Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd.

 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

 

Gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddi-gwag/

E-bost: [email protected]

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am Prif Ddadansoddwr cefnogi'r llu a'r holl benaethiaid adrannau i ddefnyddio dadansoddi effeithiol trwy'r llu cyfan.  Rhoi cyfarwyddyd arbenigol ar bob mater sy'n ymwneud â dadansoddi troseddau, cudd-wybodaeth a pherfformiad. Rheoli swyddogaeth Dadansoddi ac Ymchwilio'r llu.

              

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Cwmbran
Cyflog£34,785 - £37,941
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 27/09/2018 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am gweinyddwr yn gweithio yn yr Adran Datblygu Gwasanaeth ac yn ei chefnogi, ac yn dadansoddi data, llunio adroddiadau, a darparu cymorth gweinyddol a chydlynu.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys Heddlu

£18,123 - £19,317

37 awr yr wythnos

Dydd Cau

27/09/2018 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Pennaeth Dadansoddi ac I ymchwilio arwain yr adran i gyflawni cudd-wybodaeth, dadansoddi ac ymchwilio o ansawdd da. Rheoli, datblygu ac alinio gwasanaethau'r adran a gallu cudd-wybodaeth busnes i gefnogi a llywio'r gwaith o wneud penderfyniadau strategol a hysbysu'r Llu am wasanaethau.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Dychwelwch y rhan A a B gan ddefnyddio 'Microsoft Word' i [email protected]

Lleoliad Police Headquarters, Cwmbran.
Cyflog£40,926 - £43,908
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau27/09/2018 @ 13:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Datgelu I rheoli ymholiadau sy’n gysylltiedig â datgelu gwybodaeth a gedwir gan yr heddlu, gwneud penderfyniadau ynghylch y wybodaeth sy'n berthnasol i'r ymholiad yn unol â deddfwriaeth statudol ac anstatudol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan B

 Lawrlwytho Canllawiau I Ymgeiswyr

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu Gwent
Cyflog£25,062 - £26,802
Oriau37 
Dydd Cau27/09/18 @ 13:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Llywodraethu I ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau i gefnogi llywodraethu a pherfformiad sefydliadol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadBridgend
Cyflog£25,062 - £26,802
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau27/09/2018 am 13:00 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn edrych am Dadansoddwr Busnes I Defnyddio sgiliau dadansoddol i ddeall a rheoli galw yn y dyfodol, datblygu cynlluniau i gwrdd â heriau, gwella perfformiad busnes a galluogi'r sefydliad i ymateb ac addasu i gwrdd â gofynion yn y dyfodol. .

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£27,795 - £29,601
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau27/09/2018 am 13:00


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu I pennaeth Strategaeth Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho

 

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran
Cyflog£19,719- £21,837
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd cau27/09/2018 am 13:00


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Data I Goruchwylio, hwyluso a chydgysylltu gweithgarwch sy'n ymwneud â phrosesu trafodion y Coleg Plismona Cenedlaethol, Gwarantau a Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd, yn yr adran Gwasanaethau Gwybodaeth, yn unol â gofynion deddfwriaethol lleol a chenedlaethol.

 

Lawrlwytho proffil y rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadBridgend
Cyflog£22,221- £24,273
Oriau37 awr yr wythnos  
Dydd cau27/09/2018 @ 13:00. 


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i achwilio a dilysu data a gynhwysir ar systemau'r llu a systemau cenedlaethol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£22,221 - £24,273
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau11/10/2018 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr