Swyddi Gwag

Rydym ni’n chwilio am bobl ddawnus a brwdfrydig i ymuno a Heddlu Gwent... 

Yma gallwch ddarganfod popeth yr ydych chi angen ei wybod am ein cyfleoedd gyrfaoedd presennol yn Heddlu Gwent, y gwahanol swyddi yr ydym ni’n eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd adborth yn cael ei ddarparu dim ond ar ôl cyfweliad. Ceir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn ddim llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn talu Cyflog Byw i bob aelod o staff a gyflogir gennym ac i staff asiantaeth sy’n gweithio gyda ni.Canllaw Defnyddwyr i Ymgeiswyr

Ceir canllaw isod ar Borth Ymgeisio am Swydd Oleeo ar gyfer Heddlu Gwent. Defnyddiwch y canllaw hwn i gael cyngor a chyfarwyddyd i’ch helpu drwy’r broses ymgeisio gan ddefnyddio Oleeo.


Staff Heddlu


Swyddogion yr Heddlu


Ditectif Gwnstabl (Cyfleoedd i Drosglwyddeion)

Mae Heddlu Gwent yn dymuno recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd gyda Heddluoedd Swyddfa Gartref eraill, sydd wedi cwblhau eu cyfnodau prawf.

Rydym yn dymuno recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwysedig a phrofiadol sydd â sgiliau a phrofiad o reoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu gwybodaeth ddigidol, ymdrin â throseddau a seiber-alluogwyd, a dealltwriaeth o amrywiaeth o agweddau agored i niwed a’r ffyrdd priodol i ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddion staff, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol, swyddi arbenigol, yn ogystal â rhagolygon datblygiad a dyrchafiad.

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r sgiliau a’r angerdd yr ydym ni’n chwilio amdanyn nhw, yn gallu dangos ymrwymiad i gyrraedd lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna ymgeisiwch nawr. Byddwch yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol ac yn cael profiad o amrywiaeth eang o wahanol heriau yn feunyddiol. Yn ogystal â’r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a darparu tystlythyrau, llwyddo mewn cyfweliad a phrawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac archwiliad iechyd.

Mae Heddlu Gwent yn ardal ddiwylliannol amrywiol ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a phob grŵp ethnig. Gallwch gael gafael ar y ffurflen gais, neu ragor o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am ddyddiadau cau, drwy’r canlynol:

E-bost Cyswllt:[email protected]


Swyddogion Cymorth Cymunedol


Cwnstabliaid Arbennig


Cadetiaid yr Heddlu


Gwirfoddolwyr


Prentisiaethau

Yn anffodus, nid ydym yn recriwtio i’r swydd hon ar hyn o bryd.