Swyddogion Cymorth Cymunedol

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol (CSOs) yn ennyn hyder ar strydoedd Gwent ac maent yn gyswllt hanfodol yn y gymuned. Maent yn ceisio gwneud ein cymunedau'n fwy diogel ac yn gryfach drwy gyflawni un o'r rolau mwyaf heriol yn yr Heddlu modern.

Ni all CSOs wneud arestiadau ac nid ydynt yn cario gefynnau nac eitemau eraill sydd gan Swyddogion yr Heddlu. Maent yn dibynnu ar y gallu i ddeall a chyfathrebu gyda rhai o'r bobl fwyaf heriol mewn rhai o'r sefyllfaoedd mwyaf anodd.

Ein ffenestr recriwtio nesaf...

Byddwn yn agor ar gyfer ymgyrch nesaf y Swyddog Cymorth Cymunedol ar:

...

Rydym yn ymroddedig i gael gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Er mwyn gwneud hynny, hoffem annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl a LGBT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

Rhowch eich hun yn esgidiau CSO. Meddyliwch sut y byddwch chi'n ymdopi â gwahanol sefyllfaoedd? Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth gr?p o bobl feddw yn creu niwsans ar y stryd? Sut fyddech chi'n siarad â chwpl mewn oed sydd wedi dioddef lladrad yn ddiweddar? Sut fyddech chi'n mynd at gr?p o bobl ifanc ar feiciau oddi ar y ffordd?

Mae CSOs yn gweithio o fewn timau plismona yn y gymdogaeth er mwyn helpu i ddatrys materion lleol wrth fynd o amgylch y gymuned, yn cwrdd â phobl a chynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y gymdogaeth.

Mae CSOs ymdrin â mân droseddau ac yn cefnogi plismona rheng flaen. Nid ydynt yn gwneud arestiadau, yn cynnal cyfweliadau, yn ymdrin â charcharorion nac yn ymchwilio i droseddau difrifol. 

Fel CSO bydd disgwyl i chi:

 • Bod ar batrôl o fewn eich cymuned, wrth ddod i adnabod preswylwyr
 • Cefnogi timau plismona yn y gymdogaeth i ddatrys problemau lleol
 • Ymweld â chartrefi i gasglu gwybodaeth a chynnig tawelwch meddwl yn dilyn trosedd neu ddigwyddiad
 • Cysylltu â phobl allweddol yn y gymuned, megis arweinwyr grwpiau lleol a chrefyddau
 • Diogelu lleoliadau troseddau
 • Casglu tystiolaeth teledu cylch cyfyng
 • Rhoi cyngor ar atal troseddau a diogelwch personol
 • Gweithredu fel tystion proffesiynol, gan fynd i'r llys lle y bo angen
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, gan greu cydberthnasau gwerthfawr

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau, oedrannau, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol gwahanol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y mae'n rhaid i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi wirio eich bod yn cwrdd â'n gofynion cyn cyflwyno cais:

 • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n h?n (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)

 • Rhaid bod gennych chi TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (A i C) neu raid i chi sefyll prawf rhesymu geiriol a  rhifiadol.

 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud cais.

 • Os oes gennych chi gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu'n awtomatig nad ydych yn gymwys; mae'n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datgelwch unrhyw rybudd neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at fethu'r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.

 • Rhaid i chi beidio â bod yn fethdalwr cofrestredig gyda dyledion heb eu talu, bod â Dyfarniad Llys Sirol yn eich erbyn, neu fod yn destun Cytundeb Gwirfoddol Unigol.

 • Rhaid i chi beidio â chael tat?s a allai fod yn sarhaus i bobl.

 

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn trefnu bod amrywiaeth eang o fuddiannau ar gael i chi:

 • Cyflog
  • Yn ogystal â'ch cyflog, bydd gennych hawl i lwfans sifft penodedig a byddwch yn gymwys i hawlio taliad ychwanegol ar benwythnos fel y bo'n briodol.
 • Gwyliau Blynyddol
  • Mae lwfans gwyliau blynyddol yn dibynnu ar eich gradd.
 • Ar gyfer rôl weinyddol
  • Mae lwfans gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 ddiwrnod, ac yn codi i 28 diwrnod, gan ddibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Mewn rolau gradd uwch, cynyddir y lwfans gwyliau blynyddol.
 • Gwyliau Banc
  • Mae Heddlu Gwent yn caniatáu wyth diwrnod o wyliau cyhoeddus/banc statudol, wedi'u pennu ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn:
   • Dydd Calan
   • Dydd Gwener y Groglith
   • Dydd Llun y Pasg
   • Calan Mai
   • G?yl Banc y Gwanwyn
   • G?yl Banc mis Awst
   • Dydd Nadolig
   • G?yl San Steffan
  • Caiff gweithwyr rhan Amser gymryd gwyliau banc ar sail pro rata.
  • Mae gan Swyddogion Cymorth Cymunedol hawl i gymryd y gwyliau hyn yn ychwanegol at eu hawl gwyliau blynyddol, a byddant yn cymryd y gwyliau ar y diwrnod penodedig neu os ydynt i fod i weithio ar ?yl banc, byddant yn gallu eu cymryd ar ddiwrnod penodedig arall, gyda chaniatâd. Mae gwyliau banc ar sail pro rata i gyflogeion rhan amser. Cynllun Beicio i'r Gwaith

 • Mae'r Cynllun Beicio i'r Gwaith
  • yn eich galluogi i gael beic a/neu ategolion beicio i'w defnyddio er mwyn beicio i'r gwaith wrth wneud arbedion treth ac Yswiriant Gwladol. Rydych yn rhentu'r beic a'r cyfarpar beicio o'ch dewis drwy aberth cyflog Heddlu Gwent.
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Mae ein hamcanion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu gweithredu drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn trin ein cydweithwyr a'r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch bob amser.
 • Strategaeth Iechyd a Lles
  • Rydym yn cynnig Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicogymdeithasol yn y gwaith. Mae'r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol ac mae hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela. Mae gennym adran Lles hefyd sy'n hyrwyddo iechyd trwy fentrau ar draws y llu, helpu i ganfod tueddiadau yn lles y gweithlu er mwyn rhoi strategaethau rhagweithiol ar waith a chefnogi gweithlu sy'n iach ac yn hapus.
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu hael
  • Mae gennym bolisi Absenoldeb Mamolaeth galwedigaethol llawn sydd ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu. Cyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth, 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol, 13 wythnos heb gyflog. Mae hwn yn amodol ar hyd gwasanaeth.
 • Cynllun Pensiwn
  • Caiff gweithwyr ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; cynllun pensiwn cyfrannol yw hwn.
 • Cymorth a chyngor gan Gymdeithasau Staff a Rhwydweithiau Cymorth sy'n cynnwys
  • Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cefnogi Gallu a Unsain.
 • Undeb Llafur
  • Undeb llafur cydnabyddedig Heddlu Gwent yw Unsain.
 • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafu
  • mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar werth datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol
  • sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a llawer mwy.

Ffurflen Gais

 • I lwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar sail cymhwysedd. Os byddwch yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol a drafodwyd eisoes, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau ar sail cymhwysedd. Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus a llawn ag y gallwch.

Cyfweliad ar Sail Cymhwysedd

 • Bydd hwn yn gyfweliad ar sail cymhwysedd yn unol â'r cymwyseddau a hysbysebwyd sy'n berthnasol i'r rôl.
 • Gall hwn gynnwys elfen o asesiad ond darperir manylion penodol yn yr ymgyrch recriwtio.

  Gwiriadau cyn penodiad

 • Prawf Ffitrwydd
  • Bydd gofyn i chi fodloni'r safonau cenedlaethol ar gyfer Swyddogion Heddlu. Mae hyn yn cynnwys ras ôl a blaen i lefel 5/4 (Prawf blipio).
  • Os nad ydych yn bodloni'r safon y tro cyntaf, gallwch gymryd y prawf eto hyd at uchafswm o dair gwaith.Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodiad hefyd tua chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig a rhaid i chi lwyddo yn y prawf hwn i symud eich cais ymlaen.
 • Prawf Cyffuriau a Phrofi Biometrig
  • Bydd y prawf cyffuriau'n golygu cwblhau holiadur am unrhyw feddyginiaeth rydych wedi ei chymryd neu yn ei chymryd, a sampl o wallt.
  • Bydd Profi Biometrig yn golygu cymryd olion bysedd a swabiad DNA (ceg), a fydd yn cael eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.
 • Fetio a Geirdaon
  • Mae angen geirdaon ar gyfer isafswm o dair blynedd o hanes cyflogaeth parhaol. Os nad ydych wedi bod yn gyflogedig am dair blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon addysgol a phersonol hefyd.
 • Holiadur Gwirio Iechyd, a Phenodiad
  • Bydd hwn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys Clyw, Golwg, Sain, Sbirometreg, Atgyrchoedd a BMI. Y Swyddfa Gartref sy'n pennu safonau BMI ar gyfer swyddogion heddlu. Mae cylchlythyr presennol Y Swyddfa Gartref 59/2004 yn amlinellu y dylai hwn fod rhwng 18 a 30.

Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i chi fod yn bresennol mewn unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ar gyfer ffitio iwnifform.

Penodiad llwyddiannus

 • Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth, byddwch yn cael lle yn y garfan sydd ar gael i'w derbyn nesaf, a threfnir apwyntiad i chi gael eich ffitio am iwnifform.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, gyrrwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda 

Gallwch hefyd dilyn ni ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â'r broses recriwtio, ac am waith yr Heddlu yn eich ardal chi.