Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu a Ditectif Gwnstabliaid o heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref, sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym yn chwilio am Gwnstabliaid yr Heddlu o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff, rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol, yn ogystal â rhagolygon datblygu a dyrchafu.

Rydym hefyd am recriwtio Ditectifs sydd â sgiliau a phrofiad o reoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, delio â throseddau a hwylusir gan ddulliau seibr, a dealltwriaeth o amrywiaeth o wendidau a'r ffyrdd priodol o ymateb.

Os ydych yn credu bod gennych y sgiliau a'r brwdfrydedd angenrheidiol ac y gallwch ddangos ymrwymiad i gyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna gwnewch gais nawr. Byddech yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, ac yn profi amrywiaeth eang o heriau gwahanol bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a chynnig geirdaon, llwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac Archwiliad Iechyd.

Mae Gwent yn ardaloedd amrywiol yn ddiwylliannol ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a gr?p ethnig.

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Swyddogion Heddlu (Sgoriau Trosglwyddo Canolfannau Asesu) Recriwtio

Lleolir yn: Heddlu Gwent | Yr Heddlu cyfan

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

 Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gydag un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH).
 • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich asesiad yn y ganolfan o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn Hydref 2016).
 • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob isafswm sgôr gael ei gyflawni hefyd).
 • Rhaid bod ymgeiswyr yn dal trwydded yrru llaw lawn, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i:

[email protected]

Staff yr Heddlu

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

  

LleoliadMamhilad
Cyflog£24,813 - £26,535
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

13/12/2017 @ 12:00 noon

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â'n Ystafell Gyfathrebu’r Heddlu darparu gwasanaeth yn y man cyswllt cyntaf yn ymwneud â chofnodi troseddau a digwyddiadau.

Am fwy o wybodaeth am y rôl : https://www.gwent.police.uk/cy/newyddion/newyddion-diweddaraf/

Neu cysylltwch â Joanne Glastonbury Watkins (Mentor o safon) ar 01633 838111 neu [email protected]

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu
Cyflog

£17,943 - £24,030

 

Yn ddechrau ar £17943 gyda 20% ychwanegol ar gyfer gweithio shifftiau 24/7, felly £21,531 (ynghyd â tua £2562 arall mewn gwelliannau y penwythnos).

Unwaith yr ydych yn cyrraedd lefel foddhaol o gymhwysedd, byddwch wedi cyrraedd  gradd 5 ar o leiaf £26,398 sy'n cynnwys eich lwfans sifft 20% (ynghyd â tua £3141 arall mewn gwelliannau y penwythnos).

 

Oriau

37 awr yr wythnos

system sifft yn 6 ar 4 oddi ar y system, fel canllaw yw;  ddwy sifft Dydd (0700-1700), ddwy sifft prynhawn/gyda'r nos (1300-2100 neu 1700-0100) a dwy noson neu sifftiau nos (1700-0300 neu 2100-0700)

 

Dydd Cau

03/01/2018 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Os ydych yn fyfyriwr prifysgol, yn disgwyl gradd 2:1 neu uwch mewn gwaith fforensig ar gyfrifiaduron, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn un o'n interniaethau. 

Hyd yr interniaeth fydd 12 mis yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2018 a bydd yn rhoi cyfle gwych i gael mewnwelediad i fywyd a gwaith.  Byddwn yn rhoi aseiniadau heriol i chi – a'r holl gymorth sydd ei angen arnoch i wneud y gorau o'r profiad.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

 

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent
Cyflog£17,544 y flywddyn 
Oriau

37 awr yr wythnos 

Dydd Cau 29/12/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am ymchwiliol cymorth swyddog i;

 • I ddarparu cymorth yn ymchwilio i ddigwyddiadau a throseddau o fewn uned amddiffyn y cyhoedd.
 • Rhoi diogelu, cymorth a chyngor mewn achosion o gam-drin domestig
 • I gynnal ymchwiliadau yn unol â chyfarwyddyd gan y swyddog ymchwilio uwch

Lawrlwytho proffil y rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran (ond bydd yn ofynnol i weithio ar draws yr heddlu yn yr adran ymchwilio troseddau
Cyflog£24813- £26535
Oriau37 awr yr wythnos  (penwythnos ynghyd â thaliad ychwanegol gan gynnwys gweithio'r nosweithiau a'r penwythnos)
Dydd cau27 o Rhagfyr 2017 12yp hanner dydd. 


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i Gweithredu polisi a phrosesau'r Gymraeg, i sicrhau bod Heddlu Gwent a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cydymffurfio â'r Safonau Iaith Gymraeg perthnasol. 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£30,180 - £31,938
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau03/01/2018 am hanner dydd

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i cyflawni ystod eang o ddyletswyddau er mwyn cyfrannu at gadw a thrafod y rhai sy'n cael eu cadw yn y ddalfa yn effeithiol ac yn effeithlon.

Lawrwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadCasnewydd Canolog/ Ystrad Mynach
Cyflog£21,999 - £24,030 (ynghyd â lwfans sift)
Oriau37 awr yr wythnos (yn geithio shifftiau)
Dydd cau 03/01/2018 am 12yp hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn edrych am Dadansoddwr i darparu gwasanaeth ystadegol a dadansoddol proffesiynol i gefnogi Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru (Gwent) drwy gasglu, dadansoddi a dehongli data gorfodi a data a gasglwyd. 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys, Cwmbran
Cyflog£21,999 - £24,030
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 20/11/2017 am 12 hanner dydd

Am fwy o manylion am y rôl cysylltwch â rheolwr Lee Ford [email protected]

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr