim llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.


Canllaw Defnyddwyr i Ymgeiswyr

Ceir canllaw isod ar Borth Ymgeisio am Swydd Oleeo ar gyfer Heddlu Gwent. Defnyddiwch y canllaw hwn i gael cyngor a chyfarwyddyd i’ch helpu drwy’r broses ymgeisio gan ddefnyddio Oleeo.


Staff Heddlu


Swyddogion yr Heddlu


Ditectif Gwnstabl (Cyfleoedd i Drosglwyddeion)

Mae Heddlu Gwent yn dymuno recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd gyda Heddluoedd Swyddfa Gartref eraill, sydd wedi cwblhau eu cyfnodau prawf.

Rydym yn dymuno recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwysedig a phrofiadol sydd â sgiliau a phrofiad o reoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu gwybodaeth ddigidol, ymdrin â throseddau a seiber-alluogwyd, a dealltwriaeth o amrywiaeth o agweddau agored i niwed a’r ffyrdd priodol i ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddion staff, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol, swyddi arbenigol, yn ogystal â rhagolygon datblygiad a dyrchafiad.

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r sgiliau a’r angerdd yr ydym ni’n chwilio amdanyn nhw, yn gallu dangos ymrwymiad i gyrraedd lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna ymgeisiwch nawr. Byddwch yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol ac yn cael profiad o amrywiaeth eang o wahanol heriau yn feunyddiol. Yn ogystal â’r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a darparu tystlythyrau, llwyddo mewn cyfweliad a phrawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac archwiliad iechyd.

Mae Heddlu Gwent yn ardal ddiwylliannol amrywiol ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a phob grŵp ethnig. Gallwch gael gafael ar y ffurflen gais, neu ragor o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am ddyddiadau cau, drwy’r canlynol:

E-bost Cyswllt:[email protected]


Swyddogion Cymorth Cymunedol


Cwnstabliaid Arbennig


Cadetiaid yr Heddlu


Cadetiaid yr Heddlu

Dyma gyfle cyffrous i bobl ifanc rhwng 14-18 oed ymuno â Heddlu Gwent. Mae'n gyfle i ddeall yr heddlu'n well, ehangu eich gwybodaeth a dysgu sgiliau newydd gan roi cymorth i gymunedau Gwent ar yr un pryd.

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yw Cynllun Cadetiaid Heddlu Gwent ac mae'n rhan o'r Rhaglen Genedlaethol Cadetiaid Gwirfoddol. Mae Cynllun Cadetiaid Heddlu Gwent yn rhaglen ysbrydoledig, ryngweithiol sy'n llawn hwyl ac sy'n cyfrannu at amcanion ehangach plismona. Mae'r Cynllun Cadetiaid yn cynnwys sesiynau uned wythnosol a nifer o oriau'n gwirfoddoli yn y gymuned.


Mae'r Cynllun Cadetiaid wedi cael ei lunio i ddatblygu eich dealltwriaeth o blismona bob dydd hefyd, a rhoi profiad gwerthfawr i chi o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu eich sgiliau cyfathrebu.

Ydych chi'n frwdfrydig ac yn ymroddedig i'r ardal rydych yn byw ynddi? Os felly, dyma gyfle bendigedig i wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae'r unedau cadetiaid yn y lleoliadau canlynol:

  • Pont-y-pŵl
  • Y Fenni
  • Casnewydd
  • Glyn Ebwy
  • Ystrad Mynach

Rhaid lawrlwytho ffurflenni cais yn electronig yma a rhaid eu cyflwyno trwy gyfrwng e-bost yn unig i [email protected] Cwestiynau Cyffredin

Bydd ffenestr y cais yn cau ar 11/06/2020 am 13:00

FAQ's

Llenwch bob maes ar y ffurflen gais a'r ffurflen gwiriadau, gan gynnwys y datganiad personol.  Fel y nodir ar y ffurflen gais, disgrifiwch mewn 300 gair pam rydych am fod yn gadét, eich hobïau, diddordebau ac unrhyw glwb/cynllun ieuenctid rydych yn aelod ohono neu'n ymwneud ag ef.

*Sylwer y gall unrhyw wybodaeth ar goll arwain at oedi wrth brosesu eich cais.

Prosesu

Bydd ymgeiswyr sy'n cyrraedd rhestr fer yn cael eu prosesu trwy wiriadau cyn cael eu dyrannu i uned a'u hychwanegu at y 'Porth' lle bydd gofyn am fanylion pellach gan riant neu warcheidwad, gan gynnwys holiadur iechyd, er mwyn gallu gwneud addasiadau rhesymol.


Gwirfoddolwyr

Yn anffodus, nid ydym yn recriwtio i’r swydd hon ar hyn o bryd.


Prentisiaethau

Yn anffodus, nid ydym yn recriwtio i’r swydd hon ar hyn o bryd.