Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

 

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd.

 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

 

Gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddi-gwag/

E-bost: [email protected]

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu bydd yr Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cydlynu cyfathrebu ac ymgysylltu cymunedol gan gynnwys ymgymryd â chyfrifoldebau’r wasg a chysylltiadau cyhoeddus.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Cwmbran
Cyflog£30,483 - £32,259
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 15/11/2018 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth Ymchwilio I cefnogi ymchwiliadau i ddynladdiad a throseddau mawr a gweithredu fel Swyddog Datgelu a / neu Arddangosion i HOLMES a'r Ganolfan Argyfwng yn unol â Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996, cynnal ymholiadau yn unol â chyfarwyddyd yr uwch swyddog ymchwilio.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Casnewydd neu Ystrad Mynach
Cyflog£25,062 - £26,802
Oriau 12 awr a 45 mined yr wythnos
Dydd Cau15/11/2018 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth Ymchwilio I cefnogi ymchwiliadau i ddynladdiad a throseddau mawr a gweithredu fel Swyddog Datgelu a / neu Arddangosion i HOLMES a'r Ganolfan Argyfwng yn unol â Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996, cynnal ymholiadau yn unol â chyfarwyddyd yr uwch swyddog ymchwilio.

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Pencadlys Heddlu, Casnewydd neu Ystrad Mynach
Cyflog£25,062 - £26,802
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau15/11/2018 am 13:00

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Aelodau ifanc o’r gymuned yw cadetiaid, rhwng 14 ac 17 oed, sy’n cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau. Yn ogystal â dysgu am weithdrefnau’r Heddlu a’r gyfraith, mae cadetiaid yn chwarae rôl hanfodol mewn digwyddiadau cymunedol hefyd, yn ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd a’u haddysgu nhw am atal troseddau.

Ein Hamcanion

Datblygu pobl ifanc i fod yn oedolion cyfrifol, aeddfed ac ystyriol, beth bynnag fydd eu rôl yn y dyfodol.

Rhoi cipolwg eang ar blismona modern, bydd hyn yn cynnwys cyfraniadau gan wahanol adrannau’r heddlu a gweithgareddau uniongyrchol gan gadetiaid.

Rhoi sicrwydd i’r gymuned leol a rhoi dimensiwn pellach i’r “Teulu Heddlu” ehangach, trwy weithio mewn ffordd nad yw’n wrthdrawiadol gyda thimau Plismona yn y Gymdogaeth.

Caniatáu i’r cadét ddatblygu hyder yn ei alluoedd ei hun.

Y Rôl

Bydd rôl y cadetiaid yn cynnwys cynorthwyo swyddogion lleol  i wneud gwaith heddlu nad yw’n wrthdrawiadol.

Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys ymweld â chanolfannau cymunedol i drafod problemau lleol, bod yn bresennol mewn cyfarfodydd Heddlu a Chymunedau gyda’i Gilydd i gefnogi swyddogion, a rhoi cyngor atal troseddu i’r gymuned. Bydd ganddynt eu gwisg eu hunain sy’n dangos eu bod yn gadetiaid heddlu. 

Bydd y rhaglen maent yn ei dilyn yn parhau am tua 18 mis a chaiff ei rhannu’n waith ymarferol fel y nodir uchod, ynghyd â chyfraniadau yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau corfforol gyda’r nod o’u datblygu fel unigolion a gwella eu dealltwriaeth o broblemau plismona. 

Cliciwch yma am Ffurflen Gais

Am wybodaeth bellach am y Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol Cenedlaethol   https://vpc.police.uk/

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at [email protected]