Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

 

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd.

 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

 

Gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddi-gwag/

E-bost: [email protected]

Staff yr Heddlu

Gwyddonydd Fforensig

Rydym yn chwilio am Cynnal archwiliadau mewn labordy ar arddangosion a atafaelwyd o leoliadau troseddau er mwyn canfod hylifau corfforol, yn unol â strategaeth y cytunwyd arni.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Bridgend
Cyflog£27,795 - £32,259 + 20%  
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

 07/02/2019 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Cynnal archwiliadau mewn labordy ar arddangosion a atafaelwyd o leoliadau troseddau er mwyn canfod hylifau corfforol, yn unol â strategaeth y cytunwyd arni.

Rydym yn chwilio am Cysylltydd Cyfathrebu’r Heddlu I Darparu gwasanaeth yn y man cyswllt cyntaf yn ymwneud â chofnodi troseddau a digwyddiadau.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Y Broses Recriwtio

Gwybodaeth

 

Lleoliad HQ
Cyflog£18,486 - £24,759 + 20%  
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

 30/01/2019 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Gweinyddwr Dysgu a Datblygu I Rhoi cymorth gweinyddol i'r Llu yn y maes Dysgu a Datblygu.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£18,123 - £19,317
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau24/01/2019 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Gweithiwr Proffesiynol Brysbennu Iechyd Meddwl yn Ystafell Reoli'r Heddlu I rhoi cyngor, canllawiau a chyfarwyddyd i swyddogion a staff Heddlu Gwent mewn perthynas ag ymateb i'r galwadau hynny am wasanaeth mewn perthynas ag unigolion y mae'n yn ymddangos eu bod yn wynebu argyfwng iechyd meddwl neu fod ganddynt anghenion iechyd meddwl. Gwneud penderfyniadau annibynnol proffesiynol y mae'n atebol amdanynt yn ei God Ymddygiad Proffesiynol a pholisïau perthnasol eraill.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad HQ
Cyflog

£33,933 - £36,936 + 20%

Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 20/12/2018 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Datgelu rheoli ymholiadau sy’n gysylltiedig â datgelu gwybodaeth a gedwir gan yr heddlu, gwneud penderfyniadau ynghylch y wybodaeth sy'n berthnasol i'r ymholiad yn unol â deddfwriaeth statudol ac anstatudol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad HQ, Cwmbran
Cyflog£25,062 - £26,802
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 31/01/2019 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Bridgend
Cyflog£27,795 - £32,259
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 31/01/2019 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu I bydd yr Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cydlynu cyfathrebu ac ymgysylltu cymunedol gan gynnwys ymgymryd â chyfrifoldebau’r wasg a chysylltiadau cyhoeddus.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Cwmbran, HQ
Cyflog£30,483 - £32,259
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 24/01/2019 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr